آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره رابط سخت افزار و نرم افزار دانشگاه Washington

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی ، دانشگاه واشینگتن ، آموزش سی پلاس پلاس

دوره-رابط-سخت-افزار-و-نرم-افزار-دانشگاه

دوره رابط سخت افزار و نرم افزار دانشگاه Washington را برای علاقه مندان آماده کرده ایم.

برای آشنایی با دانشگاه Washington می توانید این صفحه را مطالعه کنید.

سرفصل های دوره:

 • کار با تم ها
 • راه اندازی VM
 • بررسی اجمالی حافظه مجازی
 • حافظه های پنهان حافظه مجازی
 • ترجمه آدرس
 • سیستم حافظه نمونه
 • حافظه پویا Allocation
 • اطلاعات در جاوا
 • ماشین های مجازی
 • سازمان حافظه
 • داده ها در C
 • کار با آرایه  ها
 • کار با جبر بولین
 • برنامه نویسی ماشین
 • کار با اعداد در C
 • کار با اعداد دودویی
 • اختیاری عملیات ممیز شناور
 • حرکت داده ها
 • کار با دستورات شرطی و کنترل جریان
 • کار با حلقه ها
 • آموزش GDB
 • کار با لینوکس
 • آرایه های تو در تو
 • آموزش بافر سرریز
 • و...

عنوان دوره: University of Washington Hardware Software Interface

توضیحات:

1 - 1 - Welcome (650)
1 - 2 - Theme (728)
1 - 3 - Roadmap (635)
1 - 4 - Setting up the VM (925)
1 - 5 - Getting Started with Lab 0 (450)
10 - 1 - Virtual Memory Overview (0641)
10 - 2 - Indirection (1038)
10 - 3 - Virtual Memory Caches (2249)
10 - 4 - Address Translation (1117)
10 - 5 - Sample Memory System (1543)
11 - 1 - Dynamic Memory Allocation- (0754)
11 - 2 - Performance and Fragmentation (0945)
11 - 3 - Implicit Free Lists (1312)
11 - 4 - Explicit Free Lists (1036)
11 - 5 - Garbage Collection (0951)
11 - 6 - Memory-Related Perils and Pitfalls (1338)
11 - 7 - Tutorial Lab 5 (0610)
12 - 1 - Data in Java (1306)
12 - 2 - References and Methods (1720)
12 - 3 - Virtual Machines (1421)
13 - 1 - Final Video
2 - 1 - Preliminaries (913)
2 - 2 - Memory Organization (845)
2 - 3 - Addresses and Data Representations (927)
2 - 4 - Data and C (958)
2 - 5 - Arrays (1409)
2 - 6 - Boolean Algebra (1303)
3 - 1 - Instruction Set Architectures (1451)
3 - 2 - Machine Programming (2150)
4 - 1 - Encodings (918)
4 - 2 - Representation of Integers (1933)
4 - 3 - Integers in C (825)
4 - 4 - Shifting and Sign Extension (1413)
4 - 5 - Optional Fractional Binary Numbers (846)
4 - 6 - Optional IEEE Floating-point Standard (1249)
4 - 7 - Optional Floating-point Operations (757)
4 - 8 - Optional Floating-point in C (713)
5 - 1 - Moving Data (1738)
5 - 2 - x86 vs. x86-64 (0554)
5 - 3 - Memory Addressing Modes (1422)
5 - 4 - Conditionals and Control Flow (0957)
5 - 5 - More about Conditionals (0949)
5 - 6 - Loops (0911)
5 - 7 - Switch Statements (0944)
5 - 8 - Tutorial GDB (1035)
6 - 1 - Stacks in Memory and Stack Operations (1000)
6 - 2 - Procedure Calls and Returns (1327)
6 - 3 - Stack-Based Languages (0914)
6 - 4 - Linux Stack Frames (1411)
6 - 5 - Register-Saving Conventions and Local Variables (1303)
6 - 6 - x86-64 Procedures and Stacks (1836)
7 - 1 - Array Allocation_Accesses (1617)
7 - 2 - Nested Arrays (1645)
7 - 3 - Multi-Level Arrays (1107)
7 - 4 - Structures (0704)
7 - 5 - Structures and Alignment (1053)
7 - 6 - Tutorial Buffer Overflows (2248)
8 - 1 - Cache Basics (0801)
8 - 2 - Principle of Locality (0615)
8 - 3 - Memory Hierarchies (0758)
8 - 4 - Cache Organization (1824)
8 - 5 - Cache Organization [cont.] (1443)
8 - 6 - Cache-Friendly Code (1219)
9 - 1 - Exceptional Control (1331)
9 - 2 - What is a Process (0616)
9 - 3 - Creating New Processes (0448)
9 - 4 - The Fork-Exec Model (1222)
lecture_slides_00_001-welcome
lecture_slides_00_002-theme
lecture_slides_00_003-roadmap
lecture_slides_01_011-preliminaries
lecture_slides_01_012-memorg
lecture_slides_01_013-addresses
lecture_slides_01_014-dataandC
lecture_slides_01_015-arrays
lecture_slides_01_016-booleanalgebra
lecture_slides_02_021-encoding
lecture_slides_02_022-integers
lecture_slides_02_023-integersC
lecture_slides_02_024-shifting
lecture_slides_02_025-fractions
lecture_slides_02_026-IEEEfloats
lecture_slides_02_027-fpoperations
lecture_slides_02_028-floatsC
lecture_slides_03_031-intro-isa
lecture_slides_03_032-architecture
lecture_slides_04_041-x86-mov-swap
lecture_slides_04_042-x86-x64
lecture_slides_04_043-x86-address-comp
lecture_slides_04_044-x86-conditionals
lecture_slides_04_045-x86-conditionals-j
lecture_slides_04_046-x86-loops
lecture_slides_04_047-x86-switch
lecture_slides_05_051-procstacks
lecture_slides_05_052-proccalls
lecture_slides_05_053-stacklanguages
lecture_slides_05_054-linuxstackframe
lecture_slides_05_055-registersaving
lecture_slides_05_056-procx64
lecture_slides_06_061-arrays
lecture_slides_06_062-nestedarrays
lecture_slides_06_063-multilevelarrays
lecture_slides_06_064-structs
lecture_slides_06_065-structsalign
lecture_slides_07_071-caches-basics
lecture_slides_07_072-caches-locality
lecture_slides_07_073-caches-hierar
lecture_slides_07_074-caches-org
lecture_slides_07_075-caches-org-part2
lecture_slides_07_076-caches-opt
lecture_slides_08_080-exceptional-control
lecture_slides_08_081-processes
lecture_slides_08_082-processes-creating
lecture_slides_08_083-processes-exec
lecture_slides_09_091-vmoverview
lecture_slides_09_092-indirection
lecture_slides_09_093-vmascache
lecture_slides_09_094-vmaddrtranslation
lecture_slides_09_095-vmexample
lecture_slides_10_101-memallocation-intro
lecture_slides_10_102-memallocation-examples
lecture_slides_10_103-memallocation-impl
lecture_slides_10_104-memallocation-explicit
lecture_slides_10_105-memallocation-gc
lecture_slides_10_106-memallocation-bugs
lecture_slides_11_111-javadata
lecture_slides_11_112-javaimpl
lecture_slides_11_113-javavm
lecture_slides_tutorials_buffoverflow

حجم فایل: 1.2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
University of Washington Hardware Software Interface

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس