چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که اپلیکیشن شما همانطور که انتظار می رود کار می کند؟ در این دوره با فریمورک های تست اندروید یعنی JUnit و Espresso، خودکارسازی تست واحد با JUnit، کار با Espresso،  تعدادی از توابع تست شامل متوسط، جمع و جستجو، تست Espresso UI، توابع تست Espresso و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی تست اندروید
  • JUnit
  • Espresso