مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش جامع Ansible توسط مدرسه Devops

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش Ansible ، آموزش های Packtpub ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL)

این دوره راهنمایی غیر رسمی برای تبدیل شدن به یک متخصص گواهی شده EX407 Redhat در اتوماسیون Ansible است.

Ansible در جهان مدیریت زیرساخت IT، استانداردی شناخته شده است. این یک ترکیب نادر از سادگی همراه پختگی است. به راحتی تنظیم می شود و گسترش آن هنگام نوشتن ماژول‌های سفارشی نیز آسان است. در عین حال، تمام موارد لازم را به افراد سیستم IT، شبکه یا یک عملیات / DevOps ارائه می دهد.

مباحث مطرح شده در دوره:

 • مقدمه ای برای Ansible
 • چرا Ansible؟
 • سادگی، YAML، مدل پوش (Push)، ماژول‌های سفارشی چه هستند؟
 • رویکردهای Batteries Included
 • اسکریپت‌ها در مقابل Ansible
 • زیرساخت به عنوان کد
 • کد در مقابل داده
 • Ansible Story
 • مسیر اتوماسیون با Ansible
 • وظایف (Task)، ماژول‌ها، نقش‌ها
 • Inventory ها  و Playbook ها
 • راه اندازی محیط
 • codespace ها
 • مدیریت codespace ها
 • مدیریت سرور Ad Hoc با Ansible
 • تعریف یک static Inventory
 • فراخوانی ماژول‌ها، Idempotence
 • استفاده از ماژول‌های رایج
 • استفاده ansible-console REPL Shell
 • YAML Primer
 • عیب یابی خرابی playbook
 • آناتومی یک نقش
 • ایجاد نقش برای آپاچی
 • کپی کردن فایل config، اعلان‌ها و handler ها
 • ایجاد نقش برای PHP
 • نیاز برای جدا سازی داده از کد
 • وارد شدن در قالب‌های Jinja2
 • مفاهیم پیشرفته vars
 • تعریف پویا نسخه برنامه با vars و tasks
 • متغیرهای ثبت شده و اجرای شرطی
 • Ansible Galaxy
 • انتخاب نقش برای HAProxy
 • اعمال نقش HAProxy با خصوصیات سفارشی
 • عیب یابی مشکلات HAProxy
 • راه اندازی MySQL
 • اتصال برنامه با پایگاه داده
 • کنترل جریان اجرا
 • بررسی Iterators
 • استفاده از conditional ها در task ها و قالب‌ها
 • ساخت برنامه سازگار با اوبونتو
 • Vault
 • استفاده از password file و Rekeying
 • رمزگذاری پسورد های MySQL با Vault
 • استقرار برنامه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ultimate Ansible Bootcamp by School of Devops [Video] Publisher:Packtpub Author:Gourav Shah Duration:7 hours 22 minutes

The unofficial guide to becoming an EX407 Redhat certified specialist in Ansible automation
Ansible is set to be the standard in the world of IT infrastructure management. It's a rare combination of simplicity meeting sophistication. Its core principle is simple is reflected in all its design choices such as an agentless setup, small footprint, push model, YAML as a language to define infrastructure state and so on. It's easy to setup, easy to write code with, and easy to extend while writing custom modules. At the same time, it offers everything an IT system, networks or a operations/DevOps person needs. Once you set up the environment with the code spaces tool, you start diving into the simple and sophisticated world of Ansible one concept at a time. By the end of this course, you will have mastered Ansible and should be able to use it to automate servers, applications, and understand all the primitives that Ansible offers.
Style and Approach
This course is been created to help you master Ansible one step at a time. It starts with the fundamental concepts related to infrastructure as code, what Ansible is, what is Idempotence, and what makes Ansible stand apart. Then it helps you relate Ansible to your project by taking up a use case.
Released: Friday, May 25, 2018
Course Introduction
How to navigate this course
EX407: Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation
Have Question, Find Help and Support
Introduction to Ansible
What is Ansible Part I: Why Ansible?
What is Ansible Part II: Simplicity, YAML, Push Model, Custom Modules?
What is Ansible Part III: Batteries Included Approach?
What is Ansible Part IV: Scripts vs Ansible
What is Ansible Part V: Infrastructure as a Code?
What is Ansible Part VI: Code vs Data?
What is Ansible Part VII: Idempotence and State Management?
What is Ansible Part VIII: The Ansible Story?
Path to Automation with Ansible
Section Introduction
Tasks, Modules, Roles
Inventories and Playbooks
Book Recommendation: Ansible Playbook Essentials
Code Organization Strategies
Introducing Use Case - Devops Demo App
Approach to automate Devops Demo App
Setting up the Environment
Section Introduction
Introduction to codespaces
Setting up codespaces locally with docker
Launching codespaces on digital ocean cloud
Managing codespaces
Ad Hoc Server Management with Ansible
Section Introduction
Configuring Ansible
Defining a static Inventory
Host Patterns and Ad Hoc Commands
Modules and Desired State Configuration
Invoking Modules, Idempotence
Using common modules
Command Modules and Idempotence
Using ansible-console REPL Shell
Playbooks
Section Introduction
YAML Primer
Anatomy of a Playbook
Writing your first Play
Validating and applying Ansible Playbook
Troubleshooting playbook failures
Adding another play for app servers
Nano Project: Create a playbook to deploy a Static Site
Roles
Section Introduction
Why do you need roles?
Anatomy of a Role
Code Organization Strategies
Generating Roles Scaffold and Ansible Galaxy
Creating a role for Apache
Writing and applying playbook for app servers
Copying config file, notifications and handlers
Creating a role for PHP
Nested roles and site wide playbook
Nano project: Deploy DevOps Demo App
Vars and Templates
Section Introduction
Need to separate data from code
Diving into Jinja2 templates
Understanding Ansible vars, Precedence Levels and Best Practices
Advanced vars concepts
Dynamically defining app version with vars and tasks
Managing app configs with templates and vars
Playing with vars precedence
Registered variables and conditional execution
Discovering facts with setup module
Ansible Galaxy
Section Introduction
Tour of Ansible Galaxy
Selecting role for HAProxy
Applying HAProxy role with custom properties
Troubleshooting HAProxy Issues
Nano Project: Setup MySQL database using a galaxy role
Setting up MySQL
Connecting app with the database
Checking in the galaxy roles
Tagging tasks, roles, plays and playbooks
Controlling Execution Flow
Overview of Conditionals
Overview of Iterators
Iterating over a list to install packages
Iterating over a dictionary to create users
Using conditionals in tasks and templates
Adding Ubuntu support by conditionally including vars
Making application compatible with Ubuntu
Auto Disovery and Manging Multiple Environments
Enabling Facts Caching
Using Magic Variables for Service Discovery
Creating staging environment
Rolling back changes with contra playbooks
Vault
Section Introduction
Encrypting a file and using it in a playbook
Using a password file and Rekeying
Vault 1.2 and multiple Vault IDs
Changing Vault IDs and Encrypting Strings in File
Encrypting MySQL passwords with Vault
Application Deployments
Section Introduction
Writing tasks for importing database schema
Applying schema updates and Troubleshooting
Creating strategy for rolling updates
Adding pre and post tasks, Tasks delegation, testing with wait_for

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


مهدی 2 ماه و 3 هفته قبل

حیف این آموزش که با لهجه هندی ترکیب شده ...