پیشنهاد فرادرس

آموزش کامل برنامه نویسی QT

دسته بندی ها: آموزش QT

آموزش-کامل-برنامه-نویسی-qt

Qt یک فریم ورک مولتی پلتفرم برای توسعه نرم افزار می باشد که اکثرا برای ایجاد برنامه هایی با رابط کاربری (GUI) مورد استفاده قرار می گیرد . اما پس از نسخه ۴ امکان ایجاد برنامه های متنی نیز فراهم شده است . بیشترین استفاده از کیوتی در رابط گرافیکی KDE بوده است که یکی از مهمترین محیط های گرافیکی لینوکس می باشد . نرم افزار های بسیاری چون Opera, Google Earth, Skype, Qtopia و … نیز توسط این ابزار ایجاد گردیده اند . این ابزار توسط یک شرکت نروژی به نام Trolltech ایجاد گردیده و با سرعت بسیاری در حال توسعه می باشد .

شما با استفاده از QT می توانید برای سیستم عامل های ویندوز، لینوکس، مکینتاش، اندروید و حتی iOS برنامه طراحی کنید.

از مهمترین ویژگی های QT می توان به کتابخانه های کامل، طراح گرافیکی قدرتمند، یادگیری آسان، مولتی پلتفرم بودن و متن باز بودن اشاره کرد.

یک مجموعه ویدئویی کامل از آموزش های QT برای شما آماده کرده ایم که بیش از 8 گیگابایت حجم دارد و می تواند راهنمای کاملی برای یادگیری QT باشد.

لیست فایلهای این مجموعه آموزشی:

3907794-Introduction
3907794-SpeedGauge Qt Tutorial Part1
3907927-Qt tutorial How to create your own basic program with simple, short, explained C  code (PME01)
4182922-C  GUI with Qt Tutorial - 2 - Creating a Simple Project
4182939-C  GUI with Qt Tutorial - 1 - Downloading the Qt SDK
4182955-QT C  GUI Tutorial 2- Create First Qt Program
4182963-QT C  GUI Tutorial 12- How to open a new window after successful Login
4182978-C  Qt 01 - Introduction to QT programming
4182990-QT C  GUI Tutorial 24- How to use QFileDialog
4183003-C  GUI with Qt Tutorial - 4 - Understanding a Basic Qt Application
4183028-Getting Started with Qt Mobile
4183050-QT C  GUI Tutorial 17- Load SqLite table data to QTableView
4183058-QT C  GUI Tutorial 1- Installing Qt SDK
4183084-C  GUI with Qt Tutorial - 5 - Differences in Operators
4183094-C  GUI with Qt Tutorial - 6 - Signals and Slots
4183099-C  GUI with Qt Tutorial - 13 - Finishing up All the Code
4183119-C  GUI with Qt Tutorial - 9 - Creating a Useful Program
4183128-QT C  GUI Tutorial 20- Database values in QlineEdit or textbox if select Combobox
4183157-Max Schlee Qt GUI Programmierung Universit?t Leipzig
4183163-QT C  GUI Tutorial 5- How to open a new window from a pushbutton in Qt
4183183-Tutorial Qt - 1 - Introducci?n.
4183207-Qt-001 Tutorial deutsch
4183218-Python GUI Development with Qt - Introduction - Video 1
4183241-C  GUI with Qt Tutorial - 3 - Qt Creator Modes
4183251-C  GUI with Qt Tutorial - 7 - Spinners and Sliders
4183256-C  GUI with Qt Tutorial - 8 - Syncing Widgets and Layouts
4183317-OpenCV tutorial 4 OpenCV and Qt
4183334-Qt C  [ Tutorial 001 Hola Mundo y foreache]
4183345-QT C  GUI Tutorial 3- Qt Signal and slots (QSlider and QProgressBar)
4183361-QT C  GUI Tutorial 6- How to use HTML QT Widgets
4183620-QT C  GUI Tutorial 18- How to Link QListView with sqlite Database values
4183633-QT C  GUI Tutorial 19- How to Link QComboBox with sqlite Database values
4183644-QT C  GUI Tutorial 21- Display selected row from QTableView to QlineEdit
4183679-C  GUI with Qt Tutorial - 14 - Running Our Awesome FindCrap Program
4183692-Qt C  [ Tutorial 002 Introducci?n a Interfaz Gr?fica]
4183911-C  GUI with Qt Tutorial - 10 - Designing the User Interface
4183932-QT C  GUI Tutorial 9- Login Form using sqlite in QT application PART-2
4183959-QT C  GUI Tutorial 13- Creating connection open and close function with sqlite database
4183995-QT C  GUI Tutorial 11- How to set image with QLabel in Qt
4184016-QT C  GUI Calculator Tutorial #2
4184052-QT C  GUI Calculator Tutorial #1
4184065-QT C  GUI Tutorial 14- How to Save data in SqLite database with pushbutton
4184077-QT C  GUI Tutorial 4- Show Messages in Messagebox (question, information, critical, warning, etc..)
4184087-QT C  GUI Tutorial 29- How to use QWebView and Open Web Page in QWebView
4184113-QT C  GUI Tutorial 25- How to run any EXE file by clicking a button in Qt
4184126-C  Tutorial mit QT Creator für Anf?nger [ Tutorial ] Part 1
4184162-QT C  GUI Tutorial 10- how to use QLineEdit as p[...]word field
4184167-C  GUI with Qt Tutorial - 12 - Finishing the getTextFile Function
4184194-C plus plus Tutorial mit QT Creator für Anf?nger Tutorial Part 1 
4184198-Qt Creator  OpenGL
4184204-QT C  GUI Tutorial 27- How to read text file and display file to a textbrowser or textEdit
4184215-QT C  GUI Tutorial 26- Creating Digital Clock by using QTimer and QDateTime in QT
4184221-QT Tutorial - Menus
4184232-Litecoin-QT wallet Private Key access tutorial. Client dumpprivkey walletp[...]phrase
4184244-QT C  GUI Tutorial 8- Login Form using sqlite in QT application PART-1
