یادگیری ماشینی تحت نظارت در صنایع مختلفی از جمله بخش های مالی، تبلیغات آنلاین و تجزیه و تحلیل استفاده می شود. یادگیری تحت نظارت به شما اجازه می دهد تا سیستم خود را برای پیش بینی قیمت گذاری، تنظیمات کمپین، توصیه های مشتری، و خیلی بیشتر آموزش دهید. در این دوره با پیاده سازی و تفاوت های بسیاری از الگوریتم های یادگیری ماشینی تحت نظارت، تفاوت یادگیری ماشین تحت نظارت و بدون نظارت، مدل های پارامتری مانند رگرسیون خطی و منطقی، روش های غیر پارامتری مانند درخت تصمیم گیری و تکنیک های خوشه بندی مختلف برای تسهیل تصمیم گیری و پیش بینی ها، شبکه های عصبی و انتقال یادگیری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی محیط یادگیری ماشینی
 • یادگیری تحت نظارت
 • Hill Climbing و Loss Functions
 • ارزیابی مدل و تقسیم داده ها
 • پیاده سازی مدل های پارامتری
 • مقدمه ای بر مدل های پارامتری و رگرسیون خطی
 • پیاده سازی رگرسیون خطی از ابتدا
 • مقدمه ای بر مدل های رگرسیون منطقی
 • پارامترهای مدل -Pros / Cons
 • کار با مدل های غیر پارامتری
 • مقدمه ای بر مدل های غیر پارامتری و درختان تصمیم گیری
 • درختان تصمیم گیری
 • مدل های غیر پارامتریک -Pros / Cons
 • موضوعات پیشرفته در ML تحت نظارت
 • شبکه عصبی و یادگیری عمیق
 • شبکه های عصبی
 • و غیره