به عنوان یک برنامه نویس سی پلاس پلاس، شما 90% زمان خود را صرف محیط توسعه یکپارچه IDE می کنید که در آن شما کد خود را می نویسید، تست و اشکال زدایی می کنید. پیدا کردن IDE مناسب برای یک برنامه نویس مولد مهم است. در این دوره با NetBeans، CodeLite، CLion، Eclipse و Visual Studio Community، نصب هر برنامه، استفاده از ویراستاران کد، اشکال زدایی اپلیکیشن،کشف طرح بندی پروژه، توانایی و نیروی قوت از جمله ادغام کنترل نسخه، ساخت سازه های GUI، برجسته سازی نحوی و تکمیل کد، refactoring و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نصب یک کامپایلر سی پلاس پلاس
  • نصب یک کامپایلر در مک و pc
  • فایل های تمرین
  • نصب یک IDE
  • نوشتن کد در یک IDE
  • اشکالزدایی در IDE
  • طرح بندی پروژه
  • و غیره