پیشنهاد فرادرس

آموزش تست نرم افزار در دات نت بخش اول

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار

آموزش-تست-نرم-افزار-در-دات-نت-بخش-اول

در این آموزش تصویری با نحوه تست نرم افزارهای مبتنی بر دات نت آشنا می شوید.

این دوره آموزشی دو بخش دارد و محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با Benefits
 • آشنایی با Unit Testing Defined
 • راه اندازی Test Project
 • اجرای Unit Test ها
 • نوشتن Unit Tests
 • مدل سازمانی xUnit
 • آشنایی با Refactoring
 • چرا Refactor ؟
 • کار با Singleton ها
 • استفاده از Mock
 • Stub و Spy

عنوان دوره آموزشی: Test First Development - Part 1 سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 33 دقیقه نویسنده:Starr , Allenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Developer Testing
	 01:06	
Demo: Ye Old Way Developer's Tested
	 02:44	
Benefits
	 02:02	
Unit Testing Defined
	 01:07	
Testing New and Existing Code
	 01:12	
Unit Testing Frameworks
	 01:57	
How Unit Testing Frameworks Work
	 01:44	
Demo: Running Unit Tests
	 01:22	
Some .NET Unit Test Runners
	 01:12	
Test First Development
	 01:37	
Test-Driven Development
	 01:58	
Demo: Test-First Development
	 01:35	
More Test First Practices
	 01:41	
Final Thoughts and Summary
	 02:06	
Writing Unit Tests Part I		 00:47:30	
Introduction
	 00:38	
Setting Up A Test Project
	 04:55	
Creating Tests
	 05:16	
Running Tests
	 03:56	
The Problem To Solve
	 01:03	
The First Test
	 06:59	
Red Green Refactor
	 03:04	
Making The First Test Pass
	 05:20	
One Logical Assert
	 02:00	
The Second Test
	 08:22	
Refactoring a Third Test
	 02:40	
Test Qualities
	 02:24	
Summary
	 00:53	
Writing Unit Tests II		 00:46:53	
Introduction
	 07:11	
Test Project Organization
	 03:51	
Unit vs. Integration Test
	 02:10	
Demo: Organization and Test Setup
	 08:41	
xUnit Organizational Model
	 02:05	
Unit Test Lifecycle
	 02:25	
Demo: TestFixture and Categories
	 06:53	
Demo: Testing the Sad Path
	 06:50	
Demo: Asserting Yourself
	 02:54	
Demo: Final Project Organization
	 02:22	
Summary
	 01:31	
Introduction to Refactoring		 00:38:26	
Introduction
	 01:25	
Are We Done Yet?
	 02:35	
Why Refactor?
	 02:31	
When to Refactor?
	 01:25	
Simple Refactorings
	 08:00	
Refactoring to Abstractions
	 05:16	
Refactoring to Design Patterns
	 04:57	
Implementing a Strategy
	 08:37	
Code Smells
	 02:31	
A Simple Summary
	 01:09	
Driving Design with Unit Tests		 00:22:05	
Introduction
	 01:26	
Fearless Design Change
	 03:28	
Working with Singletons
	 01:57	
Demo: Testing with an Alternate Implementation
	 04:05	
Demo: The Problem HttpContext Brings
	 04:33	
Demo: Decoupling the HttpContext Dependency
	 02:36	
Other Design Benefits
	 03:28	
Summary
	 00:32	
Isolating Code		 00:34:04	
Introduction
	 02:07	
Faking Out the SUT Code
	 01:34	
Test Doubles
	 00:26	
Dummies
	 01:37	
Stubs
	 01:17	
Fakes
	 01:26	
Spies
	 01:13	
Mocks
	 01:51	
Introducing the Application
	 03:16	
Code Organization
	 01:53	
Demo: Adding the Edit Owner View
	 03:23	
Demo: First Test Double
	 00:49	
Demo: The Need for a Stub
	 01:12	
Demo: Stub and Spy
	 03:19	
Demo: Using a Mock
	 07:09

حجم فایل: 640MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Test First Development Part 1

پیشنهاد فرادرس