در این آموزش تصویری با ساخت یک برنامه جمع آوری کننده اخبار با Django و Python آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه نصب و راه اندازی Django
 • مبانی Django
 • ایجاد الگوهای کاری
 • ایجاد آدرس های URL
 • نحوه ساخت قالب های برنامه
 • اضافه کردن داده های پویا
 • کار با ساختار برنامه
 • کار با Bootstrap
 • نحوه اضافه کردن داده ها به لیست
 • ساخت قالب های اولیه
 • نحوه به اشتراک گذاری داده ها
 • نحوه مدیریت داده ها
 • ارسال داده ها به کمک GET و POST
 • نحوه خروجی گرفتن از برنامه
 • نحوه فرمت داده ها
 • چک کردن داده های تکراری
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Build a News Aggregator With Django
مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقیقه
نویسنده: Derek Jensen


توضیحات:

Tutsplus Build a News Aggregator With Django

Derek Jensen
2.2 hours


If you like the elegance of the Python programming language, Django is the web framework for you! Django is a powerful but pragmatic framework, with an emphasis on getting work done. If you've been wanting to learn more about this popular platform for web application development, then this course is for you!
When learning about a new language or technology, it takes more than simply reading documentation. While this is a great start, the best way to learn and retain new knowledge is to put it to use. In this course, Envato Tuts+ instructor Derek Jensen will show you how to build a real-world web application using Python and Django. Derek will lead you through the development of a news-feed aggregator for your favorite news sites in order to help you master the fundamentals of Django web development.

1. Introduction 3 lessons
 14:42
1.1 Introduction
00:58
1.2 Prerequisites
04:14
1.3 Set Up the Development Environment
09:30
2. Foundations 6 lessons
47:44
2.1 Creating Models
09:20
2.2 Migrations and Administration
08:04
2.3 Create Router URLs
10:25
2.4 Our First View
04:48
2.5 Create a Template
05:46
2.6 Adding Dynamic Data
09:21
3. Add Structure 6 lessons
52:55
3.1 Incorporate Bootstrap
06:10
3.2 Add a Feeds List Page
11:11
3.3 Add a Base Template
07:10
3.4 Create a Feed Form
09:28
3.5 Handle POST Data
06:08
3.6 Adding a Real Feed
12:48
4. Clean Up 3 lessons
16:59
4.1 Give Models a Meaningful Name
04:24
4.2 Format the Articles Page
08:50
4.3 Check for Duplicate Data
03:45
5. Conclusion 1 lesson
01:23
5.1 Goodbye
01:23