Auto Layout یک مکانیزم اولیه برای قرار دادن views در iOS است. در این کارگاه ما قصد داریم مبانی Auto Layout را پوشش دهیم و با نحوه تعریف طرح بندی هایی را که با اندازه های مختلف دستگاه سازگار هستند آشنا شویم.