تبلیغات

آموزش VB.NET با VS 2017 و Windows Forms

دسته بندی ها: دات نت ، ویژوال استودیو ، آموزش های Packtpub ، آموزش VB.NET

این دوره از آخرین نسخه پیش نمایش ویژوال استودیو 2017 استفاده می کند. در این دوره با برنامه نویسی شی گرا و برنامه نویسی با VB.Net آشنا می شوید. این ویدئوهای آموزشی نشان می دهد که چه اتفاقی در کامپیوتر شما می افتد و نحوه اتصال  NET Framework. و #C به VB.NET را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مبانی برنامه نویسی با OOP
 • جامعه Visual Studio 2017
 • ایجاد و اجرای برنامه اولیه Windows Forms
 • راه حل ها و پروژه ها
 • ایجاد فرم با Button  قسمت 1
 • افزودن Click Event Code Handler قسمت 2
 • افزودن  MessageBox.Show به Event Handler قسمت 3
 • استفاده از یک متغیر با کنترل TrackBar، قسمت 1
 • بررسی کلاس Label  با TrackBar قسمت 2
 • استفاده از زنجیره تابع
 • ساخت رابط ماشین حساب ساده، قسمت 1
 • کدنویسی ماشین حساب ساده، قسمت 2
 • پیکربندی VS و نصب برنامه ماشین حساب ساده
 • ایجاد رابط Picture Viewer - قسمت 1
 • درک NET FrameWork. و افزودن کدنویسی - قسمت 2
 • بهبود Picture Viewer با Enumeration قسمت 3
 • درک بیشتر با Memory Window
 • پیوست Event Handlers به رویدادها از طریق Delegates
 • OOP و کنترل جریان برنامه
 • ساخت رابط با Check Box و Calendar Control قسمت 1
 • افزودن کد به Power Check Box - قسمت 2
 • درک Class Designer File
 • درک کلید واژه جدید بیشتر
 • استفاده از If با توابع و Enumerations قسمت 1 (رابط)
 • استفاده از If با توابع و Enumerations قسمت 1 (کد)
 • استفاده از اپراتورهای مرکب
 • Looping با While Loops قسمت 1
 • Looping با While Loops قسمت 2
 • Looping با While Loops قسمت 3
 • درک Stream Object در زمان اجرا قسمت 4
 • Looping با Do Until/Loop
 • Looping با For Each Loops -  قسمت 1 رابط
 • Looping با For Each Loops - قسمت 2 کد
 • شاخص های مجموعه - کد قسمت 3
 • Looping با For Loops - قسمت 1 (رابط)
 • Looping با For Loops - قسمت 2 (کد)
 • If/Else با Menus و Form Load  قسمت 1
 • If/Else با Menus و Form Load  قسمت 2
 • If با Image Lists قسمت 1
 • If با Image Lists قسمت 2
 • برنامه گرافیکی، قسمت 1
 • برنامه گرافیکی، قسمت 2
 • برنامه گرافیکی، قسمت 3
 • اپراتور AndAlso، قسمت 1
 • اپراتور AndAlso، قسمت 2
 • اپراتور OrElse، قسمت 1
 • اپراتور OrElse، قسمت 2
 • اپراتور OrElse، قسمت 1
 • اپراتور OrElse، قسمت 2
 •  استفاده از Try / Catch، قسمت 1
 • استفاده از Try / Catch، قسمت 2
 • ساخت یک ماشین حساب
 • نقد و بررسی ماشین حساب، قسمت 1
 • اضافه کردن DLL به کلاس ماشین حساب، قسمت 2
 • ساخت رابط ماشین حساب، قسمت 3
 • به روز رسانی DLL برای غیر فعال ساخت اشیاء کلاس ریاضی، قسمت 4
 • افزودن فراخوانی های عملیات ریاضی - قسمت 5
 • افزودن Button Click Handler - قسمت 6
 • افزودن Highlighting - قسمت 7
 • در Net Framework. - قسمت 8
 • ساختارهای OOP
 • سلسله مراتب کلاس، قسمت 1
 • سلسله مراتب کلاس، قسمت 2
 • Properties و Fields  قسمت 1
 • Properties و Fields  قسمت 2
 • توابع
 • Properties که می تواند Crash شود و  مقادیر پیش فرض
 • Overrides/Overridable Properties
 • Readonly and Shared Properties
 • استفاده از MDI Properties - قسمت 1
 • استفاده از MDI Properties - قسمت 2
 • درک Controls Property از Form Object
 • سلسله مراتب کلاس فرم
 • نرم افزار ویرایشگر متن
 • ویرایشگر متن - گام اول
 • ساخت رابط - گام 2
 • اضافه کردن فایل های باز، گام 3
 • درک رابط IDisposable گام 4
 • اضافه کردن قابلیت ذخیره فایل ها، گام 5
 • اضافه کردن قابلیت تغییر رنگ فونت و استایل و اندازه، گام 6
 • اضافه کردن قابلیت چاپ فایل ها، قسمت 7
 • اضافه کردن قابلیت پیش نمایش چاپ، قسمت 8
 • درک Dispose - قسمت 9
 • اضافه کردن قابلیت ذخیره فایل های RTF
 • پلیمورفیسم و اینترفیس ها
 • Subsymorphic Subs با انواع داده های کلاس، قسمت 1
 • سریال سازی اشیاء، قسمت 1
 • سریال سازی اشیاء، قسمت 2
 • سریال سازی اشیاء، قسمت 3
 • وراثت از طریق اعلام اشیاء
 • کلاس های Abstract /MustInherit و رابط ها
 • استفاده از توابع ByRef
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VB.NET with VS 2017 and Windows Forms [Video] Publisher:Packtpub Author:Tom Owziak Duration:12 hours and 51 minutes

