آموزش پیشنهادی فرادرس

ساخت سرور لینوکس برای برنامه نویسی Ruby on Rails

دسته بندی ها: آموزش روبی آن ریلز (Ruby On Rails) ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش گیت ، آموزش شبکه ، آموزش Apache CXF

ساخت-سرور-لینوکس-برای-برنامه-نویسی-ruby-on-rails

در این آموزش تصویری با ساخت سرور لینوکس برای برنامه نویسی Ruby on Rails آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • نصب Virtual Box
 • دانلود Virtual Box برای ویندوز
 • دانلود Virtual Box برای Macintosh
 • استفاده از Virtual Box
 • شبیه سازی سرور
 • ایجاد یک سرور مجازی
 • گزینه های سرور شبکه
 • راه اندازی دیسک
 • نصب Fedora یا CentOS Linux
 • دانلود Fedora
 • ایجاد یک سرور مجازی Fedora
 • تنظیم راه اندازی دیسک
 • نصب لینوکس
 • مشکلات و راه حل ها
 • حل مشکلات Fedora Boots 
 • حل مشکلات Fedora Boots  به Windows
 • غیرفعال کردن SELinux
 • کار با Ubuntu Linux
 • ایجاد یک سرور مجازی
 • تنظیم راه اندازی دیسک
 • کار با CentOS
 • دانلود CentOS
 • نصب CentOS
 • کار با SSH و Apache و vsftpd و  Git
 • نصب SSHD
 • نصب Apache
 • نصب vsftpd 
 • نصب Git
 • نصب SQLite
 • نصب MySQL
 • نصب PostgreSQL
 • کار با Ruby and RVM
 • نصب Ruby
 • نصب Ruby on Rails
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Building a Linux Server for Ruby on Rails Development سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و  30 دقیقه نویسنده: Jim Pickrell

توضیحات:

This course covers how to build a server or virtual server for Ruby on Rails Development using Fedora, Ubuntu, or CentOS Linux.
Build a server or virtual server for Ruby on Rails Development. In this course, we will use Fedora, Ubuntu, or CentOS Linux to set up a server. Virtual Box will be used to create virtual servers. We will install and configure SSHD, vsftpd, Apache, MySQL, SQLite, and PostgreSQL. We will install multiple versions of Ruby using RVM, and we will install Ruby on Rails 4.1. We will then build a simple project to test our server, and then create a clone image that can be used for future projects. If you follow along, at the end you will have a server ready for Ruby on Rails development.

Introduction 5:03 Introduction 5:03 Installing Virtual Box 18:05 Introduction 0:18 Virtual Box Demonstration 0:29 Download Virtual Box for Windows 1:15 Download Virtual Box for Macintosh 1:55 Using Virtual Box 2:55 The Mouse and Virtual Box 1:06 Cloning a Server 1:18 Snapshots of a Server 0:59 Creating a Virtual Server 1:59 Virtual Server Networking Options 0:58 Virtual Server Port Forwarding 2:31 Startup Disk 1:15 Summary 1:01 Installing Fedora or CentOS Linux 29:31 Introduction 0:37 Downloading Fedora 1:28 Create a Fedora Virtual Server 1:51 Set the Startup Disk 0:54 Networking 1:49 Static Addresses 0:46 Install Linux 5:15 Installation Complete - Reboot 0:56 Problems and Solutions 0:21 Problems - Fedora Boots Into the Installer 1:06 Problems - Fedora Boots Into X Windows 3:35 Problems - Mouse Trapped 0:45 Post Installation 0:24 Turn off SELINUX 1:10 Test Networking 3:08 Use 'Yum' to Install the 'Lynx' Web Browser 1:53 Use 'Yum' to Install the 'Joe' Editor 1:59 Backup 1:00 Summary 0:24 Ubuntu Linux 25:28 Introduction 0:15 What Is Ubuntu? 0:58 Downloading Ubuntu 1:05 Create a Blank Virtual Server 2:29 Set the Startup Disk 0:57 Networking Options 3:40 Installing Ubuntu 6:39 Testing Our Linux Installation 2:12 Testing Networking 1:45 Networking Problems and Solutions 0:58 Static Addresses Configuration 2:47 Backup 1:08 Summary 0:28 CentOS 18:27 Introduction 0:51 Download CentOS 1:13 Virtual Server 1:54 Networking 1:49 Install CentOS 2:49 Post Installation 3:39 Install Nano and Lynx 2:07 Disable SELinux 2:41 Backup 0:49 Summary 0:31 Basic Services: SSH, Apache, vsftpd, Git 24:36 Introduction 1:04 Starting the Server 1:07 Installing SSHD 8:23 Installing Apache 2:48 Installing vsftpd 9:12 Installing Git 1:18 Summary 0:40 Installing SQLite, MySQL, and PostgreSQL 11:12 Introduction 0:31 Installing SQLite 1:54 Installing MySQL 2:34 Installing PostgreSQL 5:46 Summary 0:25 Ruby and RVM 8:27 Introduction 1:07 Installing Ruby Standalone 0:51 Installing RVM 3:21 Installing Ruby With RVM 2:25 Summary 0:42 Install Ruby on Rails 8:22 Introduction 0:16 Install Ruby on Rails 2:13 Test Our Rails Installation 1:12 Create a Backup (Clone) 3:54 Summary 0:45 Summary 1:38 Summary 1:38

حجم فایل: 349MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building a Linux Server for Ruby on Rails Development

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس