آموزش لینوکس | Linux

لینوکس چیست ؟

لینوکس یک سیستم عامل آزاد و بازمتن است.

کد منبع آن در اختیار همگان قرار دارد و همه می‌توانند در کدهای آن تغییر ایجاد کرده و بنا به نیازشان استفاده کنند. آزاد و در دسترس بودن کدهای منبع سبب می‌شود تا بتوانید از طرز کارکرد دقیق سیستم‌عامل مطلع شوید.

توزیع های لینوکس :

 • Debian
 • Ubuntu
 • Backtrack
 • Kali
 • CentOS
 • RedHaz

ویژگی های لینوکس:

 • پایین بودن هزینه
 • لینوکس یک سیستم عامل رایگان است و بیشتر توزیع های آن به راحتی در سطح اینترنت برای دانلو پیدا مشوند.
 • امنیت و پایداری
 • لینوکس امنیت یونیکس را با خود دارد و متن باز بودن کد اصلی لینوکس باعث شده تا مختصصان به رفع نواقص آن بپردازند.
 • مطابقت با آخرین سخت افزارها
 • از آنجا که سیستم عامل لینوکس در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد به همین علت آپدیت های جدید ، مطابق با آخرین سخت افزار های روز دنیا از آن منتشر می شود.
 • محیط های کاربری مختلف
 • قابلیت تطبیق با نیاز ها

گواهینامه های لینوکس

آزمون بین المللی REDHAT

 • (Red Hat Certified System Administrator (RHCSA
 • (Red Hat Certified Engineer (RHCE
 • (Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA
 • (Red Hat Certified Datacenter Specialist (RHCDS
 • (Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS
 • (Red Hat Certified Architect (RHCA

آزمون بین المللی LPIC

 • Linux Essentials
 • (Junior Level Linux Certification (LPIC-1
 • (Advanced Level Linux Certification (LPIC-2
 • (Senior Level Linux Certification (LPIC-3

آزمون بین المللی Novell

 • Novell Certified Linux Engineer
 • Certified Linux Administrator
 • Certified Linux Desktop Administrator
 • Novell Certified Linux Professional

آزمون بین المللی ORACLE

 • (Oracle Solaris System Administrator (OCA
 • (Oracle Solaris System Administrator (OCP
 • (Oracle Solaris Network Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Security Administrator (OCE
 • (Oracle Solaris Cluster System Administrator (OCP
 • (Oracle Linux Administrator (OCA
 • Oracle Linux Certified Implementation Specialist
 • Managing Oracle on Linux Certified Expert

آزمون بین المللی IBM

 • IBM Certified Systems Expert – Enterprise Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – Virtualization Technical Support for AIX and Linux
 • IBM CSE – High Availability for AIX Technical Support and Administration
 • IBM Certified Operator – AIX Basic Operations
 • IBM Certified System Administrator – AIX

آزمون بین المللی HP

 • CSA – HP-UX
 • CSE – Specialty in High Availability – HP-UX
 • CSE – Specialty in Networking and Security – HP-UX
 • CSE – Specialty in Virtualization – HP-UX

آزمون بین المللی BSD

 • (BSD Associate (BSDA
 • (BSD Professional (BSDP

آزمون بین المللی GIAC

 • (GIAC Certified UNIX Security Administrator (GCUX
 • Lynda Learning Kali Linux

Lynda Learning Kali Linux

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۲۸
 • Lynda Linux: User and Group Management

Lynda Linux: User and Group Management

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۶
 • Lynda Linux: System Maintenance

Lynda Linux: System Maintenance

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۶
 • Lynda Linux: System Information and Directory Structure Tools

Lynda Linux: System Information and Directory Structure Tools

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۵
 • Lynda Linux: Shells and Processes

Lynda Linux: Shells and Processes

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۵
 • Lynda Linux: Package Managers and Repositories

Lynda Linux: Package Managers and Repositories

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۵
 • Lynda Linux: Package Management for CentOS

Lynda Linux: Package Management for CentOS

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۴
 • Lynda Linux: Firewalls and SELinux

Lynda Linux: Firewalls and SELinux

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۴
 • Lynda Linux: Files and Permissions

Lynda Linux: Files and Permissions

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۳
 • Lynda Linux: File Sharing Services

Lynda Linux: File Sharing Services

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۳
 • Lynda Linux: Email Services

Lynda Linux: Email Services

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۱۳
 • Lynda SUSE Linux Enterprise Server Essential Training

Lynda SUSE Linux Enterprise Server Essential Training

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۱۵
 • LinuxCBT CentOS7x Edition

LinuxCBT CentOS7x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT BPF Edition

LinuxCBT BPF Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT OVAS Edition

LinuxCBT OVAS Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT OpenLDAPv24x Edition

LinuxCBT OpenLDAPv24x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT Moni-Zab Edition

LinuxCBT Moni-Zab Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT mDB5x Edition

LinuxCBT mDB5x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT KVM Edition

LinuxCBT KVM Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۲
 • LinuxCBT EL-7x Edition

LinuxCBT EL-7x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۱
 • LinuxCBT Deb8x Edition

LinuxCBT Deb8x Edition

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۱