آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Visual Basic 2012

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش VB.NET

آموزش-visual-basic-2012

Visual Basic یک زبان برنامه نویسی عضو پلتفرم دات نت است که کدنویسی با آن خیلی لذت بخش است.(حتی لذت بخش تر از سی شارپ)

این دوره آموزشی از موسسه Lynda برنامه نویسی Visual Basic را در محیط Visual Studio 2012 آموزش می دهد.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • Visual Basic چیست؟
 • یادگیری syntax دستورات Visual Basic
 • تاریخچه Visual Basic
 • نصب Visual Studio 2012
 • ساخت یک برنامه ساده تحت Console
 • ساخت یک برنامه ساده تحت Windows Forms
 • ساخت یک برنامه ساده با WPF
 • تعریف متغیرها
 • کار با انواع داده ها
 • کار با تاریخ و زمان
 • کار با دستورات شرطی، حلقه ها و ...
 • تعریف توابع
 • ساخت یک برنامه ماشین حساب
 • آشنایی با خطاهای کامپایل
 • آشنایی با خطاهای زمان اجرا
 • آشنایی با Try Catch
 • کار با کلاس ها و متودها
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Visual Basic Essential Training

Visual Basic is one of the Microsoft core languages for building desktop, mobile, and web applications. Get started programming with VB using Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop and these tutorials from David Gassner. The course jump-starts with Hello World projects for three common application architectures (console, desktop, and Windows Store apps), and shows how to program with VB in both Windows Forms and Windows Presentation Foundation. The course then outlines the language fundamentals such as data types, strings, operators, conditional code, and looping constructs. Plus, discover how to package reusable code in functions and subroutines, and explore the object-oriented nature of Visual Basic through custom classes. Topics include:

What is Visual Basic? Learning Visual Basic syntax Declaring variables and data types Working with numbers, Boolean values, and dates Using strings, words, and characters Repeating blocks of code with loops Evaluating conditions with if, then, and else Debugging and handling exceptions Managing ordered data with arrays Managing application logic with modules Defining custom classes Storing data with instance fields

Subjects: Developer Mobile Apps Desktop Apps Software: Visual Studio Visual Basic Author: David Gassner

Introduction 7m 24s

Welcome 1m 0s

What you need to know 3m 51s

Using the exercise files 2m 33s

1. What Is Visual Basic? 17m 21s

Learning the history of Visual Basic 4m 46s

Understanding the principles of Visual Basic 4m 46s

Learning Visual Basic syntax 7m 49s

2. Getting Started 33m 2s

Installing Visual Studio 2012 Express for Windows desktop 1m 25s

Building a simple console application 6m 24s

Building a simple desktop application with Windows Forms 7m 16s

Building a simple desktop application with WPF 8m 43s

Reviewing the course's code testing application 5m 20s

Using Visual Basic documentation 3m 54s

3. Declaring and Using Variables 47m 13s

Declaring variables and data types 8m 1s

Working with data types 6m 8s

Working with numbers and Boolean values 8m 18s

Converting numeric values 9m 7s

Working with strings, words, and characters 7m 6s

Working with dates and times 8m 33s

4. Exploring Syntax and Flow 49m 17s

Using Visual Basic operators 9m 35s

Evaluating conditions code with If, Then, and Else 7m 54s

Using the Select...Case statement 8m 19s

Repeating code blocks with loops 7m 6s

Reusing values with constants 3m 44s

Creating reusable code with Sub and Function procedures 6m 57s

Building a simple calculator application 5m 42s

5. Exception Handling and Debugging 20m 37s

Common compilation errors 8m 49s

Common runtime errors 5m 43s

Handling exceptions with Try...Catch 6m 5s

6. Working with Complex Objects 22m 8s

Using the Object data type 4m 44s

Managing ordered data with arrays 6m 12s

Managing unordered data with Collection 7m 28s

Managing statically typed data with Dictionary 3m 44s

7. Organizing Code 38m 6s

Managing application logic with modules 3m 51s

Defining a custom class with shared procedures 4m 19s

Organizing classes with namespaces 5m 42s

Storing data with instance fields 5m 40s

Controlling member visibility with access modifiers 3m 42s

Using properties with getter and setter methods 3m 40s

Using constructor methods 3m 21s

Defining shared values as class fields 2m 45s

Sharing data from classes with read-only properties 5m 6s

Conclusion 41s

Next steps

عنوان دوره: Lynda - Visual Basic Essential Training حجم فایل: 414MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Visual Basic Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس