مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مجموعه کتاب های موسسه O'Reilly

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ASP.NET Web API ، آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش Entity Framework ، آموزش LINQ ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش NHibernate ، آموزش اوراکل (Oracle) ، آموزش Silverlight ، آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، آموزش وی ام ویر (Vmware) ، آموزش WCF ، آموزش WPF ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های OReilly ، آموزش ویندوز سرور ، برنامه نویسی موبایل ، دات نت (NET.) ، کتب و مجلات | Book

مجموعه-کتاب-های-موسسه-oreilly

موسسه O'Reilly یکی از انتشارات و تولیدکنندگان آموزش های تخصصی است که دوره های تصویری و کتاب های زیادی تا کنون منتشر کرده است.

یک مجموعه کامل و قدرتمند از کتاب های موسسه O'Reilly برای شما آماده کرده ایم که بیشتر زمینه های طراحی وب، برنامه نویسی و شبکه را پوشش می دهد.

این مجموعه بیش از 2.5 گیگابایت حجم دارد.

لیست کتابهای آموزشی :

O'Reilly .NET and XML.chm
O'Reilly .NET Framework Essentials (3rd Edition).chm
O'Reilly .NET Windows Forms In a Nutshell.chm
O'Reilly Access 2003 Personal Trainer.chm
O'Reilly Access 2007 The Missing Manual.chm
O'Reilly Access Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly ActionScript Cookbook.chm
O'Reilly Actionscript for Flash MX The Definitive Guide (2nd Edition).chm
O'Reilly Active Directory (2nd Edition).chm
O'Reilly Active Directory Cookbook for Windows Server 2003 & Windows 2000.chm
O'Reilly Active Directory for Windows Server 2003 and Windows 2000 Cookbook.chm
O'Reilly Adding Ajax.chm
O'Reilly ADO.NET Cookbook.chm
O'Reilly ADO.NET In a Nutshell.chm
O'Reilly AI for Game Developers.chm
O'Reilly Ajax Hacks.chm
O'Reilly Ajax on Rails.chm
O'Reilly Amazon Hacks.chm
O'Reilly Analyzing Business Data with Excel.chm
O'Reilly Apache Cookbook.chm
O'Reilly Apache Security.chm
O'Reilly Apache The Definitive Guide (3rd Edition).chm
O'Reilly Apollo for Adobe Flex Developers Pocket Guide.chm
O'Reilly AppleScript In a Nutshell.chm
O'Reilly AppleScript The Definitive Guide.chm
O'Reilly ASP.NET 2.0 Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly ASP.NET In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Astronomy Hacks.chm
O'Reilly Baseball Hacks.chm
O'Reilly Better, Faster, Lighter Java.chm
O'Reilly BLAST.chm
O'Reilly BSD Hacks.chm
O'Reilly Building Embedded Linux Systems.chm
O'Reilly Building Secure Servers with Linux.chm
O'Reilly Building Tag Clouds in Perl and PHP.chm (2)
O'Reilly Building Tag Clouds in Perl and PHP.chm
O'Reilly Building the Perfect PC (2nd Edition).chm
O'Reilly Building Wireless Community Networks (2nd Edition).chm
O'Reilly C Pocket Reference.chm
O'Reilly C Sharp 3.0 in a Nutshell (3rd Edition).chm
O'Reilly C Sharp 3.0 Pocket Reference.chm
O'Reilly C Sharp and VB.NET Conversion Pocket Reference.chm
O'Reilly C Sharp Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly C Sharp Essentials (2nd Edition).chm
O'Reilly C Sharp In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly C Sharp Language Pocket Reference.chm
O'Reilly C++ in a Nutshell.chm
O'Reilly Cascading Style Sheets The Definitive Guide (2nd Edition).chm
O'Reilly Cisco Cookbook.chm
O'Reilly Classic Shell Scripting.chm
O'Reilly Cocoa In a Nutshell.chm
O'Reilly Commercial Photoshop Retouching In the Studio.chm
O'Reilly Content Syndication with RSS.chm
O'Reilly CSS Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly CSS The Definitive Guide (3rd Edition).chm
O'Reilly CSS The Missing Manual.chm
O'Reilly Digital Photography Hacks.chm
O'Reilly DNS & BIND Cookbook.chm
O'Reilly DNS and BIND (4th Edition).chm
O'Reilly DNS on Windows Server 2003.chm
O'Reilly Don't Get Burned On eBay.chm
O'Reilly Dreamweaver In a Nutshell.chm
O'Reilly Dreamweaver MX 2004 The Missing Manual.chm
O'Reilly Dynamic Learning Dreamweaver CS3.chm
O'Reilly eBay Hacks (2nd Edition).chm
O'Reilly Eclipse Cookbook.chm
O'Reilly Eclipse.chm
O'Reilly Enterprise JavaBeans (4th Edition).chm
O'Reilly Enterprise SOA Designing IT for Business Innovation.chm
O'Reilly Essential Actionscript 2.0.chm
O'Reilly Essential Blogging.chm
O'Reilly Essential CVS.chm
O'Reilly Essential Mac OS X Panther Server Administration.chm
O'Reilly Essential PHP Security.chm
O'Reilly Essential SNMP.chm
O'Reilly Essential System Administration (3rd Edition).chm
O'Reilly Essential System Administration Pocket Reference.chm
O'Reilly Excel 2003 Programming A Developer's Notebook.chm
O'Reilly Excel 2007 for Starters The Missing Manual.chm
O'Reilly Excel 2007 The Missing Manual.chm
O'Reilly Excel for Starters The Missing Manual.chm
O'Reilly Excel Scientific and Engineering Cookbook.chm
O'Reilly Fedora Linux.chm
O'Reilly Firefox Hacks.chm
O'Reilly Fixing Powerpoint Annoyances.chm
O'Reilly Flash 8 Cookbook.chm
O'Reilly Flash Hacks.chm
O'Reilly Flash Remoting The Definitive Guide.chm
O'Reilly Flickr Hacks.chm
O'Reilly Google Advertising Tools Cashing in with AdSense, AdWords, and the Google APIs.chm
O'Reilly Google Apps Hacks.chm
O'Reilly Google Hacks (3rd Edition).chm
O'Reilly Google Maps Hacks.chm
O'Reilly Google The Missing Manual (2nd Edition).chm
O'Reilly Greasemonkey Hacks.chm
O'Reilly Hardcore Java.chm
O'Reilly Harnessing Hibernate.chm
O'Reilly Head Rush Ajax.chm
O'Reilly Hibernate A Developer's Notebook.chm
O'Reilly High Performance MySQL.chm
O'Reilly HTML & XHTML The Definitive Guide (6th Edition).chm
O'Reilly HTTP The Definitive Guide.chm
O'Reilly Internet Core Protocols The Definitive Guide.chm
O'Reilly Internet Forensics.chm
O'Reilly iPod and iTunes The Missing Manual (2nd Edition).chm
O'Reilly IPv6 Essentials (2nd Edition).chm
O'Reilly IPv6 Network Administration.chm
O'Reilly IRC Hacks.chm
O'Reilly J2EE Design Patterns.chm
O'Reilly Jakarta Commons Cookbook.chm
O'Reilly Java 1.5 Tiger - A Developer's Notebook.chm
O'Reilly Java Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly Java Data Objects.chm
O'Reilly Java Database Best Practices.chm
O'Reilly Java Examples In a Nutshell (3rd Edition).chm
O'Reilly Java Extreme Programming Cookbook.chm
O'Reilly Java Performance Tuning (2nd Edition).chm
O'Reilly Java Pocket Guide.chm
O'Reilly Java Servlet and JSP Cookbook.chm
O'Reilly Java Swing (2nd Edition).chm
O'Reilly Java Web Services In a Nutshell.chm
O'Reilly JavaScript Pocket Reference (2nd Edition).chm
O'Reilly JavaScript The Definitive Guide (5th Edition).chm
O'Reilly JavaServer Faces.chm
O'Reilly JavaServer Pages (3rd Edition).chm
O'Reilly JBoss A Developer's Notebook.chm
O'Reilly Kerberos The Definitive Guide.chm
O'Reilly Killer Game Programming in Java.chm
O'Reilly LDAP System Administration.chm
O'Reilly Learning C Sharp 2005.chm
O'Reilly Learning C Sharp.chm
O'Reilly Learning GNU Emacs (3rd Edition).chm
O'Reilly Learning Java (2nd Edition).chm
O'Reilly Learning JavaScript.chm
O'Reilly Learning Perl (3rd Edition).chm
O'Reilly Learning Perl Objects References & Modules.chm
O'Reilly Learning PHP 5.chm
O'Reilly Learning Red Hat Enterprise Linux & Fedora (4th Edition).chm
O'Reilly Learning SQL on SQL Server 2005.chm
O'Reilly Learning the Bash Shell (2nd Edition).chm
O'Reilly Learning the KORN Shell.chm
O'Reilly Learning the UNIX Operating System.chm
O'Reilly Learning UML.chm
O'Reilly Learning Unix For Mac OS X Panther.chm
O'Reilly Learning Visual Basic .NET.chm
O'Reilly Learning Windows Server 2003 (2nd Edition).chm
O'Reilly Learning XML (2nd Edition).chm
O'Reilly Learning XSLT.chm
O'Reilly LINQ Pocket Reference.chm
O'Reilly LINQ The Future of Data Access in C Sharp 3.0.chm
O'Reilly Linux Cookbook.chm
O'Reilly Linux Desktop Hacks.chm
O'Reilly Linux Device Drivers (3rd Edition).chm
O'Reilly Linux in a Nutshell (5th Edition).chm
O'Reilly Linux Multimedia Hacks.chm
O'Reilly Linux Network Administrator's Guide (3rd Edition).chm
O'Reilly Linux Security Cookbook.chm
O'Reilly Linux Server Hacks.chm
O'Reilly Linux Unwired.chm
O'Reilly LPI Linux Certification In A Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Mac OS X for Java Geeks.chm
O'Reilly Mac OS X Hacks.chm
O'Reilly Mac OS X In a Nutshell.chm
O'Reilly Mac OS X Panther for Unix Geeks.chm
O'Reilly Mac OS X Panther In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Mac OS X The Missing Manual (2nd Edition).chm
O'Reilly Mac OS X The Missing Manual (Panther Edition).chm
O'Reilly Mac OS X Unwired.chm
O'Reilly Malicious Mobile Code Virus Protection for Windows.chm
O'Reilly Managing and Using MySQL (2nd Edition).chm
O'Reilly Managing Security with Snort and IDS Tools.chm
O'Reilly Mapping Hacks.chm
O'Reilly Mastering FreeBSD and OpenBSD Security.chm
O'Reilly Mastering Oracle SQL (2nd Edition).chm
O'Reilly Mastering Perl for Bioinformatics.chm
O'Reilly Mastering Perl Tk.chm
O'Reilly Mastering Regular Expressions (3rd Edition).chm
O'Reilly Mastering Visual Studio .NET.chm
O'Reilly Mind Hacks.chm
O'Reilly Mind Performance Hacks.chm
O'Reilly MySQL Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly MySQL in a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly MySQL Stored Procedure Programming.chm
O'Reilly Network Security Hacks.chm
O'Reilly Object-Oriented Programming with Visual Basic.NET.chm
O'Reilly Objective-C Pocket Reference.chm
O'Reilly Oracle PL SQL Best Practices (2nd Edition).chm
O'Reilly Oracle Regular Expressions Pocket Reference.chm
O'Reilly Palm & Treo Hacks.chm
O'Reilly PayPal Hacks.chm
O'Reilly PC Hardware In a Nutshell (3rd Edition).chm
O'Reilly PDF Hacks.chm
O'Reilly Perl 6 and Parrot Essentials (2nd Edition).chm
O'Reilly Perl CD Bookshelf V4.0.chm
O'Reilly Perl Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly Perl for Oracle DBAs.chm (2)
O'Reilly Perl for Oracle DBAs.chm
O'Reilly Perl for System Administration.chm
O'Reilly Perl Hacks.chm
O'Reilly Perl Template Toolkit.chm
O'Reilly Photoshop CS2 RAW.chm
O'Reilly Photoshop Fine Arts Effects Cookbook.chm
O'Reilly Photoshop Workflow Setups.chm
O'Reilly PHP Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly PHP Hacks.chm
O'Reilly PHP In A Nutshell.chm
O'Reilly PHP Pocket Reference (2nd Edition).chm
O'Reilly Podcasting Hacks.chm
O'Reilly Postfix The Definitive Guide.chm
O'Reilly PowerPoint 2007 for Starters The Missing Manual.chm
O'Reilly PowerPoint 2007 The Missing Manual.chm
O'Reilly Practical C++ Programming.chm
O'Reilly Practical mod_perl.chm
O'Reilly Practical PostgreSQL.chm
O'Reilly Practical RDF.chm
O'Reilly Practical Unix & Internet Security (3rd Edition).chm
O'Reilly Programming .NET Security.chm
O'Reilly Programming .NET Windows Applications.chm
O'Reilly Programming ADO.NET.chm
O'Reilly Programming ASP.NET (3rd Edition).chm
O'Reilly Programming ColdFusion MX (2nd Edition).chm
O'Reilly Programming Embedded Systems in C and C++.chm
O'Reilly Programming Excel with VBA and .NET.chm
O'Reilly Programming Jakarta Struts (2nd Edition).chm
O'Reilly Programming PHP (2nd Edition).chm
O'Reilly Programming Python (3rd Edition).chm
O'Reilly Programming SQL Server 2005.chm
O'Reilly Programming Visual Basic 2005.chm
O'Reilly Programming Visual Basic for Palm OS.chm
O'Reilly Programming Visual Basic.NET (2nd Edition).chm
O'Reilly Programming Web Services with Perl.chm
O'Reilly Programming Web Services with XML-RPC.chm
O'Reilly PSP Hacks.chm
O'Reilly Python Cookbook (2nd Edition).chm
O'Reilly Python in a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Python Pocket Reference (2nd Edition).chm
O'Reilly Python Programming on Win32.chm
O'Reilly Python Standard Library.chm
O'Reilly qmail.chm
O'Reilly RADIUS.chm
O'Reilly RELAX NG.chm
O'Reilly Repairing and Upgrading Your PC.chm
O'Reilly Retro Gaming Hacks.chm
O'Reilly Ruby Cookbook.chm
O'Reilly Ruby in a Nutshell.chm
O'Reilly Ruby on Rails Up and Running.chm
O'Reilly Running Linux (5th Edition).chm
O'Reilly Search Engine Optimization.chm
O'Reilly Secure Coding Principles and Practices.chm
O'Reilly Secure Programming Cookbook for C & C++.chm
O'Reilly Securing Windows Server 2003.chm
O'Reilly Security and Usability Designing Secure Systems that People Can Use.chm
O'Reilly Security Warrior.chm
O'Reilly sed & awk Pocket Reference (2nd Edition).chm
O'Reilly SELinux NSA's Open Source Security Enhanced Linux.chm
O'Reilly SendMail Cookbook.chm
O'Reilly Sequence Analysis In a Nutshell.chm
O'Reilly Snort Cookbook.chm
O'Reilly Spidering Hacks.chm
O'Reilly SQL In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly SQL Server 2005 Reporting Essentials.chm
O'Reilly SQL Tuning.chm
O'Reilly Squid The Definitive Guide.chm
O'Reilly Statistics Hacks.chm
O'Reilly SUSE Linux.chm
O'Reilly Switching to the Mac The Missing Manual (Tiger Edition).chm
O'Reilly Switching to VoIP.chm
O'Reilly TCP IP Network Administration (3rd Edition).chm
O'Reilly The OpenBSD 4.0 Crash Course.chm
O'Reilly The Ruby Programming Language.chm
O'Reilly TiVo Hacks.chm
O'Reilly Transact-SQL Cookbook.chm
O'Reilly Ubuntu Hacks.chm
O'Reilly UML 2.0 In a Nutshell.chm
O'Reilly Understanding Linux Network Internals.chm
O'Reilly UNIX In a Nutshell (3rd Edition).chm
O'Reilly UNIX Power Tools (3rd Edition).chm
O'Reilly Upgrading to PHP 5.chm
O'Reilly Using Samba (2nd Edition).chm
O'Reilly VB.NET Core Classes In a Nutshell.chm
O'Reilly VB.NET Language In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly VB.NET Language Pocket Reference.chm
O'Reilly VBScript In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Version Control with Subversion.chm
O'Reilly Visual Basic 2005 Cookbook.chm
O'Reilly Visual Basic 2005 In A Nutshell (3rd Edition).chm
O'Reilly Visual Basic 2005 Jumpstart.chm
O'Reilly Visual Basic Shell Programming.chm
O'Reilly Visual C Sharp 2005 A Developer's Notebook.chm
O'Reilly Visual Studio Hacks.chm
O'Reilly VoIP Hacks.chm
O'Reilly Web Caching.chm
O'Reilly Web Database Applications with PHP and MySQL (2nd Edition).chm
O'Reilly Web Site Measurement Hacks.chm
O'Reilly WebLogic The Definitive Guide.chm
O'Reilly Windows Server 2003 In a Nutshell.chm
O'Reilly Windows Server 2003 Security Cookbook.chm
O'Reilly Windows Server 2008 The Definitive Guide.chm
O'Reilly Windows Server Hacks.chm
O'Reilly Windows Vista for Starters The Missing Manual.chm
O'Reilly Windows Vista In A Nutshell.chm
O'Reilly Windows Vista Pocket Reference.chm
O'Reilly Windows Vista The Definitive Guide.chm
O'Reilly Windows Vista The Missing Manual.chm
O'Reilly Windows XP Annoyances.chm
O'Reilly Windows XP Hacks (2nd Edition).chm
O'Reilly Windows XP in a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly Windows XP Pocket Reference.chm
O'Reilly Windows XP Pro The Missing Manual.chm
O'Reilly Windows XP Unwired.chm
O'Reilly Wireless Hacks.chm
O'Reilly Word 2007 for Starters The Missing Manual.chm
O'Reilly Word 2007 The Missing Manual.chm
O'Reilly Word Hacks.chm
O'Reilly Writing Apache Modules with Perl and C.chm
O'Reilly XForms Essentials.chm
O'Reilly XML CD Bookshelf V1.0.chm
O'Reilly XML Hacks.chm
O'Reilly XML In a Nutshell (2nd Edition).chm
O'Reilly XML Publishing with AxKit.chm
O'Reilly XSL-FO.chm
O'Reilly XSLT Cookbook.chm

عنوان دوره: O'Reilly -  eBooks Mega Pack حجم فایل: 2.42GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
OReilly eBooks Mega Pack

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


سید عدنان 5 سال و 10 ماه قبل

لطفا دسته بندی کنید
مثلا پایگاه داده یجا باشه

esmailzadeh.ayub 6 سال و 5 ماه قبل

سلام
کل سرورها قطع شده

مدیر 6 سال و 5 ماه قبل

سرور مشکلی نداره. لینک های سرور ایران نیز افزوده شد.

ali 6 سال و 6 ماه قبل

با سلام...
اگر امکان داره کتابهای هر مبحث رو جداگانه برای دانلود قرار دهید..اینجوری باید خیلی از کتابهایی که مورد نیاز نیست را دانلود کنیم .بدون اینکه از اونها استفاده کنیم.