رگرسیون خطی یک متد مدل سازی رابطه بین یک متغیر وابسته و یک تا چند متغیر دیگر است که می تواند به شما در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی کمک کند. این دوره مهم ترین مفاهیم و تکنیک های رگرسیون خطی و نحوه استفاده از آنها را به طور موثر تشریح می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • رگرسیون خطی ساده
 • ساخت پلات های پراکنده در Chart Builder
 • ایجاد 3D scatter plot
 • Bubble chart با GPL
 • چالش ها و مفروضات رگرسیون چندگانه
 • چک کردن مفروضات به طور بصری
 • ایجاد کدهای نمونه
 • ایجاد و تست اصطلاحات تعامل
 • درک همبستگی های جزئی
 • بررسی مشکلات و راه حل های آن
 • مدل سازی خطی خودکار
 • کار با multicollinearity
 • رگرسیون طبقه بندی با مقیاس بهینه
 • رگرسیون منطقی
 • SEM
 • و غیره