آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Block-Replica Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-block-replica-edition

در این آموزش تصویری با مبحث Block Replication و Clustering  در Linux آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه  DRBD
 • نصب و راه اندازی
 • بحث در مورد منابع خوشه در DRBD
 • نصب DRBD
 • همگام سازی بلوک
 •  کار با ورودی / خروجی ها
 • کار با نرم افزار DRBD 
 • ویژگی های استفاده از Express
 • بررسی پیش فرض جدول زمانی همگام
 • ویژگی های کلیدی از DRBD
 • پیکربندی Apache
 • به روز رسانی تنظیمات خروجی با استفاده از منابع DRBD
 • اطلاعات جدید در MySQL
 • و...

عنوان دوره:LinuxCBT Block-Replica Edition

مدت زمان: 4 ساعت

توضیحات:

Intro to Block Replication | Clustering | DRBD
Introduction - DRBD - Features
    Discuss features and benefits
    Discuss Disk Block Clustering
    Explore application to various applications
    Identify Target Hosts
    Explore topography
    Explore environment
   Cluster Initialization | Installation | General Usage
    Gather resources for usage in Cluster
    Discuss Cluster Resources in DRBD
    Install DRBD on target Hosts
    Provision Block Devices
    Update configuration accordingly
    Define Resources per Cluster Node
    Synchronize Blocks
    Allocate File System (FS) Resources
    Confirm Disk IO within Cluster
    Evaluate accordingly 
    Discuss common implementation 
   Cluster IO
    Highlight important IO concepts
    Confirm Node Status
    Attempt various mounts
    Evaluate responses from various Cluster Nodes
    Provision additional Cluster Resource
    Weave additional resource into environment
    Confirm current Cluster status
    Evaluate results 
   DRBD Cluster Utilities
    Discuss use cases
    Identify key Cluster client tools
    Enumerate important details via tools
    Discuss important client options
    Evaluate current Cluster configuration
    Discuss possible applications 
   Manual Cluster Failover
    Express usage features and concerns
    Highlight automated alternatives
    Create failover scenarios
    Failover Cluster as needed and evaluate
    Confirm data synchronization status
    Continue with failover exercises
    Evaluate outcomes concerning failovers
   Synchronization Throttling
    Discuss defaults and applicable benefits
    Down Secondary as needed
    Create out-of-synch scenario
    Examine default synch timeline
    Tweak configuration-based synchronization bandwidth
    Alter Cluster configuration and examine synchronization updates
    Contrast with defaults
    Enable temporary synchronization configuration
    Generate out-of-synch scenario
    Force synch of Cluster Nodes
    Evaluate results 
   DRBD | Cluster | Application | Examples
    Recap key features of DRBD
    Highlight common usage scenarios
    Tweak Apache configuration to use DRBD resources
    Failover and ensure availability of resources
    Update MySQL configuration to use DRBD resources
    Generate new MySQL information
    Failover accordingly
    Evaluate results

حجم فایل: 415MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT Block-Replica Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود LinuxCBT Block-Replica Edition_git.ir.rar