تست واحد کلیدی است تا بتوان از کارکرد کد همانطور که انتظار می رفت اطمینان حاصل کرد. در این دوره با نحوه نوشتن تست های واحد، انجام توسعه مبتنی بر تست با استفاده از ابزارها و متدهای استاندارد صنعت و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • تست واحد چیست؟
 • تست واحد در مقابل تست تابعی
 • xUnit.net Unit Test Framework
 • نوشتن تست های واحد
 • استفاده از xUnit برای نوشتن تست های واحد
 • اجرای تست ها
 • موارد تست
 • اشکال زدایی تست ها
 • توسعه مبتنی بر تست
 • توسعه مبتنی بر تست چیست؟
 • TDD
 • Red
 • Green
 • Refactor
 • گردش کار TDD
 • ایزوله کردن تست
 • پوشش کد
 • دیگر انواع تست