توسعه مبتنی بر تست (TDD) از ما توسعه دهندگان نرم افزاری کارآمدتر و خلاق تر می سازد. TDD به ویژه در دنیای تلفن همراه بسیار مهم است. هدف این دوره ارائه ب یک مدل بهتر برای ایجاد کد قوی، مقیاس پذیر و تست شده از خط اول برای برنامه نویسان iOS است. در این دوره با تئوری مبتنی بر تست، ساخت اپلیکیشن کوچک،  نحوه نوشتن اولین تست واحد خود را با استفاده از Xcode و Swift، و انجام تست رابط به طور خاص برای نمایش جدول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از فایل های تمرین
 • مبانی و نظریه
 • توسعه مبتنی بر تست چیست؟
 • چرا توسعه تست محور
 • تست واحد
 • تکنیک های توسعه
 • برنامه ریزی و طراحی
 • شروع کار
 • راه اندازی پروژه
 • ایجاد مدل داده
 • گسترش مدل داده
 • کلاس مدیر
 • ایجاد مدیر فیلم
 • اضافه کردن عملکرد مدیر
 • تست TableView
 • تنظیم تست رابط
 • منبع داده و تنظیم delegate
 • پیکربندی سلول TableView
 • انتخاب سلول تست
 • نتیجه
 • مراحل بعدی