آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش FileMaker Pro 13

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش Filemaker

آموزش-filemaker-pro-13

Filemaker یک نرم افزار قدرتمند برای طراحی پایگاه داده با قابلیت اسکریپت نویسی و ... می باشد.

در این آموزش تصویری با Filemaker Pro 13 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • یک پایگاه داده چیست؟
 • FileMaker چگونه کار می کند؟
 • مقایسه پایگاه داده های flat  و  relational
 • ایجاد پایگاه داده از Starter Solutions
 • تبدیل صفحات گسترده به پایگاه داده FILEMAKER
 • اضافه کردن جداول از طریق وارد کردن
 • ایجاد روابط در FILEMAKER
 • آشنایی با رشته های کلیدی
 • آشنایی با انواع relationship
 • تعریف رشته
 • استفاده از تم ها برای طرح بندی های موجود
 • استفاده از gradient ها
 • استفاده از ویژگی های نوار کنترل
 • استفاده از قابلیت popover
 • استفاده از توابع اساسی find
 • ایجاد اپراتورهای جستجو
 • مرتب سازی داده ها
 • مرتب سازی با یک معیار واحد
 • مرتب سازی با زمینه های مرتبط
 • مرتب سازی با معیارهای چندگانه
 • استفاده از تاریخ و زمان توابع
 • استفاده از توابع متن
 • استفاده از توابع منطقی
 • ایجاد اسکریپت های چند خطی
 • آشنایی با script step
 • استفاده از related fields

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Learn how to design and build a smart, secure database with FileMaker Pro 13—the database solution used in both home offices and Fortune 500 companies. Cris Ippolite, drawing on years of experience with clients at his own development firm, walks through the essential FileMaker Pro skills, from creating tables and managing fields to designing layouts that display your data. He'll show you how to find and sort data, create reports, import and export data, write scripts, diagram relationships, and more. Start now and start building your first database from scratch.
Topics include:
Creating databases from Starter Solutions
Determining what tables you need
Defining key fields and creating relationships between tables
Creating fields
Creating, duplicating, editing, and deleting records
Importing and exporting data
Managing layouts and layout objects
Using the Layout Assistant
Applying themes to layouts
Finding records and working with found sets
Building reports and charts
Exploring calculations
Creating and triggering scripts
Working with relationships in scripts, calculations, and charts

Introduction 12m 5s Welcome 1m 4s Introducing the FileMaker 13 platform 5m 21s Touring the FileMaker Quick Start screen 2m 49s Explaining backward compatibility with FileMaker version 12 1m 22s Using the exercise files 1m 29s 1. Getting Started 24m 12s What is a database? 2m 33s Comparing flat and relational databases 5m 15s Reviewing how FileMaker works 6m 58s Touring essential preferences 3m 9s Exploring the interface 6m 17s 2. Database-Creation Essentials 16m 4s Creating databases from Starter Solutions 4m 27s Converting spreadsheets into FileMaker databases 5m 45s Adding tables by importing 5m 52s 3. Creating Tables 10m 23s Determining which tables your solutions will need 5m 2s Creating tables in the Table tab of the Manage Database window 5m 21s 4. Creating Relationships 37m 18s Understanding relationship types 8m 30s Diagramming relationships with entity-relationship (ER) diagrams 10m 9s Understanding key fields 5m 34s Defining primary and foreign keys 8m 3s Creating relationships in FileMaker 5m 2s 5. Working with Fields 34m 28s Deciding which fields you will need 6m 2s Understanding field types 5m 12s Defining fields 8m 32s Using field auto-enter options 8m 15s Using field validation options 6m 27s 6. Working with Container Fields 27m 34s Using container fields in your database 6m 48s Working with container inspector options in Layout mode 5m 44s Applying field options and using remote container storage 15m 2s 7. Working with Records 11m 47s Creating and duplicating records 4m 50s Editing and locking records 4m 35s Deleting records and backing up files 2m 22s 8. Importing and Exporting 21m 12s Importing data 9m 50s Importing records to refresh data 5m 40s Exporting data 5m 42s 9. Creating Layouts 28m 6s Introducing layouts 4m 1s Working with themes in new layouts 5m 9s Using the New Layout/Report assistant to create list views 9m 27s Using the New Layout/Report assistant to create labels and envelopes 5m 2s Applying themes to existing layouts 4m 27s 10. Working with Layouts 25m 4s Using the Layout Setup dialog 6m 10s Understanding layout parts 6m 1s Previewing the Inspector 1m 39s Exploring layout tools and the status area in Layout mode 6m 10s Managing layouts and layout folders 5m 4s 11. Formatting Layout Objects 1h 10m Using guides and arranging, aligning, grouping and locking layout objects 10m 0s Applying Screen Stencils 3m 25s Placing and formatting graphics in layouts 5m 34s Applying gradients 2m 19s Formatting fields and applying field attributes 6m 24s Understanding states 5m 9s Setting field behaviors 3m 23s Using the Tab Control feature 9m 6s Using the Slide Control feature 6m 42s Using the popover feature 7m 40s Setting the tab order 4m 29s Learning how to hide layout objects conditionally 6m 4s 12. Finding Data 42m 56s Using the basic find functions 7m 53s Reviewing new requests in Find mode 3m 47s Establishing search operators 5m 58s Constraining or extending found sets 4m 14s Finding records using date, time, or timestamp criteria 8m 48s Using Fast Match and Quick Find 6m 1s Saving find requests 6m 15s 13. Sorting Data 21m 23s Sorting with a single criterion 7m 25s Sorting with related fields 2m 21s Sorting with multiple criteria 2m 59s Sorting using custom values 3m 44s Sorting using buttons 4m 54s 14. Value Lists 18m 49s Introducing field control styles 5m 56s Creating and applying static value lists 4m 57s Creating and applying dynamic value lists 7m 56s 15. Printing and Saving 36m 45s Previewing pages and print options 7m 42s Printing in different views 6m 15s Controlling object visibility when printing 5m 26s Sliding objects when printing 5m 9s Printing merge letters 5m 24s Saving as a PDF or an Excel file 6m 49s 16. Reports 38m 45s Building simple reports with summary fields 5m 17s Creating subsummary reports 8m 29s Adding charts to reports 9m 10s Creating subsummary reports in Table view 4m 38s Creating quick charts in Table view 11m 11s 17. Calculation Essentials 41m 49s Introducing calculations 3m 11s Exploring the Calculation dialog 5m 13s Using number functions 6m 12s Using date and time functions 4m 20s Using text functions 9m 5s Using get functions 3m 58s Using logic functions 9m 50s 18. Script Essentials 57m 56s Introducing scripts and script steps 2m 48s Assigning script steps to buttons 4m 50s Understanding the Scriptmaker dialog window 7m 54s Creating multiline scripts 10m 23s Adding find criteria to a script 8m 19s Using the New Window script step 7m 36s Understanding the If script step 5m 42s Using script parameters 5m 7s Reviewing the Send Mail script option 5m 17s 19. Script Triggers 31m 39s Introducing script triggers 2m 13s Using object-based triggers 13m 5s Using layout-based triggers 9m 3s Using file-based triggers (Open and Close scripts) 7m 18s 20. Using Relationships 49m 18s A message about relationships 46s Using related fields 8m 10s Creating portals 7m 48s Using related fields in calculations 7m 2s Understanding multipredicate relationships 12m 10s Using the Go to Related Record script step 4m 55s Adding charts with related data to layouts 8m 27s

عنوان دوره: Lynda - FileMaker Pro 13 Essential Training حجم فایل: 1.4GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda FileMaker Pro 13 Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس