ابزار Allocations اطلاعات مربوط به تخصیص حافظه برای یک اپلیکیشن را ضبط می کند. در این کارگاه، نگاهی به چگونگی استفاده از ابزار Allocations برای کشف نشت حافظه و چرخه های مرجع می کنیم.

نشت حافظه در علوم کامپیوتر هنگامی که یک اپلیکیشن، حافظه‌ای از سیستم عامل دریافت می کند ولی توانایی آزاد کردن و برگرداندن آن را ندارد رخ می دهد که سبب بروز مشکلاتی می شود.