این آموزش تصویری یکی از آموزش های جدید در خصوص برنامه نویسی Android با سی شارپ می باشد.

این دوره آموزشی محصول Udemy است و بیشتر مباحث مربوط به برنامه نویسی اندروید در محیط Visual Studio 2012 و Mono Android را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Mono در Visual Studio 2012
 • کار با رابط کاربری
 • طرح بندی جدول ها
 • طرح نسبی
 • متن مشخصات
 • ویرایش autocomplete
 • دکمه های رادیویی و گروه ها
 • تاریخ و زمان Pickers
 • رابط کاربری پیشرفته
 • لیست آداپتورهای ساده
 • فهرست سفارشی آداپتورهای آنان
 • محلی سازی
 • فعالیت ها / خدمات
 • پخش در Receivers
 • گزینه هایی برای داده ها
 • ایجاد یک پایگاه داده SqlLite
 • استفاده از داده ها در لیست
 • اطلاعات از راه دور – WCF
 • اطلاعات از راه دور – JSON
 • کار با سیستم فایل
 • ذخیره سازی فایل
 • رسانه ها
 • بازی صوتی
 • ضبط صدا
 • پخش فیلم
 • پست الکترونیک
 • ارسال SMS
 • دریافت SMS
 • مدیریت دانلود
 • کار با GPS
 • مختصات جغرافیایی
 • طراحی
 • خدمات
 • شبکه
 • کار با جدول ها
 • انتشارات

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Mobile development has become increasingly important and popular. There are two platforms that own most of the current market share: Android and IOS. Microsoft has not been successful to date in the mobile market, and developers that are comfortable using Microsoft tools may feel left behind. It is possible, however, to create mobile applications for both Android and IOS using Microsoft Visual Studio and the Mono framework. This course will serve as an introduction on how to create applications for Android using Mono and C#. It will cover basic setup, UI development, options for working with data, interfacing with other Android features, like audio, camera and GPS, and publishing the application to Google Play. This title is a self-paced software training course delivered via pre-recorded video. We do not provide additional information outside of the posted content.

Work files for this course can be downloaded from the first lecture.

Category: Development / Mobile Apps
 What are the requirements?
Microsoft Visual Studio (recommended)
 What am I going to get from this course?
Over 94 lectures and 8 hours of content!
This course will serve as an introduction on how to create applications for Android using Mono and C#.
 What is the target audience?
Mobile Developers
CURRICULUM

SECTION 1:
Welcome
1
Introduction
01:38
Preview
2
Course Overview
01:57
Preview
3
Mono in Visual Studio 2012
05:22
Preview
4
Hello World
07:31
Preview
5
Deploying to a Device
03:17
Preview
SECTION 2:
User Interface
6
Views and Layouts
05:43
Preview
7
Table Layouts
05:33
Preview
8
Relative Layouts
06:31
Preview
SECTION 3:
Basic User Interface Widgets
9
Text View
04:57
Preview
10
Edit View
04:11
Preview
11
AutoComplete Edit
04:08
Preview
12
Button
03:51
Preview
13
Image Button
05:01
Preview
14
Spinner
04:23
Preview
15
Checkbox
02:42
Preview
16
Radio Buttons and Groups
04:55
Preview
17
Date and Time Pickers
06:11
Preview
18
Clocks
04:24
Preview
19
Images
04:56
Preview
SECTION 4:
Advanced User Interface
20
Tabs
04:57
21
Action Bars
07:07
22
Menus
05:55
23
Keyboards
05:53
24
Basic Lists
05:24
25
Simple List Adapters
05:14
26
Grids
06:39
27
Custom List Adapters
05:20
28
Expandable List Adapters
06:31
29
Using Expandable List Adapters
06:43
30
Localization
06:27
SECTION 5:
Activities / Intents and Services
31
Activities and Intents
02:54
32
Activity Life Cycle
05:18
33
Services
05:16
34
Content Providers
04:17
35
Broadcast Receivers
03:59
36
Alarms
04:05
37
Passing Data between Activities
07:35
SECTION 6:
Data
38
Options for Data
07:36
39
Creating a SqlLite Database
05:16
40
CRUD Operations
06:33
41
Using Data in Lists
04:28
42
Remote Data - WCF
04:44
43
Remote Data - JSON
05:28
SECTION 7:
File System
44
File Storage
04:53
45
Preferences
05:35
SECTION 8:
Media
46
Using the Camera
04:37
47
Embedding the Camera in an Application
05:47
48
Playing Audio
03:49
49
Recording Audio
04:38
50
Playing Video
05:34
51
Recording Video
03:52
52
Media Store
06:27
SECTION 9:
Using Other Applications
53
Email
02:45
54
Sending an SMS
04:11
55
Receiving an SMS
04:20
56
Making a Phone Call
02:37
57
Monitoring the Phone
04:28
58
T Browser
04:18
59
Maps
02:20
60
YouTube
02:42
61
Displaying Contacts
07:12
62
Editing Contacts
03:59
63
Download Manager
05:10
SECTION 10:
Location Services
64
Retrieving Current Location
05:06
65
GPS in the Emulator
05:29
66
Geocoding
04:41
67
Google Maps
05:04
SECTION 11:
Drawing
68
The Canvas
07:10
69
Drawing Tools
08:04
70
Drawing a Bitmap
04:28
71
Drawing Shapes
07:54
72
Drawing Text
05:28
73
Responding to User Events
04:57
74
Surface View
06:07
75
Using Drawables
06:31
76
Handling Orientation Changes
05:51
SECTION 12:
Services
77
Creating a Background Service
04:42
78
Using Background Threads
05:37
79
Communicate with the UI from Background
05:16
80
Notifications
06:30
SECTION 13:
Networking
81
Bluetooth Activity
06:12
82
Bluetooth Service
06:09
83
Checking Network Availability
05:00
84
WiFi Manager
04:37
SECTION 14:
Writing for Tablets
85
Action Bar
08:10
86
Action Bar Tabs
02:57
87
Fragments
04:31
SECTION 15:
Publishing
88
Testing
06:27
89
Versioning the Final Build
04:11
90
Signing
05:35
91
Publishing
05:04
SECTION 16:
Conclusion
92
Resources
02:14
93
Course Wrap Up
05:13
SECTION 17:
Credits
94
About the Author
04:20

عنوان دوره: Udemy – Android Development Using C Sharp and Visual Studio
حجم فایل: 1.46GB