آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Virtualization در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-virtualization-در-sql-server

در این آموزش تصویری با مفهوم Virtualization یا مجازی سازی در SQL Server آشنا می شوید.

این دوره آموزش محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 •  ساختار دوره
 • مجازی سازی CPU
 • مجازی سازی سخت افزار
 • انواع مجازی سازی
 • معرفی SQL Server Considerations
 • واقعیت SQL Server
 • آشنایی با حافظه مورد نیاز برای SQL Server
 • برنامه ریزی ذخیره سازی VM
 • تعیین تعداد CPU
 • جدول زمانبندی Type
 • ملاحظات مربوط به VM Sizing
 • بهمینه سازی vNUMA
 • تنظیمات vNUMA در نرم افزار VMware ESX 5 +
 • آموزش VMware
 • مفاهیمی از VMware Memory Overcommit
 • آموزش VMware بهترین روش برای SQL Server
 • نرم افزار VMware HA
 • Database Mirroring و Availability Groups
 • نظارت بر نرم افزار VMware
 • زمان پردازنده در یک VM
 • محدودیت های فنی
 • محدودیت های غیر فنی

عنوان دوره آموزشي: SQL Server: Virtualization سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 7 دقيقه نويسنده: Jonathan Kehayiasليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Why am I teaching this course?
	 01:27	
Course Expectations
	 01:02	
Virtualization Support
	 01:27	
Course Structure
	 02:12	
How Virtualization Works		 00:12:30	
Introduction
	 01:46	
CPU Virtualization
	 01:14	
x86 Architecture Levels of Privilege
	 01:00	
Virtual Machine Monitor (VMM)
	 01:29	
Types of Virtualization (1): Full using Binary Translation
	 01:33	
Types of Virtualization (2): Para/OS-Assisted
	 01:16	
Hardware Virtualization
	 01:18	
Types of Virtualization (3): Hardware-Assisted
	 00:57	
Soft Memory Virtualization
	 00:58	
Summary
	 00:59	
Why Virtualization is Popular		 00:12:04	
Introduction
	 01:34	
Virtualization is Cheaper
	 02:32	
Lower Total Cost of Ownership
	 01:28	
Simplified Disaster Recovery
	 01:46	
High Availability is Built-In
	 01:21	
Reposition IT as a Utility
	 02:30	
Summary
	 00:53	
SQL Server Considerations		 00:22:46	
Introduction
	 01:28	
Determining VM Candidates
	 01:52	
How Non-DBAs View SQL Servers
	 02:01	
The Reality of SQL Server
	 02:43	
Understanding SQL Server Memory Requirements
	 03:16	
SQL VM CPU Considerations
	 02:53	
VM Storage Planning
	 02:03	
VM Storage Planning (2)
	 02:10	
Providing Direct SAN Access to VMs
	 02:37	
Summary
	 01:43	
Virtual Machine Resource Configuration		 01:21:02	
Introduction
	 01:13	
Determining vCPU Count
	 01:52	
SQL VM CPU Allocations
	 01:54	
CPU Co-Scheduling
	 01:31	
CPU Co-Scheduling Types
	 01:40	
CPU Co-Scheduling Problems
	 01:56	
VMware CPU Ready Time
	 01:56	
Demo: Explaining Demo Environment Configuration
	 02:45	
Demo: VMware CPU Ready Time
	 05:17	
VM Sizing Considerations
	 01:21	
VM Sizing Considerations (2)
	 01:07	
Virtual NUMA (vNUMA) Configuration
	 01:50	
vNUMA Optimized Configuration
	 01:07	
Demo: vNUMA Configuration in VMware ESX 5+
	 02:52	
Demo: vNUMA Configuration in Hyper-V
	 02:49	
Ensuring VM Resource Allocations
	 02:40	
Hyper-V CPU Reserve
	 02:18	
Demo: Configuring Hyper-V CPU Reserve
	 02:43	
Demo: Bin Packing Problem
	 02:55	
VMware CPU Reservation
	 01:03	
Demo: VMware CPU Reservation
	 04:57	
Hyper-V CPU Relative Weight
	 01:50	
Demo: Hyper-V CPU Relative Weight
	 01:26	
VMware CPU Shares
	 01:03	
Demo: VMware CPU Shares
	 03:27	
Hyper-V Dynamic Memory
	 02:39	
Demo: Hyper-V Dynamic Memory
	 03:17	
Implications of VMware Memory Overcommit
	 01:58	
VMware Memory De-Duplication
	 02:23	
VMware Balloon Driver
	 02:36	
Demo: VMware Balloon Driver Effects
	 06:35	
VMware Best Practices for SQL Server
	 03:56	
Summary
	 02:06	
High Availability and Disaster Recovery		 00:37:02	
Introduction
	 01:50	
Virtualization High-Availability Basics
	 02:56	
Demo: VMware HA
	 05:35	
Demo: Hyper-V HA
	 02:12	
Demo: VMware vMotion
	 02:43	
Demo: Hyper-V Live Migration
	 03:24	
Demo: Hyper-V Storage Migration
	 03:33	
Demo: VMware Storage vMotion
	 03:25	
VMware Fault Tolerance
	 01:43	
Hyper-V Replicas
	 01:36	
Hyper-V Replica Limitations
	 01:14	
SQL Server High-Availability Options
	 02:07	
Virtual Machine Failover Clustering
	 01:59	
Database Mirroring and Availability Groups
	 01:38	
Summary
	 01:07	
Backing Up SQL Server Virtual Machines		 00:08:24	
Introduction
	 01:27	
Virtual Machine Backup Solutions
	 01:29	
Problems with VM Backups
	 02:24	
SQL Server Backup
	 01:48	
Summary
	 01:16	
Monitoring Performance		 00:52:45	
Introduction
	 01:56	
Understanding % Processor Time in a VM
	 02:32	
Demo: % Processor Time in a VM
	 03:38	
Monitoring on VMware
	 02:38	
VMware Host Counters (esxtop)
	 03:22	
Demo: esxtop
	 04:32	
Virtual Center
	 03:08	
Demo: Virtual Center Performance Data
	 06:13	
vCenter CPU Ready Summation
	 02:38	
VMware Guest PerfMon Counters
	 01:23	
VMware VM Processor Counters
	 03:41	
VMware VM Memory Counters
	 02:43	
Demo: Guest PerfMon Counters
	 02:47	
Hyper-V Host Performance Counters
	 02:06	
Demo: Hyper-V Host Performance Counter Permissions
	 01:40	
Demo: Hyper-V Host Performance Counters
	 00:54	
Hyper-V Root % Processor Time
	 01:24	
Demo: Hyper-V Root Monitoring
	 01:59	
Hyper-V Host Resource Monitoring
	 02:06	
Summary
	 01:25	
Limitations and Reasons Not to Virtualize		 00:12:35	
Introduction
	 01:05	
Technical Limitations
	 02:23	
Technical Limitations (2)
	 02:22	
Non-Technical Limitations
	 02:37	
Other Considerations
	 02:17	
Summary
	 01:51

حجم فايل: 496MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Virtualization

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس