پیشنهاد فرادرس

آموزش توسعه اپلیکیشن iOS - توسعه مبتنی بر تست

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی موبایل

توسعه مبتنی بر تست (TDD) از ما توسعه دهندگان نرم افزاری کارآمدتر و خلاق تر می سازد. TDD به ویژه در دنیای تلفن همراه بسیار مهم است. هدف این دوره ارائه ب یک مدل بهتر برای ایجاد کد قوی، مقیاس پذیر و تست شده از خط اول برای برنامه نویسان iOS است. در این دوره با تئوری مبتنی بر تست، ساخت اپلیکیشن کوچک،  نحوه نوشتن اولین تست واحد خود را با استفاده از Xcode و Swift، و انجام تست رابط به طور خاص برای نمایش جدول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از فایل های تمرین
 • مبانی و نظریه
 • توسعه مبتنی بر تست چیست؟
 • چرا توسعه تست محور
 • تست واحد
 • تکنیک های توسعه
 • برنامه ریزی و طراحی
 • شروع کار
 • راه اندازی پروژه
 • ایجاد مدل داده
 • گسترش مدل داده
 • کلاس مدیر
 • ایجاد مدیر فیلم
 • اضافه کردن عملکرد مدیر
 • تست TableView
 • تنظیم تست رابط
 • منبع داده و تنظیم delegate
 • پیکربندی سلول TableView
 • انتخاب سلول تست
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
iOS App Development: Test-Driven Development Publisher:Lynda Author:Harrison Ferrone Duration:2h 10m Level:Intermediate

Learn to write flexible, modular, and high-quality Swift code for your iOS apps with test-driven development tools and techniques.
Released: 3/14/2018
Test-driven development (TDD) makes us more pragmatic, efficient, and creative software developers. TDD is especially critical in the mobile world, where a quality codebase isn't an option; it's a requirement to launch. This course aims to better equip iOS developers with a model for developing strong, scalable, and tested code from the very first line. Start with some test-driven theory, progress to the fundamentals, and then build a small application that will put everything you learned to good use. Along the way, find out how to write your first unit test using Xcode and Swift, and conduct interface testing specifically for table views. Instructor Harrison Ferrone helps you understand TDD theory and practice, enabling you to write coherent tests that reveal the true weaknesses in your code long before it ever goes to production.
Topics include:
What is test-driven development?
Creating and expanding a data model
Creating a manager class
Testing class methods
Checking for duplicates
Testing table views
Mocking cells
Testing cell selection
Assembling the app
Introduction
Welcome
1m 4s
What you should know
34s
Using the exercise files
25s
1. Foundation and Theory
What is test-driven development?
2m 28s
Why test-driven development?
2m 26s
Unit tests explained
1m 46s
Development techniques
1m 33s
Planning and design
1m 12s
2. Getting Started
Demo: What we're building
1m 7s
Project setup
2m 32s
Test case breakdown
2m 53s
Create a data model
5m 5s
Expand the data model
4m 8s
3. The Manager Class
Create the movie manager
5m 39s
Add manager functionality
5m 24s
Check off movies
10m 27s
Compare movies
6m 14s
Wrap up the movie manager
4m 37s
4. TableView Testing
Interface testing setup
5m 33s
Data source and delegate setup
8m 1s
TableView section one tests
8m 41s
TableView section two tests
4m 10s
Mocking the TableView cell
10m 22s
Configure the TableView cell
12m 35s
Test cell selection
11m 35s
5. Finishing Touches
Assemble the app
6m 16s
Code coverage
2m 54s
Conclusion
Next steps
47s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 551.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda iOS App Development Test-Driven Development_git.ir.rar
captcha