پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Android Espresso

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی موبایل

در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه Android Espresso برای نوشتن تست UI اندروید آشنا می شوید. در این دوره، موضوعات پیشرفته در تست Android Espresso از جمله نکات، محیط تست، و IdlingResource، طرح های ورودی و خروجی، تزریق وابستگی، Mockito و Dagger و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فایل های تمرین
  • اهداف ورودی و خروجی
  • Intents
  • نحوه استفاده از intents
  • تزریق وابستگی
  • چرا وابستگی را استخراج میکنید؟
  • IdlingResource
  • Mockito و Dagger
Advanced Android Espresso Testing Publisher:Lynda Author:Chiu-Ki Chan Duration:1h 37m Level:Advanced

Take an in-depth look at using the Android Espresso library to write repeatable Android UI tests. Explore advanced topics including intents, hermetic test environment, and IdlingResource.
Released: 3/9/2018
Take an in-depth look at using the Android Espresso library to write Android UI tests. In this course, Chiu-Ki Chan tackles advanced topics in Android Espresso testing, including intents, hermetic test environment, and IdlingResource. She covers incoming and outgoing intents, dependency injection, Mockito and Dagger, and more. If you're an Android developer interested in implementing automated testing as part of the development lifecycle, this course can help to equip you with the techniques you need to write repeatable UI tests.
Topics include:
Incoming and outgoing intents
How intents are used
Dependency injection
Why extract dependencies?
IdlingResource
Mockito and Dagger
Introduction
Welcome
1m 3s
What you should know
27s
Exercise files
37s
1. Intents
App: Cat Names
1m 28s
How intents are used
5m 6s
Incoming intents: Empty
4m 20s
Incoming intents: Activity rule
2m 45s
Incoming intents: Known theme
2m 19s
Incoming intents: Loading string
2m 25s
Incoming intents: Unknown theme
4m 34s
Outgoing intents: Launch activity
4m 14s
Outgoing intents: Verify intent
5m 1s
Outgoing intents: How to match?
5m 5s
Stubbing: Intending
1m 16s
Stubbing: ActivityResult
4m 52s
2. Hermetic Test Environment
App: Greetings
2m 10s
Dependency injection
52s
GreetingApplication
3m 33s
Why extract dependencies?
55s
TestApplication
3m 36s
CustomTestRunner
2m 25s
Mockito
6m 12s
Dagger
2m 17s
Dagger dependencies
2m 16s
Dagger component
2m 13s
Use Dagger in application
3m 23s
Dagger TestComponent
3m 11s
MainActivityTest
4m 47s
3. IdlingResource
Synchronization
55s
Idling resource
1m 4s
App: Loading dialogue
1m 51s
Failing test
1m 48s
Dialogue fragment idling resource
5m 7s
Using idling resource
1m 57s
Wrap-up
33s
Conclusion
Next steps
41s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 294.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Advanced Android Espresso Testing_git.ir.rar
captcha