کتابخانه RxSwift برای برنامه نویسی واکنش گرا در iOS کاربرد دارد. RxSwift، برنامه نویسی برای اپلیکیشن های پویا را که به تغییرات داده و رویدادهای کاربر واکنش نشان می دهد، آسان می کند. این دوره ی آموزشی کوتاه مواردی مانند: الگوهای طراحی ساده و موارد مورد استفاده در دنیای واقعی را ارائه می دهد. و همچنین دستور العمل هایی را توضیح می دهد که به شما در استفاده از RxSwift در لایه های مختلف اپلیکیشن کمک می کنند. اطلاعاتی در مورد متغیرها، موضوعات و خصوصیات کسب خواهید کرد و نحوه ایجاد observables ساده را خواهید آموخت. نحوه ی نصب subscriptions و نحوه ی کنترل task threading در داخل یک اپلیکیشن (Model-View-Presenter (MVP یا (Model-View-ViewModel (MVVM به بحث گذاشته می شود. در پایان دوره، شما مجموعه ای جدید از مهارت های برنامه نویسی پیشرفته را برای ایجاد یک کد قدرتمند، خودگردان و ساده کسب خواهید کرد.

سرفصل:

 • ترکیب RxSwift
 • ایجاد observable های ساده
 • استفاده از داده های هسته
 • Task های گروه بندی
 • تغییر UI
 • Binding
 • Threading در مدل و UI
 • ترکیب RxSwift
 • ایجاد observable های ساده
 • استفاده از داده های هسته
 • Task های گروه بندی
 • تغییر UI
 • Binding
 • Threading در مدل و UI
 • مقدمه:
 • آنچه که باید بدانید
 • استفاده از فایل های تمرین
 • نصب پروژه ی استارتر
 • اگر در اواسط دوره آموزش را شروع می کنید
 • مبانی
 • RxSwift چیست؟
 • Observables
 • انواع Observables
 • متغیرها
 • موضوع ها، بخش 1
 • موضوع ها، قسمت 2
 • Observable ساده قسمت اول
 • Observable ساده قسمت دوم
 • Observable با UI
 • خصوصیات
 • لایه مدل
 • MVP / MVVM: معماری با Rx
 • داده های هسته با Rx
 • کد نمونه ی داده هسته
 • شبکه با Rx
 • tasks گروه بندی، قسمت 1
 • tasks گروه بندی، قسمت 2
 • Threading در مدل
 • Presenter و View
 • تغییر UI: مقدماتی
 • تغییر UI subscription, bindTo, driver
 • اتصال به کنترل ها
 • نماهای Bind table
 • Threading در UI
 • نتیجه