مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مقدمات برنامه نویسی C#, C++, Qt, HTML, Java, VB

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش طراحی وب ، دات نت (NET.) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش VB.NET ، آموزش اچ تی ام ال (HTML) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

مقدمات-برنامه-نویسی-c-c-qt-html-java-vb

آموزش تصویری مقدمات برنامه نویسی برای دوستانی که قصد دارند یادگیری برنامه نویسی را شروع کنند مناسب است.

در این دوره آموزشی برنامه نویسی با C#.NET, C++, QT, HTML, Java و VB آموزش داده می شود.

تمام آموزش ها همراه با مثال های ساده و روان می باشد.

آموزش های #C

 • معرفی  #C
 • کار با متغیر های  #C
 • دستور IF و دستور Switch
 • حلقه Do  While
 • حلقه For
 • کار با آرایه ها و لیست ها
 • کار با کلاس ها
 • کار با توابع
 • اصول رابط کاربری
 • مدیریت خطا
 • کار با فایل های ورودی خروجی
 • کار با دکمه ها و فرم ها
 • کار با Textbox در فرم
 • کار با Checkbox در فرم
 • کار با RadioButton در فرم
 • و ...

آموزش های C

 • معرفی c
 • کار با متغیرهای ورودی خروجی
 • کار با توابع
 • کار با آرایه ها
 • دستور IF و دستور Switch
 • حلقه Do  While
 • حلقه For
 • کار با رشته ها
 • کار با کلاس ها
 • مدیریت خطا
 • توابه بازگشتی
 • و ...

آموزش های Qt

 • مقدمه ای بر رابط کاربری گرافیکی برنامه نویسی
 • نمایش ویندوز
 • QThread بخش 1
 • QThread قسمت 2
 • QThread قسمت 3
 • QThread قسمت 4
 • کار با QGridLayout
 • کار با Splitters
 • کار با QDir و QFile
 • کار با Resource Files
 • کار با QLabel و QT Designer
 • کار با QPushButton و QLineEdit
 • کار با QCheckBox و QRadioButton
 • کار با QComboBox و QListWidget
 • مدیریت حافظه در QT
 • کار با فایل های XML در QT
 • ساخت فایل های DLL و استفاده از آن
 • مدیریت خطاها
 • و ...

آموزش های HTML

 • مقدمه صفحات وب
 • کار با پیوندها
 • کار با عکس ها و لینک ها
 • قالب بندی متن ها
 • تگ Body
 • تگ Head
 • ترازبندی متن
 • طراحی جدول ها
 • ساخت فرم های تحت وب
 • کنترل های فرم
 • و ...

آموزش های Java

 • دریافت Java
 • دریافت Eclipse
 • ساخت پروژه و کامپایل آن
 • متغیرها
 • متودها و سربارگذاری
 • طراحی رابط گرافیکی
 • و ...

آموزش های Visual Basic

 •  دانلود نرم افزار Visual Basic
 • آشنایی با متغیر ها
 • ساختار شرطی
 • آشنایی با حلقه ها
 • آرایه ها
 • لیست ها
 • توابع
 • کلاس ها
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

The basics of programming is the same regardless of the language. In addition to covering basic programming, these videos give you an idea of how these languages and tools differ from each-other, how they are strong, and how they are weak.

I'd highly recommend these videos to any beginner programmer.

You can start in any order. Personally, I started with C and Qt, and then moved on to other languages.

DVD contents

C#

C# 01 - Intro to C#.mp4 12 MB C# 02 - hello world.mp4 10 MB C# 03 - Variables.mp4 9 MB C# 04 - IF statments.mp4 14 MB C# 05 - Switch statments.mp4 8 MB C# 06 - Do Loop and While Loop.mp4 11 MB C# 07 - For Loop.mp4 9 MB C# 08 - For Each.mp4 6 MB C# 09 - Arrays.mp4 6 MB C# 10 - Lists and Generics.mp4 12 MB C# 11 - HashTable.mp4 14 MB C# 12 - Classes.mp4 16 MB C# 13 - Functions.mp4 26 MB C# 14 - Class Inheritance.mp4 16 MB C# 15 - Class Properties.mp4 17 MB C# 16 - Interface Basics.mp4 12 MB C# 17 - Error Handling.mp4 13 MB C# 18 - Basic File IO.mp4 10 MB C# 19 - File Streams.mp4 26 MB C# 20 - First Windows Forms Application.mp4 12 MB C# 21 - Buttons and Forms.mp4 8 MB C# 22 - Textbox and more Forms.mp4 12 MB C# 23 - Checkbox.mp4 5 MB C# 24 - RadioButton.mp4 12 MB C

