در این دوره به معرفی 2 مفهوم کلیدی در حوره یادگیری ماشینی یعنی شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی می پردازیم. در این دوره با مفاهیم شبکه های عصبی و شبکه‌های عصبی پیچشی، کامپوننت های شبکه های عصبی، در مورد توابع فعال سازی و بازپس گیری، تسک های تسخیص عکس، ایجاد یک مدل شبکه عصبی با استفاده از Keras، درباره VGG16، تاریخچه  ImageNet challenge و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نورون ها و نورون های مصنوعی
 • کامپوننت های شبکه های عصبی
 • توابع فعال سازی
 • Backpropagation و hyperparameters
 • مصورسازی شبکه عصبی
 • تنظیم یک حساب مایکروسافت در Azure
 • مقدمه ای بر MNIST
 • پیاده سازی شبکه عصبی در Keras
 • کامپایل  و آموزش یک مدل شبکه عصبی
 • دقت و ارزیابی مدل شبکه عصبی
 • شبکه های عصبی پیچشی در Keras
 • ارتقاء به شبکه عصبی پیچشی
 • ImageNet
 • کار با VGG16