این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

 • مقدمه
 • برنامه نویسی #C
 • ایجاد برنامه کنسول
 • انواع داده در #C
 • مشروط و کنترل دستورات
 • کلاس شی و متدها
 • متغیرهای استاتیک و متدها
 • وراثت
 • سازنده Chaining & Overloading
 • روش Overloadin و کلید واژه
 • خلاصه کلاس
 • رابط
 • ویژوال استودیو – MSTest
 • ویژگی MSTest
 • Firebug و Firepath
 • XPath و استفاده از آنها
 • تابع XPath و Xpaths مطلق و نسبی
 • پیدا کردن لینک های XPath، دکمه ها، جعبه ورودی، دکمه های رادیویی، چک باکس
 • جایگزین CSS
 • XPath نسبی با استفاده از Axes View
 • دنبال کردن Axes View
 • مفهوم Selenium Webdriver و راه اندازی پروژه
 • راه اندازی Bugzilla
 • راه اندازی Selenium Webdriver
 • انواع چارچوب
 • ساختار چارچوب
 • خواندن پیکربندی از App.config
 • راه اندازی BaseClass
 • بستن و خارج شدن از صفحه ناوبری
 • کلاس ChromeOptions، InternetExploreOptions و FirefoxProfile
 • شناسایی عنصر وب
 • مدیریت عناصر وب
 • مدیریت لیست کشویی
 • گرفتن تصویر با Webdriver
 • کلاسPhantomJsOption و PhantomJsDriverService
 • Web Driver Waits
 • PageloadTimeout و Implicit Wait
 • کلاس WebDriverWait
 • کلاس Default Wait
 • کلاس  ExpectedConditions
 • قابلیت های ویژه Webdriver
 • اقدامات مرورگر
 • مدیریت پنجره مرورگر های متعدد
 • مدیریت پنجره IFrame
 • مدیریت هشدار جاوا اسکریپت
 • مدیریت جاوا تایید اسکریپت و پنجره اعلان
 • مدیریت اقدامات ماوس
 • مدیریت اقدامات صفحه کلید
 • JavaScriptExecutor
 • صفحه مدل شیء
 • POM – مقدمه
 • POM – PageFactory
 • POM – چارچوب طراحی

عنوان دوره: Udemy BDD with Selenium Webdriver and Specflow using Csharp

نویسنده: Rahul Singh Rathore

BDD with Selenium Webdriver and Specflow using C#

Rahul Singh Rathore

Selenium Webdriver is one of the most well-known testing frameworks. It is an open source project that allows testers and developers alike to develop functional tests to drive the browser. Selenium Webdriver can work on any browser that supports JavaScript, since Selenium has been built using


Introduction
02:05
Introduction
Preview
02:05

Basic of C# Programming
02:12:57
Creating Console Application
07:03
DataTypes in C#
07:11
Conditional & Control Statments
17:54
Class Object & Methods
Preview
22:33
Static Variables and Methods
10:53
Inheritance
09:16
Constructor Chaining & Overloading
09:58
Method Overloadin and Base Keyword
08:05
Abstract Class
10:58
Interface
11:04
Exception Handling
Preview
09:23
Property
08:39
Presentation Slide
15 pages

Visual Studio - MSTest
23:45
MSTest Attribute Part - 1
13:33
MSTest Attribute Part - 2
Preview
10:12
Presentation Slide
5 pages

Web Component locator and Xpath
01:09:09
FireBug and Firepath
06:37
Xpath and their usage
16:12
Presentation Slide
4 pages
Xpath Function,Absolute and Relative Xpaths
18:34
Presentation Slide
4 pages
Xpath finding Links, Buttons, Input box, Radio buttons, Checkbox
10:30
Css Locator
17:16
Presentation Slide
4 pages

Relative Xpath using Axes View
32:52
Descendant Axes View
07:43
Following Axes View
Preview
09:53
Ancestor Axes View
09:59
Preceding Axes View
05:17
Presentation Slide
1 page

Selenium Webdriver Concept & Project Setup
01:26:39
Setting Up Bugzilla
04:11
Setting up Selenium Webdriver 
10:43
Framework Types
03:47
Presentation Slide
3 pages
Framework Structure
03:01
Reading the Configuration from App.config
Preview
22:11
Setting up the BaseClass 
12:18
Presentation Slide
8 pages
Page Navigation Close & Quit
12:45
ChromeOptions,InternetExploreOptions and FirefoxProfile Class
17:43
Presentation Slide
6 pages

Handling Web Based Component
02:21:25
Identifying the Web Element
18:00
Handling Web Elements Part - 1 
32:57
Handling Web Elements Part - 2 
29:27
Presentation Slide
9 pages
Handling Dropdown List
19:15
Presentation Slide
3 pages
Taking ScreenShot with Webdriver
12:30
Headless Browser - PhantomJS
Preview
11:23
PhantomJsOption & PhantomJsDriverService Class
10:11
Extracting all Web element from Webpage
07:42
Presentation Slide
6 pages

Web Driver Waits
01:41:32
PageloadTimeout and Implicit Wait
25:00
Dynamic Waits - WebDriverWait Class
38:36
Dynamic Waits - Default Wait Class
18:55
Dynamic Waits - ExpectedConditions Class
Preview
19:01
Presentation Slide
6 pages

Webdriver Advance Features
02:23:18
Browser Actions
13:31
Handling Multiple Browser Window
31:48
Handling IFrame
12:05
Presentation Slide
5 pages
Handling JavaScript Alert
Preview
18:19
Handling Javascript Confirmation & Prompt Popup
15:38
Presentation Slide
5 pages
Handling Mouse Action
15:22
Handling Auto Suggest List
Preview
09:41
Handling KeyBoard Actions
13:30
JavaScriptExecutor
13:24
Presentation Slide
5 pages

Page Object Model
50:47
POM - Introduction
21:57
POM - PageFactory
11:12
POM - Framework Design
Preview
17:38
Presentation Slide
5 pages