4184261-QT C  GUI Tutorial 15- Edit Update a data from SqLite Database with pushbutton
4184267-QT C  GUI Tutorial 23- How to open a website in a default user browser
4184273-QT C  GUI Tutorial 16- Delete data from SqLite Database with pushbutton
4184802-Tutorial Intermedio de Qt - 1 - Overview
4184826-QtDD13 - Bogdan Vatra - Step by step Qt on Android tutorial
4184853-Qt Tutorial #1 -How do i learn qt on my own
4185320-Python and Qt4 Designer Part#1 - Hello World
4185330-Introducing Qt Quick Controls in Qt 5.1
4185348-Qt on Android - getting started
4185384-Tuto Qt #1 les bases
4185395-QT C  GUI Tutorial 22- Database values in QlineEdit or textbox if select QListView
4185415-How to install Qt Creator and SDK on Linux Ubuntu
4185423-QT C  GUI Tutorial 30- How to Use QCheckBox and QRadioButton Qt
4262853-Tutorial Qt - 3 - Workspace.
4263062-C  Qt Tutorial 18  QRadioButton
4263082-Qt Tutorial #2 -forms and files
4263122-QT C  GUI Tutorial 28- How to display a Splash Screen in Qt
4263174-Qt Tutorial #3 -openglglwidget
4263265-Build and deploy Qt apps to Android using Qt 5.1 on Windows
4263321-C  Qt Tutorial 71 QUDPSocket
4263334-C  Qt Tutorial 56  QSqlTableModel
4263376-qt tutorial 012 vererbung 01
4263403-C  Qt Tutorial 41  QHash
4263415-C  Qt Tutorial 12  QFile
4263445-Tutorial - QT Bitcoin Trader
4263484-Qt C  [ Tutorial 000 Instalando Qt ]
4263505-Python GUI Development with Qt - Currency Converter - Video 4
4263515-Tutorial Qt Creator C  - 3 - Introduc?a?o a GUI (Em Portugue?s)
4263556-QT C  GUI Calculator Tutorial #4 Efficiency
4263581-C  Qt Tutorial 33  QThread part 5 Waiting
4263606-C  Qt Tutorial 08  Horizontal and Vertical Layouts
4263640-C  Qt Tutorial 52  Basic SQL Query with Qt
4264098-C  Qt 27  QTimer
4264125-C  Qt Tutorial 17  QCheckBox
4264139-C  Qt Tutorial 16  QLineEdit
4264172-C  Qt Tutorial 85  Binary IO basic object serialization
4264220-C  Qt 11  QDir
4264252-C  Qt Tutorial 15  QPushButton
4264377-C  Qt Tutorial 93  Basic XML Primer
4264397-C  Qt 06 - layouts, tabs and buddies
4264404-C  Qt Tutorial 38  QMutableListIterator and QList
4264443-C  Qt 105  Botan Revisted
4264455-C  Qt 99  Static Library
4264476-C  Qt Tutorial 89  Standard Dialogs
4264490-Tutorial sobre carteira de bitcoins (Bitcoin-QT).
4264528-C  Qt Tutorial 67  QTCPServer  a basic TCP server application
4264579-C  Qt Tutorial 58  QT Book reviews
4264609-C  Qt Tutorial 102  Memory Managment with Qt
4264624-C  Qt Tutorial 53  QSQLQuery prepare and bindValue
4264640-C  Qt Tutorial 34  Where to Get Qt Creator
4264653-C  Qt 51 - Intro to Databases with Qt
4264678-C  Qt Tutorial 75  QRect and QBrush
4264707-C  Qt 30  QThread part 3 the QMutex
4264731-C  Qt Tutorial 36  Introducing containers and the QList
4264752-C  Qt Tutorial 28  QThread part 1 creating a thread
4264800-C  Qt Tutorial 97  How to Create a DLL
4264826-C  Qt 31  QThread part 4 threads with a GUI
4264852-C  Qt Tutorial 84  User Feedback how to deploy an application
4264868-C  Qt Tutorial 61  Compiling Qt Creator for making your own widgets
4264903-001 - Hello Android with Qt (Necessitas)
4264927-C  Qt Tutorial 92  QSettings
4264963-Qt Tutorial #4 -new file dialog
4264975-C  Qt Tutorial 10  Splitters
4264990-Tutorial Intermedio de Qt - 4 - Tab Widgets
4265285-Tutorial Qt C  espa?ol Qt Basico 01
4265318-Simple QT Creator(GUI) C  Tutorial (Making a Calculator App)
4265338-Application independant Qt Tutorial Viewer
4265373-QT tutorial First QT Applocation on Linux - Part 2 (Arabic)
4265398-C  Qt Tutorial 43  qSort Algorithm
4265419-simple calculator tutorial on Qt
4265461-C  Qt Tutorial 57  QSqlRelationalTableModel
