آموزش پیشنهادی فرادرس

ویژگی های جدید ASP.NET 4.5

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

ویژگی-های-جدید-asp-net-4-5

این آموزش تصویری شما را با ویژگی های جدید ASP.NET 4.5 آشنا می کند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • ویژگی های ویرایشگر HTML
 • ویژگی های ویرایشگر JavaScript
 • ویژگی های ویرایشگر CSS Editor
 • استفاده از Web Essentials
 • کار با Model Binding
 • کار با Strongly Typed Data Controls
 • پشتیبانی از ASYNC
 • ایجاد Asynchronous HttpModules
 • پیاده سازی FriendlyUrls
 • استفاده از افعال HTTP
 • استفاده از SignalR
 • WebSockets با Microsoft.Web.WebSockets
 • ویژگی های اضافی HTML5
 • معرفی oAuth
 • پشتیبانی از oAuth
 • استفاده از Deferred Request Validation
 • اعتبار سنجی Anti-XSRF

عنوان دوره آموزشي: New Features in ASP.NET 4.5 سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 29 دقيقه نويسنده: Dan Wahlinليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

HTML Editor Features
	 02:44	
Demo: HTML Editor Features
	 06:54	
JavaScript Editor Features
	 03:27	
Demo: JavaScript Editor Features
	 06:20	
CSS Editor Features
	 03:11	
Demo: CSS Editor Features
	 06:32	
The Page Inspector
	 01:39	
Demo: The Page Inspector
	 04:40	
Using Web Essentials
	 02:49	
Demo: Using Web Essentials
	 09:06	
Summary
	 00:19	
 Start playing at first clip Working with Data		 00:43:32	
Introduction
	 01:31	
Strongly Typed Data Controls
	 03:53	
Demo: Strongly Typed Data Controls
	 04:12	
Model Binding
	 09:00	
Model Binding Attributes
	 03:28	
Demo: Model Binding
	 11:14	
HTML Encoded Data Binding Expressions
	 01:20	
Unobtrusive Validation
	 07:35	
Summary
	 01:19	
 Start playing at first clip Framework Features		 01:17:19	
Introduction
	 01:43	
Bundling and Minification
	 08:03	
Demo: Bundling and Minification
	 09:43	
Async Support
	 03:47	
Demo: Creating Asynchronous HttpModules
	 03:13	
Demo: Creating Asynchronous HttpHandlers
	 02:40	
FriendlyUrls
	 02:56	
Demo: Implementing FriendlyUrls
	 06:54	
ASP.NET Web API
	 06:12	
Demo: Using the ASP.NET WebAPI
	 08:45	
Demo: Using HTTP Verbs
	 07:08	
SignalR
	 05:48	
Demo: Using SignalR
	 09:14	
Summary
	 01:13	
 Start playing at first clip HTML5 Features		 00:44:40	
Introduction
	 01:20	
TextMode Property Enhancements
	 03:37	
Demo: TextBox HTML5 Enhancements
	 05:47	
Multiple File Uploads
	 02:13	
Demo: Uploading Multiple Files with FileUpload
	 02:45	
WebSockets
	 06:42	
Demo: WebSockets with System.Web.WebSockets
	 07:41	
Demo: WebSockets with Microsoft.Web.WebSockets
	 04:48	
Additional HTML5 Features
	 02:31	
Demo: Unobtrusive Validation and Validator Controls
	 06:17	
Summary
	 00:59	
 Start playing at first clip oAuth and Security Features		 00:51:21	
Introduction
	 01:54	
oAuth Support
	 05:42	
Demo: oAuth Facebook Integration
	 06:38	
Demo: Enhancing Facebook Integration
	 05:48	
Deferred Request Validation
	 03:50	
Demo: Using Deferred Request Validation
	 06:15	
Unvalidated Requests and AntiXSS Encoding
	 04:58	
Demo: Handling Unvalidated Requests and Encoding with the AntiXssEncoder
	 06:56	
Anti-XSRF Validation
	 04:30	
Demo: Anti-XSRF Validation Code
	 03:17	
Summary
	 01:33

عنوان دوره: New Features in ASP.NET 4.5 حجم فايل: 1.07GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight New Features in ASP.NET 4.5

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس