در این دوره با استفاده از TensorFlow و گسترش آن برای تولید کپشن های کامل از تصاویر، خواندن متن از صفحات مجاز از تصاویر دنیای واقعی با استفاده از Google Tesseract Software و ردیابی حالت بدن انسان با استفاده از “DeeperCut” در TensorFlow آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Image Captioning
 • Google Brain im2txt Captioning Model
 • اجرای Captioning Code در Jupyter
 • بازآموزی مدل
 • خواندن صفحات مجاز با OpenCV
 • مراحل خواندن صفحات مجاز
 • توابع Plate Utility
 • یافتن Plate Characters
 • برآورد انسانی با TensorFlow
 • برآورد با DeeperCut و ArtTrack
 • و غیره