C 01 - Intro to C.mp4 14 MB C 02 - Hello World.mp4 13 MB C 03 - COUT and CIN.mp4 11 MB C 04 - Comments.mp4 5 MB C 05 - Variables and Data types.mp4 13 MB C 06 - Functions Prototypes and Header Files.mp4 14 MB C 07 Defining Headers.mp4 8 MB C 08 - TypeDef.mp4 5 MB C 09 - Arrays.mp4 16 MB C 10 - Multidimensional arrays.mp4 12 MB C 11 - IF Statement.mp4 9 MB C 12 - Switch statement.mp4 9 MB C 13 - DO WHILE loop.mp4 4 MB C 14 - For loop.mp4 6 MB C 15 - While loop.mp4 6 MB C 16 - Strings.mp4 10 MB C 17 - By Value and By reference.mp4 11 MB C 18 - Pointers.mp4 16 MB C 19 - Viewer Feedback.mp4 10 MB C 20 - Classes part 1.mp4 11 MB C 22 - Class Constructors.mp4 6 MB C 23 - Classes and Pointers.mp4 11 MB C 24 - Classes inheritance and multiple inheritance.mp4 15 MB C Qt Programming

C Qt 01 - Introduction to QT programming.mp4 13 MB C Qt 02 - hello world.mp4 9 MB C Qt 03 - Intro to GUI programming.mp4 17 MB C Qt 04 - Signals and Slots.mp4 14 MB C Qt 05 - Displaying Windows.mp4 21 MB C Qt 06 - layouts, tabs and buddies.mp4 12 MB C Qt 07 - Basic Application and HTML Aware Widgets.mp4 14 MB C Qt 08 - Horizontal and Vertical Layouts.mp4 11 MB C Qt 09 - QGridLayout.mp4 15 MB C Qt 10 - Splitters.mp4 7 MB C Qt 11 - QDir.mp4 25 MB C Qt 12 - QFile.mp4 20 MB C Qt 13 - Resource Files.mp4 8 MB C Qt 14 - QLabel and QT Designer.mp4 11 MB C Qt 15 - QPushButton.mp4 6 MB C Qt 16 - QLineEdit.mp4 7 MB C Qt 17 - QCheckBox.mp4 6 MB C Qt 18 - QRadioButton.mp4 6 MB C Qt 19- QComboBox.mp4 9 MB C Qt 20 - QListWidget.mp4 16 MB C Qt 21 - QTreeWidget.mp4 17 MB C Qt 22 - QTreeWidget Continued.mp4 8 MB C Qt 23 QActions.mp4 14 MB C Qt 24 - QSlider and QProgressBar.mp4 8 MB C Qt 25 - QStatusBar.mp4 15 MB C Qt 26 - QMessageBox.mp4 20 MB C Qt 27 - QTimer.mp4 14 MB C Qt 28 - QThread part 1 creating a thread.mp4 21 MB C Qt 29 - QThread part 2 the Priority.mp4 6 MB C Qt 30 - QThread part 3 the QMutex.mp4 13 MB C Qt 31 - QThread part 4 threads with a GUI.mp4 24 MB C Qt 32- Community Feedback.mp4 9 MB C Qt 33 - QThread part 5 Waiting.mp4 6 MB C Qt 34 - Where to Get Qt Creator.mp4 7 MB C Qt 35 - QThread part 6 - Threading done correctly in Qt.mp4 19 MB C Qt 36 - Introducing containers and the QList.mp4 7 MB C Qt 37 - QListIterator and navigating the QList.mp4 8 MB C Qt 38 - QMutableListIterator and QList.mp4 6 MB C Qt 39 - QLinkedList.mp4 7 MB C Qt 40 - QMap.mp4 9 MB C Qt 41 - QHash.mp4 7 MB C Qt 42 - QStringList.mp4 8 MB C Qt 43 - qSort Algorithm.mp4 6 MB C Qt 44 - qCopy Algorithm.mp4 6 MB C Qt 45 - qFill Algorithm.mp4 4 MB C Qt 46 - qFind Algorithm.mp4 8 MB C Qt 47 - Intro to model view programming.mp4 20 MB C Qt 48 - QDirModel and QTreeView.mp4 26 MB C Qt 49 - QFileSystemModel a simple file explorer example.mp4 17 MB C Qt 50 - QItemDelegate - delegates in a QTableview.mp4 31 MB C Qt 51 - Intro to