در این آموزش تصویری برنامه نویسی سی پلاس پلاس را به صورت پیشرفته می آموزید. این دوره برای مبتدیان ارائه شده که کار با ابزارها و تکنیک های پیشرفته برای توسعه برنامه ، مفهوم وراثت ، آشنایی با Polymorphism ، نحوه ایجاد قالب را آموزش می دهد. در ادامه نحوه کار با الگوریتم ها ، پشته ، صف و درخت دودویی، کار با انواع جستجو و مرتب کردن داده ها ، فضاهای نامی و کار با کلاس ها را نیز خواهید آموخت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد یک کلاس مشتق شده
 • نحوه حفاظت از اطلاعات کاربران
 • کار با توابع سازنده و مخرب
 • آموزش چند ریختی در سی شارپ
 • آشنایی با Polymorphism
 • اشاره گر از نوع کلاس
 • کار با توابع مجازی
 • آموزش برنامه نویسی عمومی
 • کار با توابع عمومی
 • تعریف الگو برای کلاس
 • نحوه نوشتن کلاس
 • نحوه مدیریت خروجی
 • مدیریت داده های ورودی
 • کار با بردارها
 • نحوه استفاده از لیست
 • استفاده از Deques قسمت 1
 • استفاده از Deques قسمت 2
 • نحوه استفاده از مجموعه
 • کار با الگوریتم ها
 • نحوه خواندن و نوشتن الگوریتم
 • نحوه مرتب سازی الگوریتم
 • کار با پشته ها قسمت 1
 • کار با پشته ها قسمت 2
 • کار با صف
 • کار با درخت دودویی
 • کار با لیست های پیوندی قسمت 1
 • کار با لیست های پیوندی قسمت 2
 • جستجوی خطی
 • جستجوی دودویی
 • نحوه مرتب سازی انتخابی
 • مرتب سازی ادغامی
 • کار با رشته ها
 • کار با توابع رشته ای
 • نحوه جستجو رشته
 • و…

عنوان دوره: Udemy Advanced C++ Programming Training Course
مدت زمان: 6 ساعت و 30 دقیقه

توضیحات:

Udemy Advanced C++ Programming Training Course

Infinite Skills
All Levels
6.5 Hours

Take your C++ Programming Training Course Will Take Your Skills To The Next Level.
Course Description
A Verifiable Certificate of Completion is presented to all students who undertake this course.
Course Duration: 6.5 Hours - 80 Lessons
About This Course
In this Advanced C++ training course, expert trainer, author and developer Professor McMillan teaches you advanced tools and techniques for developing programs with C++. This tutorial continues where Professor McMillan left off with the Beginners Learning C++ training course from Infinite Skills.
You jump right in to the training with a review of Inheritance. You will learn advanced topics in this training course such as Polymorphism, creating templates, working with exception handling, stream input/output management, associative containers, algorithms, stacks, queues and binary trees, different search and sort methods, namespaces and working with advanced string class methods.
By the completion of this advanced training course for C++, you will have an in-depth understanding of how to apply advanced programming techniques to achieve your software development needs. Working files are included to allow you to learn using the same files that the author using in this video training course for C++
About Infinte Skills
InfiniteSkills is an innovator in the field of technology computer software training. The firm's progressive approach teaches complex topics by focusing on task-oriented training.This allows users to intuitively grasp a wide range of skills they can seamlessly integrate into their daily workflow. This Advanced C++ course is just one course from the huge selection of training videos offered by Infinite Skills
What am I going to get from this course?
Over 81 lectures and 6.5 hours of content!
Section 1: 01. Introduction/Inheritance
Lecture 1
Working Files - Download These First
Lecture 2
What This Course Covers
04:59
Lecture 3
Review Building A Base Class
07:12
Lecture 4
Creating A Derived Class
07:27
Lecture 5
Using Protected Members Part 1
04:56
Lecture 6
Using Protected Members Part 2
04:33
Lecture 7
Constructors And Destructors
04:08
Lecture 8
Exercise 1
05:12
Lecture 9
Exercise 2
04:18
Section 2: 02. Polymorphism
Lecture 10
Understanding Polymorphism
04:55
Lecture 11
Base Class Pointers
02:49
Lecture 12
Virtual Functions
04:20
Lecture 13
Abstract Classes
06:14
Lecture 14
Exercise 1
02:59
Lecture 15
Exercise 2
03:02
Section 3: 03. Generic Programming
Lecture 16
Why Generic Programming
03:47
Lecture 17
Generic Functions
05:02
Lecture 18
Defining Class Template
06:40
Lecture 19
Class Template Specialization
03:32
Lecture 20
Function Templates With Multiple Data Types
05:52
Lecture 21
Class Templates With Multiple Data Types
04:22
Lecture 22
Exercise 1
04:35
Lecture 23
Exercise 2
04:28
Section 4: 04. Exception Handling
Lecture 24
Exception Overview
04:10
Lecture 25
Throwing Exceptions
04:15
Lecture 26
Catching Exceptions
04:28
Lecture 27
Catch All Exception Handlers
02:15
Lecture 28
Exercise 1
04:11
Section 5: 05. Stream Input/Output
Lecture 29
Stream Overview
01:39
Lecture 30
Managing Stream Output
04:29
Lecture 31
Managing Stream Input
04:00
Lecture 32
String Streams
03:30
Lecture 33
Exercise 1
03:00
Section 6: 06. Sequential Containers
Lecture 34
Vectors Review
03:55
Lecture 35
Using Lists Part 1
04:17
Lecture 36
Using Lists Part 2
04:15
Lecture 37
Using Deques Part 1
03:59
Lecture 38
Using Deques Part 2
05:56
Lecture 39
Exercise 1
04:04
Lecture 40
Exercise 2
04:15
Section 7: 07. Associative Containers
Lecture 41
Working With The Pair Class
03:57
Lecture 42
Using Maps Part 1
04:38
Lecture 43
Using Maps Part 2
06:43
Lecture 44
Using Sets
04:39
Lecture 45
Multimaps And Multisets
05:55
Lecture 46
Exercise 1
07:11
Lecture 47
Exercise 2
06:00
Section 8: 08. Generic Algorithms
Lecture 48
Read Only Algorithms
06:53
Lecture 49
Read Write Algorithms
05:30
Lecture 50
Sorting Algorithms
03:37
Lecture 51
Iterators Front Back Inserter
04:17
Lecture 52
Iterators Reverse
04:20
Lecture 53
Exercise 1
05:20
Section 9: 09. Non-STL Data Structures
Lecture 54
Stacks Part 1
04:45
Lecture 55
Stacks Part 2
04:24
Lecture 56
Queues Part 1
05:07
Lecture 57
Queues Part 2
04:51
Lecture 58
Binary Trees Part 1
03:38
Lecture 59
Binary Trees Part 2
10:24
Lecture 60
Adv CPP 0907 Linked Lists Part 1
03:30
Lecture 61
Linked Lists Part 2
05:18
Lecture 62
Linked Lists Part 3
03:57
Lecture 63
Exercise 1
03:23
Lecture 64
Exercise 2
04:23
Lecture 65
Exercise 3
04:50
Section 10: 10. Non-STL Algorithms
Lecture 66
Linear Search
05:41
Lecture 67
Binary Sear
06:27
Lecture 68
Adv CPP 1003 Selection Sort
04:29
Lecture 69
Adv CPP 1004 Insertion Sort
03:59
Lecture 70
Merge Sort
04:24
Lecture 71
Quick Sort
04:50
Lecture 72
Exercise 1
05:58
Section 11: 11. Namespaces
Lecture 73
Introduction To Namespaces Part 1
04:20
Lecture 74
Introduction To Namespaces Part 2
04:36
Lecture 75
Exercise 1
02:46
Section 12: 12. String Class
Lecture 76
String Assignment And Concatenation
05:32
Lecture 77
Comparing Strings
04:26
Lecture 78
Searching Strings
06:51
Lecture 79
Substring And Replace
05:13
Lecture 80
C Style Strings
04:30
Lecture 81
Exercise 1
05:21