آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Up and Running with CentOS Linux

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه

دوره-running-centos-linux

در این آموزش تصویری با نحوه راه اندازی و کار با امکانات Centos Linux آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • CentOS چیست؟
 • گزینه های نصب و راه اندازی
 • نصب CentOS
 • نصب CentOS در ماشین مجازی
 • نگاهی سریع به سیستم فایل لینوکس
 • پیکربندی شبکه با استفاده از DHCP
 • پیکربندی شبکه با استفاده از یک IP استاتیک
 • انتقال فایل ها به سرور با SFTP
 • امنیت پیشرفته لینوکس (SELinux )
 • معرفی SELinux
 • مکانیسم های کنترل دسترسی و امنیت لینوکس
 • کار با SELinux
 • کار با خدمات مشترک و برنامه های کاربردی
 • راه اندازی وب سرور
 • به اشتراک گذاری یک پوشه با SMB
 • کار کردن با رابط کاربری گرافیکی
 • راه اندازی محیط دسکتاپ
 • مدیریت خطا
 • و...

عنوان دوره: Lynda Up and Running with CentOS Linux سطح: مقدماتی مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقیقه نویسنده: Scott Simpsonتوضیحات:

Linux is more than a niche alternative. It's popular for desktops and crucial for software development. CentOS is a Linux distribution (derived from Red Hat Enterprise Linux) that is popular with system admins, dev ops engineers, and home users alike. This course shows you how to install and make your way around CentOS 7, perform common tasks from the command line, and get a firewall, a web server, and shared folders up and running. Author Scott Simpson also discusses security-enhanced Linux (SELinux), which adds an additional level of security to CentOS.
Topics include:
  What is CentOS?
  Installing CentOS
  Configuring networking with DHCP or a static IP
  Connecting remotely
  Working with SELinux
  Setting up a firewall
  Setting up a web server
  Connecting to shared folders
  Launching the graphical user interface (GUI)
  Troubleshooting

Introduction 5m 19s Welcome 56s What is CentOS? 1m 56s Using the exercise files 16s What you should know 2m 11s 1. Getting Started 16m 1s Installation options 4m 37s Creating installation media 3m 19s Installing CentOS on a physical machine 3m 39s Installing CentOS on a virtual machine 4m 26s 2. Basic Administration 31m 42s A quick look at the Linux file system 4m 23s Configuring networking using DHCP 2m 27s Configuring networking using a static IP 3m 5s Setting the host name 1m 44s Connecting to the system remotely with Secure Shell (SSH) 4m 27s Adding a user with sudo privileges for SSH access 5m 28s Installing and updating software with the Yum package manager 4m 6s Installing packages by group with Yum 1m 27s Installing packages from other sources 2m 10s Transferring files to and from the server with SFTP 2m 25s 3. Security-Enhanced Linux (SELinux) 9m 41s Introducing SELinux 2m 30s Access control mechanisms and SELinux 3m 45s Using (slightly) customized policies 52s Working with SELinux 1m 26s Disabling SELinux 1m 8s 4. Working with Common Services and Applications 18m 15s Setting up the firewall using firewalld 3m 52s Setting up a web server 4m 35s Sharing a folder with SMB 4m 14s Connecting to a shared SMB folder 2m 38s Automatically connecting to a shared folder on start-up 2m 56s 5. Working with the Graphical User Interface 5m 48s Setting up the desktop environment 1m 35s Exploring the desktop environment 1m 21s Allowing screen sharing access with VNC 2m 52s 6. Troubleshooting 5m 11s The start-up process 1m 7s Exploring the logs 1m 29s Checking and managing system resources 2m 35s Conclusion 50s Conclusion 50s

حجم فایل: 500MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Up and Running with CentOS Linux

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس