پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی فریمورک Selenium 

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش های لیندا (Lynda)

با این دوره مهارت های فریمورک سلنیوم خود را بهبود بخشید. در این دوره با مفاهیم اولیه سلنیوم، WebDriver، مکانیک locators پیشرفته و تعامل با کامپوننت ها، غلبه بر مسائل هم زمانی رایج و گردش کار و ادغام آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی سلنیوم
 • استفاده از درایورهای مرورگر و WebDriver
 • بررسی عناصر
 • اجرای دستورات جاوا اسکریپت
 • انتخاب locators
 • ترکیب چندین ویژگی CSS
 • استفاده از کامپوننت های رایج
 • Implicit and explicit waits
 • خودکارسازی گردش کار
 • تست رفتارها
 • ستفاده از اشیاء صفحه
 • اتصال به GitHub
 • اجرا بر روی شبکه
 • استفاده از ابزارهای تست مبتنی بر ابر
 • و غیره
Selenium Essential Training Publisher:Lynda Author:Meaghan Lewis Duration:1h 58m Level:Intermediate

Learn more about Selenium, including how to improve your use of WebDriver, advanced locators, component interactions, synchronizations, and more.
Released: 6/20/2018
Take your Selenium framework skills to the next level. In this course, Meaghan Lewis takes you past the basics covered in Learning Selenium, on to intermediate and advanced options. First, Meaghan reviews the fundamentals and shows you how to get the most out of WebDriver. Next, she takes you into the mechanics of advanced locators and interacting with components. Then, she shares how to overcome common synchronization issues. She wraps up by covering workflows and integrations.
Topics include:
Using browser drivers and WebDriver
Inspecting elements
Executing JavaScript commands
Selecting a locator
Combining multiple CSS attributes
Using common components
Implicit and explicit waits
Automating workflows
Testing behaviors
Using page objects
Connecting to GitHub
Running on the grid
Using cloud-based testing tools
Introduction
Welcome
53s
Get set up
1m 25s
1. Review Fundamentals
The Selenium project
2m 55s
Using WebDriver
2m 6s
Browser drivers
3m 15s
A simple WebDriver test
3m 37s
Inspecting Elements
1m 54s
2. Succeeding with WebDriver
Look at the test application
41s
Keyboard and mouse input
4m 33s
Using autocomplete
7m 10s
Scroll to element
4m 23s
Switch to active window
4m 51s
Switch to alert
2m 41s
Executing JavaScript commands
5m 13s
Drag and drop
3m 34s
3. Using Advanced Locators
Determine which locator to use
3m 1s
Combine multiple CSS attributes
3m 23s
Match text
3m 44s
Find child nodes
1m 44s
4. Interacting with Components
Common components
38s
Radio buttons and checkboxes
5m 28s
Date pickers
3m 16s
Dropdown menus
3m 2s
File upload
2m 30s
5. Synchronization Issues
Why synchronization is an issue
2m 15s
Implicit waits
3m 11s
Explicit waits
3m 52s
6. Putting It All Together
Automate a workflow using WebDriver
6m 34s
Confirm the behavior of the test
4m 5s
Clean up the test
5m 10s
Use page objects
3m 41s
7. Project Integration
Connect to GitHub
3m 37s
Run on the grid
4m 3s
Run in CI (continuous integration) servers
2m 9s
Use cloud-based testing tools
1m 59s
Conclusion
Next steps
1m 32s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 283.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Selenium Essential Training_git.ir.rar
captcha