ابزار Time Profiler اطلاعات را در فواصل معین ردیابی می کند. در این کارگاه با نحوه ایجاد کد با استفاده از Time Profiler آشنا می شوید.