Databases with Qt.mp4 26 MB C Qt 52 - Basic SQL Query with Qt.mp4 12 MB C Qt 53 - QSQLQuery prepare and bindValue.mp4 9 MB C Qt 54 - QSqlDatabase with DSN.mp4 22 MB C Qt 55 - QSqlQueryModel.mp4 18 MB C Qt 56 - QSqlTableModel.mp4 10 MB C Qt 57 - QSqlRelationalTableModel.mp4 19 MB C Qt 58 - QT Book reviews.mp4 12 MB C Qt 59 - ToolTips with HTML styling and images from resources.mp4 17 MB C Qt 60 - Whats this help with installable event filters.mp4 45 MB C Qt 61 - Compiling Qt Creator for making your own widgets.mp4 20 MB C Qt 62 - Viewer Feedback Signals and Slots in depth.mp4 45 MB C Qt 63 - Introduction to Network Programming Concepts.mp4 26 MB C Qt 64 - QHttp download files from the web with ease.mp4 41 MB C Qt 65 - QTcpSocket basics.mp4 24 MB C Qt 66 - QTCPSocket using signals and slots.mp4 31 MB C Qt 67 - QTCPServer - a basic TCP server application.mp4 17 MB C Qt 68 - QTcpServer using multiple threads.mp4 79 MB C Qt 69 - QTcpServer using QThreadPool.mp4 26 MB C Qt 70 Advanced Asynchronous QTcpServer with QThreadPool.mp4 55 MB C Qt 71 QUDPSocket.mp4 22 MB C Qt 72 - User Feeback Part 1 of 2 - how to use a third party DLL, and encrypt a file.mp4 10 MB C Qt 73 - User Feeback Part 2 of 2 - how to use a third party DLL, and encrypt a file.mp4 64 MB C Qt 74 - QPainter and QPen.mp4 20 MB C Qt 75 - QRect and QBrush.mp4 14 MB C Qt 76 - QPolygon and QPainterPath.mp4 16 MB C Qt 77- Line Caps.mp4 15 MB C Qt 78 - Gradients.mp4 27 MB C Qt 79 - Drawing Text and QTextDocument.mp4 35 MB C Qt 80 - QPainter Transformations.mp4 24 MB C Qt 81 - QGraphicsView and QGraphicsScene.mp4 20 MB C Qt 82 - Custom QGraphicsItem.mp4 25 MB C Qt 83 - Basic and Advanced Animation with the QGraphicsItem.mp4 69 MB C Qt 84 - User Feedback how to deploy an application.mp4 27 MB C Qt 85 - Binary IO basic object serialization.mp4 19 MB C Qt 86 - Advanced Binary IO.mp4 32 MB C Qt 87 - Static Compile.mp4 43 MB C Qt 88 - User Feedback QVariant.mp4 31 MB C Qt 89 - Standard Dialogs.mp4 26 MB C Qt 90 - QTextStream.mp4 20 MB C Qt 91 - Simple Application - NotePad.mp4 53 MB C Qt 92 - QSettings.mp4 23 MB C Qt 93 - Basic XML Primer.mp4 24 MB C Qt 94 - Writting XML.mp4 28 MB C Qt 95 - Read XML with DOM.mp4 42 MB C Qt 96 - Simple Application - XML Editor.mp4 73 MB C Qt 97 - How to Create a DLL.mp4 19 MB C Qt 98 - How to use a DLL.mp4 14 MB C Qt 99 - Static Library.mp4 18 MB C Qt 100 - QPluginLoader and Plugins Demystified.mp4 41 MB C Qt 101 - Using Qt with TOR.mp4 44 MB C Qt 102 - Memory Managment with Qt.mp4 24 MB C Qt 103 - Error Handling.mp4 50 MB C Qt 104 - Native Code, Basic Windows KeyLogger.mp4 59 MB C Qt 105 - Botan Revisted.mp4 7 MB C Qt 106 - QCompleter.mp4 12 MB C Qt Tech Preview 1 - ftp server and telnet servers (with full source).mp4 49 MB HTML Tutorial - Beginners Guide to Making Web Pages

