معماری امنیت، مسئله پیاده سازی های امنیتی غیرمستقیم و ناکارآمد را مطرح می کند که منجر به سازش با داده ها یا شکست سیستم یا کسب و کار می شود. طراحی یک فریمورک امنیتی یکپارچه و انعطاف پذیر، هدف این دوره در معماری امنیتی است. در این دوره با برنامه ریزی استراتژیک، توانایی طراحی یک فریمورک امنیتی سازمانی، ایمن سازی معماری های مختلف سیستم و شبکه، نحوه طراحی و بررسی یک مدل امنیتی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بررسی دوره
 • طراحی معماری
 • معماری های رایج قسمت 1
 • معماری های رایج قسمت 2
 • معماری ابر قسمت اول
 • معماری ابر قسمت دوم
 • جداسازی و حافظه قسمت اول
 • جداسازی و حافظه قسمت دوم
 • آیتم های معماری
 • فریمورک های کنترل امنیت قسمت 1
 • فریمورک های کنترل امنیت قسمت 2