آموزش پیشنهادی فرادرس

مدیریت کار با Team Foundation Server 2012

دسته بندی ها: آموزش ویژوال استودیو (Visual Studio) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مدیریت-کار-با-team-foundation-server-2012

در این آموزش تصویری با مدیریت کار با استفاده از Team Foundation Server 2012 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ALM چیست؟
 • کار با Visual Studio
 • دسترسی به وب سایت
 • تعیین اندازه نسبی
 • انتخاب قالب ها
 • کار با آیتم های CMMI 
 • Kanban چیست؟
 • مدیریت وظیفه
 • ایجاد تیم های پروژه
 • کار با Hub
 • جستجو های مشترک
 • کار با Query ها
 • کار داده ها با اکسل
 • کار با TFS
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Managing Work with Team Foundation Server 2012 سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 54 دقیقه نویسنده: John Brownتوضیحات:

Introduction
	 01:47	
What is ALM?
	 05:41	
What Will This Course Teach?
	 08:57	
Introduction to Team Foundation Server		 00:32:17	
Introduction
	 00:55	
Where Do We Start?
	 04:28	
Visual Studio Platform
	 03:05	
TFS Clients
	 02:43	
On-premise -vs- Cloud
	 02:42	
Our Sample Project
	 01:22	
Demo: Creating Our Project
	 04:33	
Demo: Web Access Walkthrough
	 11:37	
Summary
	 00:49	
Process Templates		 00:37:34	
Introduction
	 01:25	
Process Template
	 03:58	
Work Item
	 01:39	
Special Fields
	 02:03	
Demo: PBI Details
	 05:29	
Relative Sizing
	 04:42	
Relationships
	 02:24	
Demo: Adding Child Task
	 01:49	
Demo: Other Child Tasks
	 03:45	
Choosing Between Templates
	 00:59	
Scrum Work Items
	 00:52	
Agile Work Items
	 01:07	
CMMI Work Items
	 00:56	
Requirement Comparison
	 03:43	
Comparison
	 01:40	
Summary
	 00:56	
Kanban Backlog Management		 00:17:08	
Introduction
	 00:38	
What is Kanban?
	 03:53	
Kanban Board
	 02:45	
Demo: Kanban Board
	 04:27	
Customizing The Flow
	 04:19	
Summary
	 01:04	
Agile Backlog Management		 00:36:12	
Introduction
	 00:40	
What is An Agile Style?
	 02:53	
Demo: Agile Style
	 03:11	
Breaking The Work into Tasks
	 01:50	
Task Management
	 02:22	
Demo: Task Management
	 03:45	
Capacity Planning
	 00:54	
Demo: Capacity Planning
	 05:04	
Demo: Task Board
	 09:26	
Project Teams
	 01:28	
Demo: Creating Project Teams
	 03:40	
Summary
	 00:54	
Work Item Queries		 00:47:27	
Introduction
	 03:33	
Work Item Hub
	 07:25	
Demo: Basic Queries
	 02:37	
Demo: Predicate Clauses
	 03:18	
Demo: Query Variables
	 03:38	
Deeper Queries
	 04:56	
Demo: Direct Links
	 04:57	
Demo: Tree Query
	 02:40	
Common Queries
	 05:28	
Historical Queries
	 03:58	
Sharing Queries
	 03:25	
Summary
	 01:25	
Desktop Clients		 00:47:25	
Introduction
	 01:26	
Team Explorer
	 06:06	
Bulk Data with Excel
	 01:16	
Demo: Flat Query
	 08:46	
Demo: Direct Links Query
	 01:47	
Demo: Tree Query
	 02:42	
Demo: Creating A Work Breakdown Structure
	 03:44	
Scheduling with Project
	 07:09	
Time Tracking with TFS
	 06:53	
Storyboards
	 05:26	
Summary
	 02:05

حجم فایل: 665MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Managing Work with Team Foundation Server 2012

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس