آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Streaming در NET 4.5.

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

آموزش-streaming-در-net-4-5

در این آموزش تصویری با مبحث مهم Streaming در دات نت 4.5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • جریان داده چیست؟
 • معماری دات نت
 • کار با ورودی/خروجی
 • کار با اشاره گر ها
 • خواندن جریان
 • نوشتن به یک جریان
 • کار با بافر
 • ایجاد چندرشته ای از طریق روش همگام سازی
 • کار با FileStream
 • کنترل دستیابی
 • بافر داخلی 
 • ذخیره ساز فایل
 • بهینه سازی فایل: دسترسی  ترتیبی و دسترسی تصادفی
 • انواع ذخیره سازی داده ها
 • Pipes چیست؟
 • نامگذاری سرور Pipes
 • انتقال پیام به صورت بایت
 • نقشه برداری فایل
 • نقشه برداری فایل ها و دسترسی به فایل
 • دسترسی تصادفی به حافظه  در مقابل FileStream
 • وب و جریان شبکه
 • جریان وب
 • جریان شبکه
 • کار با جریان Decorator
 • فشرده سازی جریان
 • آداپتورهای متن و رمزگذاری
 • آداپتورهای دودویی
 • پشتیبانی آسنکرون
 • همگام سازی عملیات
 • استفاده از مدل های آسنکرون
 • عملیات ناهمزمان در دات نت 4.5
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Streaming in .NET 4.5 سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 45 دقیقه نویسنده: Mohamad Halabi

توضیحات:

Streaming provides an efficient way to process data in chunks instead of loading bulk data into an application's memory space. It's almost inevitable that you will need to use streaming in your applications. However, what many developers miss is that there are different pieces to the .NET streaming architecture puzzle. This course will explain this architecture including backing store streams, decorator streams, and stream adapters.
It's almost inevitable that you will need to use streaming in your applications. Yet streaming is one of the most often misunderstood topics. This misunderstanding is the result of the fact that there are multiple elements into the streaming architecture. This course we will cover many of these important elements. We start off with the overall architecture and the common features of all stream types. Then we will move into backing store streams, as well as explaining the different types of these streams. We will then cover another type of stream called decorator streams. Following that we will learn about stream adapters as the mechanism to work with high level data representation instead of bytes. Finally, we will cover how to take advantage of asynchronous operations in .NET streaming.

Introduction 3:32 Introduction 0:15 Why a Course About Streaming? 0:43 Content Overview 2:33 .NET Streaming Architecture 40:03 Introduction 0:23 I/O Streams 1:56 What Is a Stream? 3:33 .NET Streaming Architecture 4:20 The System.IO.Stream Class 2:13 Stream Pointer 1:12 Reading From a Stream 6:30 Writing Into a Stream 1:20 Seeking a Stream 5:53 Demo: Pointers and Seeking 4:24 Disposing Streams 0:37 Buffering and Flushing 2:35 Multithreading via Synchronized Method 1:19 Async Support 0:45 Testing With no Backing Store? Stream.Null 0:56 Summary 2:01 Working With FileStream 32:52 Introduction 0:29 Backing Store (Base) Streams 2:11 Instantiating a FileStream: Supplying the File Path 4:21 FileMode and FileAccess 3:18 Demo: FileMode and FileAccess 3:15 FileShare 2:32 Demo: FileShare 3:05 Access Control 1:27 Internal Buffer 1:30 File Caching 3:34 Optimize File Caching: Sequential and Random Access 3:26 Other FileOptions 1:05 Summary 2:31 Restricted File Access With IsolatedStorageFileStream 17:22 Introduction 0:22 What Is Isolated Storage? 3:32 Isolated Storage Types 5:35 Using the IsolatedStorageFileStream 2:34 Demo 3:44 Summary 1:32 Interprocess Communication Using PipeStream 21:17 Introduction 0:21 What Are Pipes? 1:53 Named and Anonymous Pipes 1:26 Named Pipe Server 1:59 PipeStream 2:00 Demo: Basic Byte Transmission 5:22 Byte vs. Message Transmission 1:50 Demo: Message Transmission 4:16 Summary 2:05 MemoryStream and Memory-Mapped Files 24:01 Introduction 0:27 MemoryStream 3:07 Demo: MemoryStream 5:14 Memory-Mapped Files 1:56 Memory-Mapped Files for File Access 2:22 Demo: Memory-Mapped Files and File Access 4:27 Demo: Random Access With Memory-Mapped Files vs. FileStream 1:57 Memory-Mapped Files for Processes Memory Sharing 3:13 Summary 1:15 Web and Network Streams 24:29 Introduction 0:54 Web Streams 4:06 Stream Support in WebRequest/WebResponse 1:08 Demo: WebRequest/WebResponse 4:13 Stream Support in WebClient 1:03 Demo: WebClient 3:43 Stream Support in HttpClient 0:28 Network Stream 3:05 Demo: NetworkStream 4:42 Summary 1:02 Decorator Streams 18:56 Introduction 0:39 Decorator Streams 2:23 BufferedStream 2:24 Demo: BufferedStream With NetworkStream 2:43 Compression Streams (DeflateStream and GZipStream) 2:14 Demo: Compression Streams 3:15 CryptoStream 2:24 Chaining and Disposing Decorator Streams 1:34 Summary 1:15 Stream Adapters 34:14 Introduction 0:37 Stream Adapters 1:41 Text Adapters: StreamReader/StreamWriter 5:47 Text Adapters and Encoding 2:56 Demo: StreamReader Buffer and Position 2:26 Demo: StreamWriter Buffer and Position 1:56 Binary Adapters: BinaryReader/BinaryWriter 4:14 Understanding Write(String) and ReadString 1:58 Demo: Understanding Read/Write With Binary Adapters 3:57 XML Adapters: XmlReader/XmlWriter 1:16 Demo: XmlReader 3:13 Demo: XmlWriter 1:57 Closing Stream Adapters 0:43 Summary 1:29 Asynchronous Support 17:18 Introduction 0:38 What Is This Module About? 0:43 Computer Bound and I/O Bound Operations Sync and Async 3:59 How Does This Relate to Streaming? 2:04 So When Should We Use the Asynchronous Model? 2:06 Asynchronous Operations in .NET 4.5 1:17 Demo: HTTPClient 3:46 More of the Same 1:15 Summary 1:26

حجم فایل: 458MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Streaming in .NET 4.5

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس