SAS یکی از پلتفرم های تحلیلی داده در جهان است. مهارت های برنامه نویسی خود را با یادگیری نحوه استفاده از درک خود از R- زبان داده های بزرگ – در محیط SAS در سطح پیشرفته افزایش دهید. همچنین در مورد رگرسیون خطی با PROC REG بدانید، برآورد ترکیبات خطی با روش کلی مدل خطی، مدل های مخلوط و روش MIXED، و غیره آموزش خواهید دید.

سرفصل:

  • تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش استنباط
  • رگرسیون خطی با PROC REG
  • جمع آوری داده های جدید
  • ANOVA و ANCOVA با روش مدل خطی کلی
  • برآورد ترکیب خطی با روش کلی خطی مدل
  • مزایای روش GLMSELECT
  • مدل های مخلوط و روش MIXED