HTML Tutorial 01 - Basic Web Page.mp4 3 MB HTML Tutorial 02 - Basic Text Rendering.mp4 8 MB HTML Tutorial 03 - HyperLinks.mp4 4 MB HTML Tutorial 04 - Hyper Link Pages.mp4 4 MB HTML Tutorial 05 - Images and Links.mp4 9 MB HTML Tutorial 06 - Text Formatting.mp4 4 MB HTML Tutorial 07 - Body Tag.mp4 7 MB HTML Tutorial 08 - Body Tag Continued and Color Codes.mp4 10 MB HTML Tutorial 09 - Head Title and Meta Tags.mp4 6 MB HTML Tutorial 10 - Alignment.mp4 4 MB HTML Tutorial 11 - Attributes.mp4 10 MB HTML Tutorial 12 - Tables.mp4 10 MB HTML Tutorial 13 - Table in a table.mp4 7 MB HTML Tutorial 14 - Comments.mp4 4 MB HTML Tutorial 15 - Forms Introduction.mp4 7 MB HTML Tutorial 16 - Form Inputs.mp4 12 MB HTML Tutorial 17 - More Forms.mp4 5 MB Java

Java 01 - get java.mp4 12 MB Java 02 - Eclipse.mp4 4 MB Java 03 - new project..mp4 15 MB Java 04 - classes and compliling.mp4 15 MB Java 05 - Primitive Types.mp4 27 MB Java 06 - Variables.mp4 10 MB Java 07 - Methods and Overloading.mp4 15 MB Java 08 - Inheritance and Packages.mp4 14 MB Java 24 - Interfaces, Generics and ArrayLists.mp4 20 MB Java 25 - Linked List.mp4 7 MB Java 26 - TreeMap.mp4 9 MB Java 27 - TreeSet.mp4 4 MB java 09 - Wrappers and Boxing.mp4 11 MB java 10 - Casting Narrowing and Widening.mp4 14 MB java 11 - IF ELSE.mp4 21 MB Visual Basic Tutorial

Visual Basic Tutorial 01 - Downloading Vb Express (free).mp4 11 MB Visual Basic Tutorial 02 Installing Express.mp4 4 MB Visual Basic Tutorial 03 - Hello World.mp4 21 MB Visual Basic Tutorial 04 - Intro to Variables.mp4 10 MB Visual Basic Tutorial 05 - Variables Continued.mp4 24 MB Visual Basic Tutorial 6 - IF THEN.mp4 21 MB Visual Basic Tutorial 7 - Select Case.mp4 7 MB Visual Basic Tutorial 8- Do Loops.mp4 8 MB Visual Basic Tutorial 9 - Do Loop Revisited.mp4 3 MB Visual Basic Tutorial 10 - For Loops.mp4 6 MB Visual Basic Tutorial - 11 While loop.mp4 4 MB Visual Basic Tutorial 12- Arrays.mp4 10 MB Visual Basic Tutorial 13 - Resize Arrays.mp4 5 MB Visual Basic Tutorial 14 - Lists.mp4 14 MB Visual basic Tutorial 15 - Hash Table.mp4 8 MB Visual Basic Tutorial 16 - Queue.mp4 5 MB Visual Basic Tutorial17 - Stack.mp4 7 MB Visual basic Tutorial 18 - Sub Routines.mp4 10 MB Visual Basic Tutorial 19 - Functions.mp4 9 MB Visual Basic Tutorial 20 - Classes.mp4 14 MB Visual Basic Tutorial 21 - Class Inheritance.mp4 14 MB

عنوان دوره: Programming Basics - C Sharp -  C Plus Plus - Qt - HTML - Java and VB حجم فایل: 3.25GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Programming Basics CSharp and CPlusPlus and Qt and HTML and Java and VB

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


مرتضا 3 سال و 4 ماه قبل

لینک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیر 3 سال و 3 ماه قبل

لینک دانلود قرار داده شد.

محمد 5 سال و 5 ماه قبل

با عرض سلام خدمت شما
امکانش هست آموزش qt رو جدا کنید؟

reza 5 سال و 9 ماه قبل

سلام این پکیج برای c همم هست دیگه چون ما فعلا سی رو فقط کار میکنم و سی خالی رو ها نه سی پلاس پپلاس یا سی شارپ

آرین 5 سال و 11 ماه قبل

با سلام
این آموزش ها به زبان فارسی است ( مقدمات برنامه نویسی C#, C++, Qt, HTML, Java, VB )
اگر راهنمایی کنید ممنون می شم
با تشکر

مدیر 5 سال و 11 ماه قبل

آموزش ها به زبان انگلیسی می باشد.