آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مقدماتی برنامه نویسی بازی دو بعدی با XNA

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش ساخت بازی ، آموزش XNA

آموزش-مقدماتی-برنامه-نویسی-بازی-دو-بعد

XNA مخفف Xbox New Architecture است و ابزاری برای ساخت بازی برپایه دات نت است.بازی های ساخته شده با XNA میتوانند روی ویندوز، ایکس باکس 360 و ویندوز فون 7 اجرا شوند.

در این دوره آموزشی که محصول Pluralsight است شما با نحوه برنامه نویسی بازی های دو بعدی با XNA آشنا می شوید.

خلاصه سرفصل ها دوره آموزشی:

 • معرفی XNA
 • تاریخچه XNA
 • پلتفرم های تحت پوشش
 • معماری XNA
 • ساخت یک پروژه
 • ساختار فایل پروژه
 • ساخت یک بازی نمونه
 • ساخت طرح گرافیکی
 • کار با ورودی ها مانند keyboard و touch و ...
 • آموزش ساخت انیمیشن
 • کار با صداها
 • ساخت یک برنامه مدیریت صدا
 • منتشر کردن پروژه و دریافت خروجی
 • و...

عنوان دوره آموزشی: Introduction to 2D Game Programming with XNA سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 22 دقیقه نویسنده: John Sonmez

لیست سرفصل های این دوره آموزشی:

 

Introduction
	 00:22	
What is XNA?
	 01:45	
History
	 01:01	
Supported Platforms
	 01:44	
Distribution
	 01:52	
Architecture
	 02:52	
Installing XNA
	 01:44	
Creating a Project
	 01:53	
Project Structure
	 01:55	
The Game File
	 02:45	
Game Flow
	 00:51	
Summary
	 00:37	
2D Graphics		 00:36:07	
Introduction
	 00:33	
A Simple Shooter Game
	 00:57	
Coordinates and Rectangles
	 03:27	
Creating the Graphics
	 02:09	
Drawing the Graphics
	 07:44	
The Content Pipeline
	 02:08	
Sprites
	 01:38	
Creating a Sprite Class
	 06:30	
Font Basics
	 02:41	
Drawing the Score
	 07:51	
Summary
	 00:29	
Input		 00:51:37	
Introduction
	 00:28	
Input Types
	 03:22	
Moving the Ship
	 03:40	
Keyboard Input
	 05:46	
Refactoring Velocity
	 06:55	
Adding The Ship Class
	 03:31	
Mouse Input
	 00:55	
Adding Mouse Support
	 03:42	
Controller Input
	 01:30	
Adding Controller Support
	 05:07	
Refactoring Keyboard
	 01:21	
Touch Input
	 01:43	
Running on WP7
	 03:54	
Adding Touch Support
	 08:49	
Summary
	 00:54	
Collisions		 01:18:36	
Introduction
	 00:48	
Boundaries
	 01:14	
Creating Boundaries
	 03:49	
Enforcing the Boundary
	 05:05	
Collision Detection Basics
	 03:05	
Making an Enemy
	 00:59	
Creating the Enemy Manager
	 06:02	
Drawing the Enemy
	 01:03	
Moving the Enemy
	 06:48	
Enemy Clean Up
	 02:16	
Firing Shots
	 00:58	
Creating the Shot Manager
	 06:36	
Drawing the Shots
	 04:40	
Cleaning up Shots
	 03:24	
Killing the Player
	 00:47	
Creating the Collision Manager
	 06:38	
Player Shooting
	 00:45	
Creating Player Shots
	 08:12	
Fixing Shot Firing
	 03:40	
Adding Touch Firing
	 04:29	
Killing Enemies
	 06:38	
Summary
	 00:40	
Animations		 00:42:44	
Introduction
	 00:28	
Animation Basics
	 01:55	
Creating a Sprite Sheet
	 02:51	
Adding Animations
	 00:48	
Creating an Animation Constructor
	 03:00	
Updating the Animations
	 02:49	
Drawing the Animations
	 05:15	
Animating the Ship
	 01:54	
More Animations
	 01:00	
Explosions!
	 01:11	
Creating the Explosion Manager
	 03:13	
Using the Explosion Manager
	 06:38	
Updating Explosions
	 03:13	
Drawing the Explosion
	 02:31	
Handling Dead Shots
	 02:27	
Exploding the Player
	 01:21	
Clean Up
	 01:11	
Summary
	 00:59	
Sounds		 00:15:54	
Introduction
	 00:28	
Sound Basics
	 02:21	
Getting Sounds
	 01:53	
The Sound Manager
	 00:48	
Adding the Sounds
	 01:44	
Creating the Sound Manager
	 03:29	
Adding Background Music
	 02:05	
Adding Sound Effects
	 01:48	
Summary
	 01:18	
Finishing		 00:57:29	
Introduction
	 01:02	
Title Screen
	 00:36	
Drawing the Title Screen
	 01:17	
Implementing the Title Screen
	 04:44	
Game States
	 02:39	
Refactoring to State
	 08:42	
Pause and Game Over Screens
	 01:10	
Adding Pause State
	 07:00	
Fixing Pause
	 03:21	
Implementing Game Over
	 07:49	
Adding Lives
	 01:00	
Refactoring to Status Manager
	 06:04	
Implementing Lives
	 09:37	
Going Further
	 01:11	
Summary
	 01:17	
Publishing		 00:21:10	
Introduction
	 00:57	
Publishing Options
	 02:14	
Registering
	 01:50	
Windows Publishing Steps
	 00:40	
Windows Publishing
	 02:29	
Xbox Deploy Steps
	 02:31	
Connecting to the Xbox
	 01:09	
Deploying to the Xbox
	 01:06	
Running on an Xbox
	 01:08	
Fixing Issues
	 03:08	
Running on an Xbox Again
	 00:28	
WP7 Publishing Steps
	 01:01	
WP7 Publishing
	 01:08	
Summary
	 01:21

حجم فایل: 1.24GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to 2D Game Programming with XNA

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس