تبلیغات

آموزش اصول Flash CC

دسته بندی ها: آموزش های Train Simple ، آموزش Adobe Flash ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-اصول-flash-cc

Flash تکنولوژی قدرتمند شرکت Adobe است که بسیار سبک و قدرتمند است.

برنامه هایی که با Adobe Flash طراحی می کنید روی تمام سیستم عامل ها و مرورگرها بدون کوچکترین تغییری اجرا می شوند و این یک مزیت بزرگ به حساب می آید.

در این دوره آموزشی که محصول TrainSimple است نرم افزار Adobe Flash CC را به صورت کامل یاد میگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمای کلی دوره
 • آغاز کار در Flash Professional CC
 • فلش چیست؟
 • مشخصات Configure Document
 • مدیریت Panels در Flash
 • تنظیمات و میانبرهای صفحه کلید
 • کار با رنگ ها
 • ابزار PolyStar
 • ابزار اولیه Oval
 • کار با ابزار Ink Bottle
 • کار با ابزار Paint Bucket
 • کار با ابزار Brush
 • کار با ابزار Pen
 • آشنایی با لایه ها
 • کار با Timeline
 • کار با Onion Skin
 • کار با Morphing Tween
 • ایجاد گروه ها و  Locking Objects
 • تبدیل کردن به Symbol
 • ایجاد یک New Symbol
 • ویرایش Symbol ها
 • حرکت Tweens
 • استفاده از ابزار Text

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Flash CC Fundamentals is the first course of several on Train Simple's website that will provide the required skills needed to create compelling interactive Flash content. In this course you will learn the basics of the program. You'll master the working environment, learn to create artwork, understand the symbols structure of Flash, and of course animate. Flash can be used for a wide variety of projects, from interactive web content and video players, full blown desktop and mobile applications, to high-impact, console-quality videos games. Regardless of what you plan to use Flash for, you have to master the fundamentals. This course does just that.

Course Outline Getting Started in Flash Professional CC

0 Bytes 1:01 What is Flash? 4.37 MB 3:55 Welcome Screen 5.96 MB 5:13 Configure Document Properties 4.15 MB 2:32 Work with Multiple Documents 5.67 MB 4:44 Manage Panels in Flash 2.41 MB 1:41 Review the Properties Panel 4.95 MB 3:47 Workspace Options 8.35 MB 5:19 Document Navigation 5.19 MB 3:53 Preferences and Keyboard Shortcuts 2.95 MB 2:00 Creative Cloud Sync Settings Drawing in Flash

3.91 MB 3:43 Flash is Vector Based 4.36 MB 3:37 Rectangle and Oval Tools 3.56 MB 2:48 PolyStar Tool 3.25 MB 2:28 Rectangle and Oval Primitive Tools 7.88 MB 5:46 Shape Behavior and Object Drawing 9.75 MB 7:56 Pencil and Line Tools 4.5 MB 3:29 The Brush Tool 6.83 MB 5:47 Paint Bucket Tool 3.27 MB 2:44 Ink Bottle Tool 10.78 MB 7:51 Pen Tool 7.99 MB 4:07 Free Transform Tool 5.2 MB 2:57 Gradient Transform Tool 8.69 MB 5:35 Working with Color 6.05 MB 4:02 The Align Panel Basic Animation in Flash

5.88 MB 5:30 Understanding Layers 5.33 MB 4:52 Working with the Timeline 7.08 MB 6:33 Frame-by-frame Animation 7.46 MB 7:29 Onion Skin 2.99 MB 3:31 Shape Tween Animation 2.78 MB 2:37 Morphing Tween 7.53 MB 6:03 Shape Tween Pitfalls 3.4 MB 3:47 Animation Speed 2.55 MB 2:24 Apply Easing to an Animation 3.43 MB 2:48 Distribute to Keyframes Groups, Symbols, and the Library

4.56 MB 4:46 Creating Groups and Locking Objects 4.76 MB 4:32 Convert to Symbol 2.44 MB 2:15 Creating a New Symbol 5.39 MB 3:41 Editing Symbols 4.66 MB 2:47 Editing Instances 7.82 MB 5:49 Library Panel Motion and Classic Tweens

6.4 MB 4:49 Motion Tweens 5.52 MB 4:03 Editing Motion Tweens 3.12 MB 2:29 Classic Tweens 6.52 MB 5:07 Classic Motion Guides 3.61 MB 2:20 Custom Easing Options 5.32 MB 3:23 Motion Presets 3.88 MB 2:53 Swap Symbols 4.29 MB 2:55 Editing Frames Text, Bitmaps, and Masks

6.69 MB 6:39 Using the Text Tool 5.21 MB 4:05 Embedding Fonts 3.57 MB 2:49 Additional Text Field Options 9.55 MB 4:43 Import a Bitmap 6.63 MB 3:20 Bitmap Properties 7.37 MB 3:26 Updating Bitmaps 3.58 MB 2:13 Swap Bitmaps 9.19 MB 4:38 Trace Bitmaps 4.54 MB 1:47 Bitmap Fills 5.96 MB 3:39 Masks 4.4 MB 2:02 Animated Masks Understanding Symbol Types

5.94 MB 6:11 Button Symbols 5.41 MB 4:44 Hit State 6.24 MB 5:08 MovieClip vs. Graphic Symbol 8.32 MB 6:31 Compound Animation with Graphic Symbols 13.82 MB 5:38 Using 3D Tools with MovieClips 5.45 MB 3:54 Nested Symbols 5.96 MB 4:25 Using Filters with MovieClips Publishing Flash Projects

2.61 MB 3:06 Publishing Overview 9.62 MB 4:23 HTML Publishing Options 6.19 MB 3:09 Add a SWF to an HTML Page 3.54 MB 3:07 SWF Publishing Options 11.62 MB 4:53 Create HTML5 Content with CreateJS 9.34 MB 5:18 Export Sprite Sheets 311.03 KB 0:27 Conclusion

عنوان دوره: Train Simple - Flash CC Fundamentals حجم فایل:  407MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Train Simple Flash CC Fundamentals

پیشنهاد فرادرس