در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه Android Espresso برای نوشتن تست UI اندروید آشنا می شوید. در این دوره، موضوعات پیشرفته در تست Android Espresso از جمله نکات، محیط تست، و IdlingResource، طرح های ورودی و خروجی، تزریق وابستگی، Mockito و Dagger و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فایل های تمرین
  • اهداف ورودی و خروجی
  • Intents
  • نحوه استفاده از intents
  • تزریق وابستگی
  • چرا وابستگی را استخراج میکنید؟
  • IdlingResource
  • Mockito و Dagger