آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Parent-Child Data with EF, MVC, Knockout, Ajax and Validation

دسته بندی ها: آموزش Knockout ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، فریمورک ها ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ایجکس (AJAX) ، آموزش طراحی وب

دوره-parent-child-data-with-ef-mvc-knockout-ajax-and-validation

این آموزش تصویری نحوه پیاده سازی داده های پدر - فرزند (Parent-Child Data) با استفاده از EF و MVC و Konckout و AJAX را همراه با اعتبارسنجی فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • نصب و به روز رسانی NuGet
 • تعریف و پیکربندی SalesOrder
 • تعریف SalesOrderViewModel سمت سرور
 • تعریف SalesOrderViewModel سمت سرویس گیرنده
 • آشنایی با KnockoutJS
 • روش ذخیره کردن سمت سرویس گیرنده 
 • کار با Bootstrap
 • تعریف و پیکربندی مدل SalesOrderItem
 • تعریف SalesOrderItemViewModel سمت سرور
 • تعریف SalesOrderItemViewModel سمت سرویس گیرنده
 • نحوه کار با مجموعه ای از کلید های جدید
 • تابع سمت سرویس گیرنده () deleteSalesOrderItem
 • اعتبار سنجی سمت سرویس گیرنده
 • اعتبار سنجی HTML5
 • اعتبار سنجی jQuery
 • اضافه کردن پیام های سفارشی
 • اضافه کردن قوانین اعتبار سنجی
 • اعتبار سنجی سمت سرور
 • فرستادن خطاهای سمت سرور به مشتری و فرآیند ذخیره آنها
 • معرفی کلید های منحصر به فرد
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Parent-Child Data with EF, MVC, Knockout, Ajax and Validation سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 34 دقیقه نویسنده: Adam Churvisتوضیحات:

There are many tutorials that focus on one or two technologies involved in creating an interactive web application, but none cover all the elements of creating a complete solution that uses Entity Framework, MVC, Knockout, Ajax, jQuery validation, and concurrency tracking to roundtrip from client to server and back again. Even those that partially cover the technologies involved still do not cover the complexities of handling parent-child data models, such as sales orders and their associated line items. This training course teaches in a way you can easily understand and then apply these elements to your own projects.

Introduction 02:32 Create the Solution 01:10 Install and Update the Required NuGet Packages 01:54 Define and Configure the SalesOrder Model 04:44 Create and Seed the Database 01:22 Summary 00:42 Displaying a Single Entity 00:13:36 Introduction 01:00 Scaffold and Modify the Controller 02:21 Define the Server-Side SalesOrderViewModel 02:13 Define the Client-Side SalesOrderViewModel 02:42 Understanding KnockoutJS and Knockout.Mapping 00:55 Map the Server-Side ViewModel to the Client-Side ViewModel 00:53 Modify the Details View to Use the Client-Side ViewModel 02:49 Summary 00:38 Adding a Single Entity 00:06:57 Introduction 00:37 Modify the Create View to Use the Client-Side ViewModel 01:16 Create a Client-Side Save Method 01:01 Create a Preliminary Save Controller Action 03:25 Summary 00:37 Editing a Single Entity 00:11:39 Introduction 00:26 Create Edit() to Use the Server-Side ViewModel 00:31 Modify the Edit View to Use the Client-Side ViewModel 00:37 Manually Manage ObjectState as a Corollary for EntityState 04:08 Modify Save() to Use ObjectState 05:15 Summary 00:40 Deleting a Single Entity 00:03:48 Introduction 00:33 Create the Delete() Controller Action 00:28 Modify the Delete View to Use the Client-Side ViewModel 00:35 Modify Save() to Handle Deletes 01:12 Summary 00:57 Refactoring for Easier Development 00:09:50 Introduction 00:34 Create a Partial View for Details and Delete 01:06 Create a Partial View for Create and Edit 00:58 Create Helper Methods for the Server-Side ViewModel 03:08 Prettying Things Up a Bit Using Bootstrap 03:40 Summary 00:23 Adding Children 00:19:46 Introduction 01:32 Define and Configure the SalesOrderItem Model 01:52 Define the Server-Side SalesOrderItemViewModel 00:29 Define the Client-Side SalesOrderItemViewModel 00:42 Modify and Reconfigure SalesOrder Model 00:50 Modify and Reconfigure Server-Side SalesOrderViewModel 00:28 Define the Client-Side Child Mapping 01:39 Create Knockout Template for SalesOrderItem in Partial Views 04:45 Add a SalesOrderItem 03:17 How to Work With a Collection of New Identity Keys 02:29 Summary 01:40 Editing Children 00:06:27 Introduction 00:48 Flag Entities as Edited 00:52 Handle Edited Entities in Save() 00:38 Add Computed Observables for Extended Price and Total 03:43 Summary 00:24 Deleting Children 00:08:55 Introduction 00:42 Client-Side deleteSalesOrderItem() 01:50 Track Sales Order Items to be Deleted 01:18 Delete a Sales Order With Attached Sales Order Items 03:48 Summary 01:15 Client-Side Validation 00:19:37 Introduction 00:23 HTML5 Validation 03:04 Unobtrusive Validation 02:59 jQuery Validation 07:45 Add Custom Messages 01:08 Add Custom Validation Rules 00:55 Work Around the Sales Order Item Validation Problem 02:53 Summary 00:27 Server-Side Validation 00:15:57 Introduction 01:11 Add Data Annotations to the Server-Side ViewModels 01:39 Raise a ModelStateException and Handle it in the Controller 05:55 Send Server-Side Errors to the Client and Process Them in Save() 02:43 Validate Against Server-Side Business Rules 03:34 Summary 00:52 Introducing Unique Keys 00:08:03 Introduction 02:26 Implementing Unique /keys 03:06 Handle Unique Key Violations on Both Server and Client 01:50 Summary 00:40 Handling Concurrency 00:17:05 Introduction 01:42 Configure the Parent Model for Concurrency Tracking 07:39 Configure the Child Model for Concurrency Tracking 02:10 Covering All Multi-User Scenarios 04:04 Summary 01:29

حجم فایل: 917MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Parent Child Data With EF MVC Knockout Ajax and Validation

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس