در این آموزش تصویری با مبانی آمار آشنا می شوید. این دوره اصول آمار و احتمالات از قبیل توزیع فراوانی ، نمایش هندسی داده ها ، محاسبه میانگین حسابی ، محاسبه میانه را آموزش می دهد. در ادامه نحوه کار با جدول فراوانی و نمودار پراکندگی ، کار با ضریب همبستگی و انواع آن ، ساخت کلاس و تست برنامه را می آموزید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • کار با علم آمار
 • کار با نرم افزار آماری
 • آشنایی با محدودیت های آماری
 • مجموعه ای از اطلاعات
 • کار با منابع داده
 • نحوه ارائه اطلاعات
 • نحوه جدول بندی داده
 • نمایش هندسی داده ها
 • کار با نمودار ها
 • ساخت نمودار چندگانه
 • طراحی نمودار دایره ای
 • آموزش توزیع فرکانس
 • کار با جدول توزیع فراوانی
 • نحوه ساخت کلاس ها
 • نحوه محاسبه میانگین حسابی
 • گروه بندی داده ها در میانگین حسابی
 • کار با میانه
 • کار با جدول فراوانی
 • مفهوم توزیع فراوانی
 • اندازه گیری ذرات با روش پراکندگی
 • کار با شاخص پراکندگی
 • بررسی ارتباطات
 • کار با نمودار پراکندگی
 • کار با ضریب همبستگی
 • نحوه گروه بندی داده ها
 • و…

عنوان دوره: (Udemy Basics of Statistics – A Comprehensive Study (College Level
مدت زمان: 5 ساعت و 30 دقیقه
نویسنده: CA Raja Natarajan, B.Com., PGDBA, FCA


توضیحات:

(Udemy Basics of Statistics - A Comprehensive Study (College Level

CA Raja Natarajan, B.Com., PGDBA, FCA
5.5 Hours
All Levels

Learn Fundamentals of Statistics with supporting case studies
Welcome to the course Basics of Statistics - A Comprehensive Study.
Statistics is required in every walk of business life to take decisions. When we take decision, it should be an informed one. Once we have statistics, we can be sure that decision is taken considering various factors. In this course, you will learn about the basics of statistics in depth covering
Introduction to Statistics;
Collection of Data
Presentation of Data
Frequency Distribution
Measures of Central Tendency covering Arithmetic Mean, Median and Mode
Measures of Dispersion covering Range, Quartile Deviation and Standard Deviation
This course is basically a bundle of other courses namely
Basics of Business Statistics
Statistics - Measures of Central Tendency
Statistics - Measures of Dispersion
Statistics and Correlation.
If you are buying this course, make sure you don't buy the above courses. This course is structured in self paced learning style. Video lectures are used for delivering the course content. Numerous case studies were solved in hand written presentation.
Take this course to gain good knowledge in basics of statistics.
What are the requirements?
Students can approach this course with fresh mind.
No prior knowledge in Statistics is required.
What am I going to get from this course?
Understand Basics of Statistics
Understand Mean, Median and Mode
Understand Deviations like Quartile Deviation, Standard Deviation, etc.
Understand Correlation
Understand Reggression
What is the target audience?
CA / CMA / CS Students
Students pursuing CA / CMA / CS / Higher Secondary / Statistics courses

Section 1: Basics of Business Statistics
Lecture 1
Introduction
04:09
Lecture 2
History of Statistics
03:58
Lecture 3
Science of Statistics
03:10
Lecture 4
Applications of Statistics
04:22
Lecture 5
Limitations of Statistics
02:19
Lecture 6
Collection of Data
04:16
Lecture 7
Collection of Primary Data
05:11
Lecture 8
Sources of Secondary Data
01:33
Lecture 9
Presentation of Data
05:14
Lecture 10
Frequency Presentation
01:45
Lecture 11
Mode of Presentation of Data
00:46
Lecture 12
ual Presentation of Data
01:57
Lecture 13
Tabulation of Data
06:28
Lecture 14
Diagrammatic representation of Data
02:32
Lecture 15
Line Diagram
05:51
Lecture 16
Bar Diagram
05:41
Lecture 17
Multiple Line Chart
05:45
Lecture 18
Multiple Bar Chart
02:25
Lecture 19
Pie Chart
07:00
Lecture 20
Frequency Distribution
05:23
Lecture 21
Example for Frequecy Distribution Table
04:08
Lecture 22
Frequency Distribution Tally Method
07:07
Lecture 23
Continuous Frequency Distribution
02:28
Lecture 24
Technical Terms of Continuous Frequency Distribution
05:47
Lecture 25
No of Class Intervals
02:37
Lecture 26
Size of Class Interval
01:17
Lecture 27
Types of Class Intervals
05:11
Section 2: Measures of Central Tendency
Lecture 28
Introduction Measures of Central Tendency
03:49
Lecture 29
Case Study - Arithmetic Mean
1 page
Lecture 30
Arithmetic Mean
04:41
Lecture 31
Case Study - Arithmetic Mean Short cut method
1 page
Lecture 32
Arithmetic Mean Short cut method
06:13
Lecture 33
Case Study - Arithmetic Mean Grouped data
1 page
Lecture 34
Arithmetic Mean Grouped data
09:07
Lecture 35
Case Study - Arithmetic Mean Class Intervals
1 page
Lecture 36
Arithmetic Mean Class Intervals
06:58
Lecture 37
Median
03:51
Lecture 38
Median case study
02:25
Lecture 39
Median Discrete Frequency Distribution
03:44
Lecture 40
Case Study Median Discrete Frequency Distribution
04:12
Lecture 41
Median Continuous Freqnuency Distribution
06:53
Lecture 42
Median Continuous Frequency Distribution Exclusive Class Intervals
06:26
Lecture 43
Median Graphics
12:08
Section 3: Measures of Dispersion
Lecture 44
Introduction
03:29
Lecture 45
Objectives of Measures of Dispersion
02:35
Lecture 46
Expression of Dispersion
02:21
Lecture 47
Important measures of dispersion
01:51
Lecture 48
Case Study Material - Range
1 page
Lecture 49
Range
04:00
Lecture 50
Case Study Material Quartile deviation
1 page
Lecture 51
Quarrtile Deviation
08:21
Lecture 52
Case Study 1 Material - Quartile Deviation
1 page
Lecture 53
Case Study 1Quartile deviation
14:01
Lecture 54
Case Study 2 Quarlite Deviation
05:21
Lecture 55
Quartlie Deviation Continuous Frequency Distribution
03:23
Lecture 56
Case Sudy Quartile Deviation Continuous Frequency Distribution
07:56
Section 4: Correlation
Lecture 57
Introduction
04:39
Lecture 58
Scatter Diagram
07:34
Lecture 59
Types of correlation
05:28
Lecture 60
Correlation computation
02:37
Lecture 61
Case study 1 correlation
10:32
Lecture 62
Case Study 2 correlation
09:18
Lecture 63
Case Study 3 correlation
10:09
Lecture 64
Correlation grouped data
05:48
Lecture 65
Rank correlation
06:25
Lecture 66
Rank Correlation in case of tie of ranks
13:16
Lecture 67
BONUS LECTURE - Discount Coupon Link For Other Courses
23 pages