With Early OOP, Connections to C# and the .NET Framework Source Code
This course uses the latest preview version of Visual Studio 2017. It jumps into Object-Oriented Programming early so you can see real VB as soon as possible. There are videos on what happens in your computer memory and how the .NET Framework and C# connect to VB.NET.
Style and Approach
You will see more practical videos on things like using loops to read files/write files. The videos are straightforward code examples, with no talking head or distracting graphics.
Released: Saturday, March 24, 2018
Programming Basics with OOP
Get Visual Studio 2017 Community
Create and Run First Windows Form Program
Dig into Solutions and Projects
Understand a Basic Namespace and Class
Build a Form with a Button, Part 1
Add a Click Event Code Handler, Part 2
Add MessageBox.Show to Event Handler, Part 3
Use One Variable with TrackBar Control, Part 1
Explore the Label Class with TrackBar, Part 2
Use Function Chaining
Build Simple Calculator Interface, Part 1
Simple Calculator Code, Part 2
Break from Programming: Configure VS and Install Simple Calculator App
Build Picture Viewer Interface, Part 1
Dive into the .NET FrameWork and Add Code, Part 2
Improve Picture Viewer with an Enumeration, Part 3
Dig Deeper with the Memory Window
Attaching Event Handlers to Events through Delegates
OOP and Controlling Program Flow
Build Interface with Check Box and Calendar Control, Part 1
Add Code to Power Check Box, Part 2
Break from Programming: Understand the Class Designer File
Break from Programming: Understand the New Keyword More
Using If With Functions and Enumerations, Part 1(Interface)
Using If With Functions and Enumerations, Part 2 (Code)
Using Compound Operators
Looping with While Loops, Part 1
Looping with While Loops, Part 2
Looping with While Loops, Part 3
Digging into the Stream Object at Run Time, Part 4
Looping with Do Until/Loop
Looping with For Each Loops, Part 1 Interface
Looping with For Each Loops, Part 2 Code
Digging into Indexes of a Collection, Code Part 3
Looping with For Loops, Part 1(Interface)
Looping with For Loops, Part 2(Code)
If/Else with Menus and Form Load, Part 1
If/Else with Menus and Form Load, Part 2
If With Image Lists, Part 1
If With Image Lists, Part 2
Graphics Program, Part 1
Graphics Program, Part 2
Graphics Program, Part 3
AndAlso Operator, Part 1
AndAlso Operator, Part 2
OrElse Operator, Part 1
OrElse Operator, Part 2
Using Try/Catch, Part 1
Using Try/Catch, Part 2
Build a Calculator
Calculator Overview, Part 1
Add DLL with Calculator Class, Part 2
Build Calculator Interface, Part 3
Update DLL to Disable Making Math Class Objects, Part 4
Add Math Operation Calls, Part 5
Add Button Click Handler, Part 6
Add Highlighting, Part 7
Digging into the .Net Framework, Part 8
OOP Structures in More Detail
Class Hierarchies, Part 1
Class Hierarchies, Part 2
Properties and Fields, Part 1
Properties and Fields, Part 2
Overriding Functions
Properties That Can Crash and Default Values
Overrides/Overridable Properties
Readonly and Shared Properties
Using MDI Properties, Part 1
Using MDI Properties, Part 2
Understand the Controls Property of the Form Object
Form Class Hierarchy
Text Editor App
Text Editor Overview, Step 1
Build Interface, Step 2
Add Opening Files, Step 3
DIg into the IDisposable Interface, Step 4
Add Ability to Save Files, Step 5
Add Ability to Change Font Color and Style and Size, Step 6
Add Ability to Print Files, Part 7
Add Ability to Print Preview, Part 8
Digging into Dispose Again, Part 9
Add Ability to Save RTF Files
Polymorphism and Interfaces
Polymorphic Subs with Class Data Types, Part 1
Serializing Objects, Part 1
Serializing objects, Part2
Serializing Objects, Part 3
Inheritance through Object Declarations
Abstract /MustInherit Classes Vs. Interfaces
Using ByRef Functions

پیشنهاد فرادرس