این دوره به شما می آموزد که چگونه یک بازی با استفاده از فریمورک بازی سازی 2D در iOS به نام SpriteKit ایجاد کنید.

ما طرح هایی را که در دوره طراحی بازی موبایل ایجاد شده است، می گیریم و آنها را به زندگی تبدیل می کنیم. این دوره به شما مبانی توسعه بازی مانند: صحنه ها، گره ها، انیمیشن، فیزیک، collision، سیستم ذره ای، صدا، استفاده از  هوش مصنوعی و غیره را آموزش خواهد داد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • واژه شناسی
 • راه اندازی پروژه
 • صحنه چیست؟
 • گره چیست؟
 • Game Loop و  Texture Atlas
 • افزودن Title Scene
 • انتقال بین صحنه ها
 • اکشن ها و انیمیشن ها
 • تیراندازی با استفاده از SKAction
 • مدیریت Constants
 • فیزیک و برخورد
 • افزودن دشمنان
 • تنظیمات جهانی و بدن فیزیک
 • تعریف سرعت
 • تشخیص تماس با استفاده از SKPhysicsContactDelegate
 • افزودن آثار مخروبه
 • هوش مصنوعی و صدا
 • نابودی دشمنان
 • تفاوت اندازه و سرعت
 • افزایش سختی
 • اضافه کردن جلوه های صوتی
 • افزودن موسیقی پسزمینه
 • جلوه های صوتی و موسیقی پس زمینه
 • سیستم ذرات و نگهداری امتیاز
 • Particle Effect
 • HUD یا Heads Up Display
 • امتیاز و ردیابی زندگی
 • HUD، امتیاز دهی و ردیابی زندگی
 • Game Over