پیشنهاد فرادرس

به روزرسانی مهارت Speaking با افزایش دایره لغات زبان انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش های یودمی (Udemy)

این دوره توسط یک معلم انگلیسی زبان بومی تهیه شده است و به شرح یادگیری واژگان انگلیسی، مهارتهای صحبت کردن و گوش دادن می پردازد. شما واژگان انگلیسی هدف را در یک سطح عمیق خواهید آموخت، به طوری که شما می توانید همانند یک بومی در هنگام انگلیسی صحبت کردن تلفظ کنید. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فصل 1
 • مجموعه 1 و 2 و 3 صفت ها
 • کلمات و معانی
 • آموزش تلفظ
 • تمرینات آموزش مغز
 • تمرین Speaking
 • تمرین Listening
 • جوک، نقل قول
 • مجموعه 1 و 2 و 3 اسم ها
 • کلمات و معانی
 • آموزش تلفظ
 • تمرینات آموزش مغز
 • تمرین Speaking
 • تمرین Listening
 • جوک، نقل قول
 • مجموعه 1 و 2 و 3 افعال
 • کلمات و معانی
 • آموزش تلفظ
 • تمرینات آموزش مغز
 • تمرین Speaking
 • تمرین Listening
 • جوک، نقل قول
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
English Vocabulary Launch: Upgrade your speaking Publisher:Udemy Author:Anthony Kelleher Duration:07:01:27

Learn English vocabulary, speaking and listening skills and become more fluent learning from a native English teacher
English Vocabulary Launch is an English vocabulary course taught by me, Anthony, a native British English speaker. You will learn the target English vocabulary at a deep level, so that you can sound more native-like when you speak English.

Introduction
1 Lecture
03:12
Intro
Preview
03:12

Adjectives Set 1
6 Lectures
29:36
Words and Definitions (Learning Stage)
Preview
07:32
Pronunciation Training (Learning Stage)
Preview
02:36
Brain Training Exercises (Learning Stage)
Preview
04:14
Speaking Practice (Mastery Stage)
Preview
03:23
Listening Practice (Mastery Stage)
Preview
06:07
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
Preview
05:44

Nouns Set 1
6 Lectures
28:23
Words and Definitions (Learning Stage)
06:36
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:48
Brain Training Exercises (Learning Stage)
04:29
Speaking Practice (Mastery Stage)
02:59
Listening Practice (Mastery Stage)
06:14
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
05:17

Verbs Set 1
6 Lectures
26:03
Words and Definitions (Learning Stage)
06:18
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:07
Brain Training Exercises (Learning Stage)
04:12
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:01
Listening Practice (Mastery Stage)
05:47
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
04:38

Adjectives Set 2
6 Lectures
26:38
Words and Definitions (Learning Stage)
06:32
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:08
Brain Training Exercises (Learning Stage)
03:38
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:02
Listening Practice (Mastery Stage)
06:18
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
05:00

Nouns Set 2
6 Lectures
27:32
Words and Definitions (Learning Stage)
07:50
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:43
Brain Training Exercises (Learning Stage)
03:28
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:05
Listening Practice (Mastery Stage)
06:05
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
04:21

Verbs Set 2
6 Lectures
29:14
Words and Definitions (Learning Stage)
07:58
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:43
Brain Training Exercises (Learning Stage)
03:41
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:00
Listening Practice (Mastery Stage)
06:23
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
05:29

Adjectives Set 3
6 Lectures
27:45
Words and Definitions (Learning Stage)
07:20
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:31
Brain Training Exercises (Learning Stage)
03:36
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:15
Listening Practice (Mastery Stage)
05:56
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
05:07

Nouns Set 3
6 Lectures
27:43
Words and Definitions (Learning Stage)
Preview
08:03
Pronunciation Training (Learning Stage)
Preview
02:51
Brain Training Exercises (Learning Stage)
Preview
03:37
Speaking Practice (Mastery Stage)
Preview
02:58
Listening Practice (Mastery Stage)
Preview
05:59
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
Preview
04:15

Verbs Set 3
6 Lectures
28:27
Words and Definitions (Learning Stage)
08:27
Pronunciation Training (Learning Stage)
02:40
Brain Training Exercises (Learning Stage)
03:41
Speaking Practice (Mastery Stage)
03:00
Listening Practice (Mastery Stage)
06:02
Joke, Quote and Fact Corner (Mastery Stage)
04:37
7 More Sections

پیشنهاد فرادرس