4265492-C  Qt 74  QPainter and QPen
4265512-03.1 erste Schritte mit Python und Qt
4265540-Qt Quick Designer
4265573-C  Qt 98  How to use a DLL
4265594-C  Qt Tutorial 63  Introduction to Network Programming Concepts
4265601-SpeedGauge Qt Tutorial Part3 - Adding GPS functionality
4265656-QT Painting Tutorial
4265699-Installing Bitcoin-Qt
4265719-C  Qt 03 - Intro to GUI programming
4265733-Tutorial Intermedio de Qt - 3 - Scroll Area
4265771-SpeedGauge Qt Tutorial Part2
4265827-qt tutorial 011 kl[...]en 03
4265854-C  Qt 81  QGraphicsView and QGraphicsScene
4265873-IRC Bot Written in QT (Tutorial  Source code)
4265899-C  Qt Tutorial 40  QMap
4265908-qt tutorial 025 events 01
4265930-QT C  GUI Calculator Tutorial #3
4265953-qt tutorial 011 kl[...]en 02
4265970-Tutorial Qt - 9 - Usando CSS y Recursos.
4265985-qt tutorial 030 widgets 03
4265999-Qt-002 Tutorial deutsch
4266033-qt tutorial 021 objekt kommunikation 01
4266061-qt tutorial 028 widgets 01
4266132-C  GUI with Qt Tutorial - 1 - Downloading the Qt SDK
4266148-C  Qt 50 - QItemDelegate - delegates in a QTableview
4266175-C  Qt 47  Intro to model view programming
4266213-Tutorial Podstawy Qt Creatora - instalacja i nowy projekt
4266271-Tutorial Qt C  espa?ol Qt Basico 02
4266716-C  Qt Tutorial 107  QScopedPointer
4266759-C  Qt Tutorial 09  QGridLayout
4266773-C  Qt Tutorial 106  QCompleter
4266806-C  Qt Tutorial 55  QSqlQueryModel
4266815-C  Qt Tutorial 25  QStatusBar
4266871-C  Qt Tutorial 39  QLinkedList
4266890-C  Qt 21  QTreeWidget
4266937-C  Qt Tutorial 19 QComboBox
4266956-qt tutorial 033 painting02
4267019-C  Qt Tutorial 82  Custom QGraphicsItem
4267060-C  Qt Tutorial 65  QTcpSocket basics
4267090-C  Qt Tutorial 22  QTreeWidget Continued
4267111-C  Qt Tutorial 32 Community Feedback
4267126-C  Qt 13  Resource Files
4267146-qt tutorial 026 events 02
4267162-qt tutorial 032 painting01
4267202-C  Qt Tutorial 76  QPolygon and QPainterPath
4267219-C  Qt Tutorial 69  QTcpServer using QThreadPool
4267233-C  Qt Tutorial 48  QDirModel and QTreeView
4267288-C  Qt Tutorial 24  QSlider and QProgressBar
4267301-C  Qt Tutorial 04  Signals and Slots
4267318-C  Qt 14  QLabel and QT Designer
4267340-QT Tutorial - Main Window
4267358-C  Qt Tutorial 37  QListIterator and navigating the QList
4267379-C  Qt Tutorial 29  QThread part 2 the Priority
4267384-qt tutorial 010 new und delete
4267434-Qt opengl quick qml game engine tutorial
4267520-Qt Tutorial 1 - BCD Clock
4267553-C  Qt Tutorial 49  QFileSystemModel a simple file explorer example
4267585-C  Qt Tutorial 07  Basic Application and HTML Aware Widgets
4267600-qt tutorial 009
4267616-qt tutorial 011 kl[...]en 01
4267634-C  Qt Tutorial 60  Whats this help with installable event filters
4267807-C  Qt Tutorial 35  QThread part 6  Threading done correctly in Qt
4267835-qt tutorial 031 daten dialog
4267903-C  Qt Tutorial 59  ToolTips with HTML styling and images from resources
4267928-QT GUI Tutorial
4267949-Qt - Wst?p do kursu
4268407-Qt-003 Tutorial deutsch
4268434-qt tutorial 023 objekt kommunikation 03
4268457-qt tutorial 013 vererbung 02
4268480-QML and Qt Creator
4268512-C  Qt Tutorial 78  Gradients
4268546-QT tutorial Multiple Widgets - Part 4 (Arabic)
4268552-Tutorial Qt Creator C  - 1 - Baixando Qt Creator (Em Portugue?s)
4268594-Qt5 Tutorial Byp[...] Qt Creator and use XCode
4268624-C  Qt Tutorial 23 QActions
4268670-C  Qt 77 Line Caps
4268689-QT tutorial Multiple Widgets - Part 2 (Arabic)
4268715-qt tutorial 024 kommunikation 04
4268737-qt tutorial 020 hallowelt
4268776-C  Qt Tutorial 05  Displaying Windows
4268798-Tutorial Qt Creator C  - 4 - Signals e Slots (Em Portugue?s)

حجم فایل: 8.13GB

QT Tutorial

پیشنهاد فرادرس

مهرداد در 1397/05/31 ساعت 17:40

سلام هیچکدوم از لینک ها هیچجوره کار نمیکنن

مدیر در 1397/05/31 ساعت 21:46

لینک های دانلود مشکلی ندارند.

a.khadem665 در 1395/01/25 ساعت 11:22

خیلی شلوغ پلوغن !!! قرار بود آموزش ها به زبان فارسی باشن یه ویدیو بود که اصلا معلوم نبود به چه زبانی آموزش داده میشد!!!

مهدی در 1394/10/09 ساعت 10:20

سلام
زبان این مجموعه انگلیسیه یا فارسی؟

مدیر در 1394/10/10 ساعت 05:41

آموزش ها به زبان انگلیسی هستند.

اردلان در 1394/05/26 ساعت 16:58

+
من تازه کارم!
کدنویسیش با چه برنامه ای هست؟
یا اصلا چجوریه؟

مثلا من برنامه نویسی های سی شارپ رو با ویژوال استودیو انجام میدادم! این چجوریه

مهدی در 1394/06/12 ساعت 17:13

زبون C++ ------ محیط کد زنی Qt تو نت هم یکی دوتا کتاب در این زمینه هستش---زبون فارسی ولی در آخر مجبوری بری سراغ منابع انگلبسی خروجی اندروید و ویندوز و... رو میتونی از کدت بگیری البته من خودم هم تازه کارم مثل شما

اردلان در 1394/05/26 ساعت 16:57

سلام
این فیلم هارو چجوری به ترتیب نگاه کنیم؟؟
آقای رسولی، شما میشه عناوین رو به ترتیب بزارید اینجا؟ + اونایی که میگید نیست رو گیر نیاوردید؟؟

reza در 1394/02/26 ساعت 21:56

خیلی ممنون واسه قرار دادن این آموزش ها خیلی خوبه
ولی یه مشکلی هست بعضی از پارت ها مشکل دارن و تا 75 درصد دانلود میشن و بقیش دیگه دانلود نمیشه

reza در 1394/02/25 ساعت 16:56

سلام.
ممنون بابت آموزش ها
بعضی از پارت ها مشکل دارن تا 75 درصد دانلود میشه و بعد قطع میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه چندین بار امتحان ردم ولی نشد لطفا رسیدگی کنید ممنون

محمدجواد بافرونی در 1394/01/08 ساعت 02:07

خیلی ویدئو ها درهم برهمه
لطفا اول طبقه بندی کنید بعد روی سرور قرار دهید

علی در 1393/10/24 ساعت 18:42

سلام خدا خیرتون بده
بنده خیلی استفاده کردم

علی رسولی در 1393/09/19 ساعت 13:07

قسمت 26 نیست از کجا اسمشو بدونم ولی قسمت 25 و 27 اسماشون اینان
4266815-C Qt Tutorial 25 QStatusBar
4264098-C Qt 27 QTimer
اینا هم نیستن
42 - 44 - 45 - 46 - 54 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 73 - 79 - 80 - 83 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 - 95 - 96 - 100 - 101 - 103 - 104
فایلا خیلی در هم بودن یه ساعت طول کشید تا مرتبشون کنم
اگه بشه هر آموزش رو تو یه پوشه قرار بدین
آموزشا avr رو هم که دانلود کردم همینجوری بودن

مهران در 1394/05/03 ساعت 17:17

سلام شما که زحمت مرتب کردنشو کشیدین میشه لیست اسمشو به ترتیبی که مرتب کردین بذارین ؟

علی رسولی در 1393/09/18 ساعت 21:00

سلام
یکی از قسمتای این آموزش نیست اگه بشه اون رو جداگانه آپلود کنید و لینکش رو بدید
قسمت 25 و 27 هست ولی 26 نیست
اولشم میگه hi this is brian

مدیر در 1393/09/19 ساعت 08:08

عنوان کامل فایل رو بزارید تا اون قسمت رو قرار بدم

فاطمه در 1393/09/12 ساعت 17:45

رمز فایل دانلود شده چیه؟؟؟

مدیر در 1393/09/12 ساعت 20:05

رمز فایل در انتهای لینک های دانلود با رنگ نارنجی نوشته شده است!

mohsen در 1393/09/02 ساعت 11:21

سرعت دانلود از سرورهاتون چرا شبا این قدر کم میشه؟

مدیر در 1393/09/02 ساعت 12:20

شب ها از سرور ایران دانلود کنید. در صورتی که مطلب مورد نظر شما لینک سرور ایران ندارد در صفحه اول درخواست بدین تا لینک سرور ایران قرار داده بشه.

ali در 1393/06/18 ساعت 14:11

آموزش فارسی تو سایت زیر هست
qtips.ir

صالح در 1393/05/11 ساعت 17:35

آموزشها مربوط به Qt نسخه ۵ هست؟

امیر در 1393/03/04 ساعت 07:06

لینک های دانلود کار نمیکنن

مدیر در 1393/03/04 ساعت 11:55

لینک ها تست شدند و مشکلی ندارند.

صالحی در 1393/02/29 ساعت 18:50

سلام
با تشکر از زحمات شما
اگه امکانش هست آموزش های فارسی در مورد Qt رو هم بگذارید و همینطور آموزش های دیگه...

ممنون

علی در 1393/02/29 ساعت 01:18

ممنون .واقعا موندم چی بگم ...خیلی خیلی ممنون