در حال حاضر بسیاری از سازمان ها متوجه هستند که باید از سرویس های چندگانه و فروشندگان برای ساخت یک معماری ابر استفاده کنند که به طور کامل با نیازهای آنها منطبق است. در واقع، معماری های موثر، بهترین تکنولوژی را از هر پشته استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک شرکت میتواند از سرویسدهندگان جداگانه برای سرویس های زیرساختی و نرم افزاری استفاده کند یا راه حل های آن را ترکیب کند: Web Services Amazon، Google Cloud Platform و Microsoft Azure. این دوره بهترین شیوه برای برنامه ریزی استراتژی چندمتغیره خود را در بر می گیرد زیرا شما خدمات ابری برای استقرار سازمانی را انتخاب می کنید.

سرفصل:

  • multicloud چیست؟
  • استفاده از از مطالعات موردی
  • مشکلات و مشترک الگوهای
  • انتخاب فناوری ابر
  • ساخت یک فرایند عملیاتی
  • ساخت یک فرآیند توسعه
  • حکومت
  • استراتژی Multicloud و برنامه ریزی
  • استقرار و آزمایش