این دوره نحوه برنامه نویسی سی شارپ را برای توسعه بازی در Unity آموزش می دهد. در این آموزش تصویری نحوه نصب و راه اندازی Unity 4.6 ، استفاده از توابع ، کار با Unity و #C و نحوه بهینه سازی کدهای برنامه را می آموزید. در ادامه طراحی صحنه اصلی در بازی ، تنظیم روشنایی ، کار با توابع () OnTriggerEnter و ()FixedUpdate را نیز خواهید آموخت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • کار با Unity
 • نحوه ویرایش کلیدهای میانبر
 • نحوه نصب و راه اندازی Unity 4.6
 • کار با GameObject
 • نحوه شروع برنامه نویسی
 • کار با متغیرها
 • نحوه اضافه کردن داده های ورودی
 • کار با سی شارپ
 • نحوه کار با Unity و C#
 • نحوه طراحی صحنه بازی
 • نحوه استفاده از توابع
 • تصویرسازی حرکت بازیکن
 • نحوه چرخش سکه  در بازی
 • طراحی ماشین در بازی
 • نحوه بهینه سازی کد
 • مدلسازی کشته شدن دشمن در بازی
 • نحوه تست و اشکال زدایی بازی
 • و…

عنوان دوره: Udemy C# Programming for Unity Game Development
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 3 ساعت و 30 دقیقه
نویسنده: Knowledge Base, Shaun Spalding


توضیحات:

Udemy C# Programming for Unity Game Development

Knowledge Base, Shaun Spalding
3.5 Hours
Beginner Level

Beginner game developers can learn C# programming specific to Unity games development. C Sharp is a popular language
Learn to use Unity and C Sharp ( C# ) to create a basic game. This course makes Unity fun not scary.
Learn to Use Unity
Learn to create a working scene inside of Unity.
Understand how to start writing code.
Learn the way to write AI in Unity.
Recognize what the main windows of Unity do.
Learn how to use some of the complex parts of Unity like Raycasts and State Machines
Starting as a beginner
Many people want to start programming but do not know how. From moving around the project to creating code. We will go over all the parts that make Unity a great game engine. We will write code that is up to date and will create analogies along the way so that you remember how to use the functions. This course will give you an understanding of how unity projects work and how Unity C# works. After you are finished, you will have the knowledge to read a unity documentation and know what it means. More so, you will have experience in writing optimized code and will be able to utilize it in any Unity Project.
At the end of this course, you will have the foundation needed to do anything in Unity. This course is focused on giving the knowledge needed to follow any other Unity course. Even if you want to go into scene design or lighting, after this course you will know what the basic menus do and how to move around the project.
Prerequisite knowledge
You do not need any background knowledge of Unity for this course. This video series is for the people that want to start with Unity and Unity C# but do not know how. After this course, you will better understand what game you might want to create. This course will also help you better understand any other lesson that you see about Unity. This course lays the foundation for the other courses that are not as focused on code.
What are the requirements?
Have installed Unity 4.6 or higher and a script editor
What am I going to get from this course?
Over 19 lectures and 3.5 hours of content!
Learn C# programming focused on Unity game development
Know how to plan a game.
Know how to use physics in game.
Learn to use Player input
Having a knowledge of how to call other scripts in the scene.
Know how to navigate around Unity
Know how to utilize some of the special functions like Start() OnTriggerEnter() FixedUpdate()
What is the target audience?
This course is for people who want to start Unity
People that already have a good foundation will find that this course might go to slow for them.

Section 1: Introduction
Lecture 1
Creating a Unity Project
13:05
Lecture 2
Download the assets you will need for this course
Article
Lecture 3
FAQ about our courses
6 pages
Section 2: Main Course
Lecture 4
Learning the Edit Window and Shortcut Keys
13:02
Lecture 5
Transform Component and GameObject Window
09:47
Lecture 6
Starting to Program
12:25
Lecture 7
Setting up Variables
09:18
Lecture 8
Adding Rotation and Input
10:41
Lecture 9
Player Movement
11:40
Lecture 10
Added bounds to Movement
13:13
Lecture 11
Added Jump
15:51
Lecture 12
Created Coins
12:19
Lecture 13
Rotate our Coins
12:52
Lecture 14
Creating a State Machine
09:47
Lecture 15
Calling States
10:41
Lecture 16
GoTo and Attack States
10:58
Lecture 17
Added Enemy Attack
09:38
Lecture 18
Added Line of Sight
13:19
Quiz 1
C# Programming for Unity Game Development
7 questions
Section 3: Bonus Material
Lecture 19
Credits
Article