آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش SQLite در PHP

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش SQLite ، آموزش پی اچ پی (PHP)

آموزش-sqlite-در-php

SQLite یک پایگاه داده متن باز، سبک و قدرتمند است که کاربرد زیادی در پروژه های فناوری اطلاعات دارد.

استفاده از SQLite می تواند جایگزین مناسبی برای SQL Server در پروژه های دسکتاپ باشد.زیرا نیاز به نصب برنامه خاصی ندارد، فقط یک پلاگین 3 مگابایتی نصب کنید روی هر سیستم عاملی اجرا می شود!

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با نحوه کار با پایگاه داده SQLite در زبان برنامه نویسی PHP آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • ایجاد و استفاده از پایگاه داده
 • وارد کردن داده ها به یک جدول
 • ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی
 • آشنایی با پایگاه داده و جداول در  SQLite
 • ایجاد یک پایگاه داده
 • تعریف یک جدول در SQL
 • ایجاد یک جدول در PHP
 • Taking care  انواع داده ها در SQLite
 • ذخیره سازی اعداد با INTEGER
 • ذخیره سازی اعداد با REAL
 • ذخیره سازی داده های بزرگ با BLOB
 • ذخیره سازی Booleans
 • ذخیره سازی داده ها با INSERT
 • به روز رسانی داده ها با استفاده UPDATE
 • خواندن داده ها با SELECT
 • حذف داده ها با DELETE
 • الگوهای تطبیق با LIKE
 • خواندن مقادیر مطلق با ABS
 • گرد کردن مقادیر با ROUND
 • پیدا کردن نوع داده یک عبارت با TYPEOF
 • ایجاد توابع تعریف شده توسط کاربر
 • ایجاد یک subselect  ساده
 • استفاده از رابط SQLite3
 • استفاده از رابط PDO
 • ایجاد یک library
 • استفاده از PHP  برای باز کردن و استفاده از یک دیتابیس  SQLite
 • استفاده از PHP  برای وارد کردن به یک دیتابیس  SQLite
 • مدیریت پایگاه داده در PHP

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In SQLite 3 with PHP Essential Training, Bill Weinman addresses all of SQLite’s major features in the context of the PHP environment. This course covers the fundamentals of SQLite, including a thorough overview of its unique data type system, expressions, functions, transactions, views, and event triggers. A functional CRUD application and web site testimonial engine are demonstrated, and a quick-start guide is included to get experienced developers up and running fast. Exercise files are included in the course.
Topics include:
Creating a database
Setting permissions for a database
Storing data with SQLite data types
Using SQL statements like SELECT and UPDATE
Understanding expressions in SQLite
Matching patterns and values
Working with core functions
Counting, finding, and grouping with aggregates
Formatting dates and times
Sorting and indexing
Reusing queries with subselects and views
Automating queries with triggers

Introduction 5m 44s Welcome 1m 26s What is SQLite and what are the prerequisites? 1m 49s Using the exercise files 2m 29s 1. Quick Start 41m 36s Getting the most out of the quick start 4m 8s Creating and using a database 10m 33s Inserting data into a table 8m 17s Getting data from a table 4m 38s Updating data in a table 4m 31s Deleting data from a table 4m 12s Creating a database library 5m 17s 2. Getting Started 39m 19s Installing XAMPP on a Mac 5m 59s Installing XAMPP on a PC 4m 45s Setting up SID and exercise files on a Mac 9m 10s Setting up SID and exercise files on a PC 8m 12s Using the command-line tools 11m 13s 3. Creating a Database 30m 44s Understanding databases and tables in SQLite 2m 34s Creating a database 5m 45s Setting permissions for a database 5m 24s Defining a table in SQL 2m 21s Creating a table in PHP 3m 34s Creating indexes 4m 38s Indexing ID fields 6m 28s 4. SQLite Data Types 36m 35s Taking care with data types in SQLite 9m 33s Storing numbers with INTEGER 5m 17s Storing numbers with REAL 2m 15s Storing text 3m 15s Storing large data with BLOB 9m 31s Storing booleans 2m 24s Storing dates and times 4m 20s 5. Storing and Reading Data 22m 47s Storing data with INSERT 4m 1s Updating data with UPDATE 3m 12s Reading data with SELECT 6m 14s Reading data from multiple tables with JOIN 5m 29s Deleting data with DELETE 3m 51s 6. SQLite Expressions 24m 45s Understanding expressions in SQLite 2m 31s Comparing values with comparison operators 4m 36s Matching patterns with LIKE 4m 28s Building simple math with arithmetic operators 3m 13s Matching values in a list with IN 2m 22s Choosing from multiple conditions with the CASE expression 4m 45s Forcing a data type with CAST 2m 50s 7. SQLite Core Functions 24m 38s Finding the LENGTH of a string 1m 52s Changing case with UPPER and LOWER 2m 15s Reading parts of a string with SUBSTR 2m 34s Changing parts of a string with REPLACE 1m 17s Trimming blank spaces with TRIM 1m 59s Reading absolute values with ABS 1m 6s Rounding values with ROUND 1m 42s Finding the data type of an expression with TYPEOF 1m 14s Finding the last inserted record with LAST_INSERT_ROWID 1m 7s Getting the version of your SQLite library 1m 16s Creating user-defined functions 4m 51s Building aggregate user-defined functions 3m 25s 8. SQLite Aggregate Functions 18m 58s Understanding aggregate functions 2m 15s Counting rows with COUNT 3m 30s Building with the SUM and TOTAL functions 2m 9s Finding minimum and maximum values with MIN and MAX 4m 33s Finding averages with AVG 1m 50s Grouping results with GROUP BY 2m 23s Selecting for aggregation with HAVING 2m 18s 9. SQLite Date and Time Functions 13m 54s Understanding SQLite support for dates and times 4m 31s Getting readable, sortable dates and times 3m 36s Getting high-resolution dates and times with JULIANDAY 2m 49s Formatting dates and times with STRFTIME 2m 58s 10. Sorting and Indexing 18m 7s Understanding collation 1m 0s Sorting results with ORDER BY 1m 30s Removing duplicate results with DISTINCT 2m 5s Understanding indexes 3m 18s Working with primary key indexes 4m 12s Understanding how to use the INTEGER PRIMARY KEY function 6m 2s 11. Transactions 7m 52s Understanding transactions 1m 10s Using transactions in SQLite 6m 42s 12. Subselects and Views 16m 6s Understanding subselects 1m 29s Creating a simple subselect 3m 18s Searching within a result set 2m 35s Searching within a joined result 3m 59s Creating a view 2m 17s Searching within a joined view 2m 28s 13. Triggers 15m 56s Understanding triggers in SQLite 52s Automatically updating a table with a trigger 5m 18s Logging transactions with triggers 2m 41s Improving performance with triggers 2m 3s Preventing unintended updates with triggers 2m 50s Adding automatic time stamps 2m 12s 14. PHP Interfaces 16m 25s Choosing an interface 1m 21s Using the SQLite3 interface 2m 41s Using the PDO interface 3m 0s Creating a library 9m 23s 15. A Simple CRUD Application 16m 33s Defining CRUD 4m 5s Using PHP to open and use an SQLite database 3m 36s Using PHP to insert into an SQLite database 4m 18s Using PHP to read from an SQLite database 2m 20s Using PHP to update an SQLite database 1m 2s Using PHP to delete from an SQLite database 1m 12s 16. An Application for Web Site Testimonials 11m 32s An overview of the testimonials application 4m 48s Managing the database in PHP 4m 5s Displaying the testimonials using PHP 2m 39s Conclusion 32s

عنوان دوره: Lynda - SQLite 3 with PHP Essential Training حجم فایل: 576MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda SQLite 3 with PHP Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس