پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه ریزی راه حل Multicloud

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های لیندا (Lynda)

در حال حاضر بسیاری از سازمان ها متوجه هستند که باید از سرویس های چندگانه و فروشندگان برای ساخت یک معماری ابر استفاده کنند که به طور کامل با نیازهای آنها منطبق است. در واقع، معماری های موثر، بهترین تکنولوژی را از هر پشته استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک شرکت میتواند از سرویسدهندگان جداگانه برای سرویس های زیرساختی و نرم افزاری استفاده کند یا راه حل های آن را ترکیب کند: Web Services Amazon، Google Cloud Platform و Microsoft Azure. این دوره بهترین شیوه برای برنامه ریزی استراتژی چندمتغیره خود را در بر می گیرد زیرا شما خدمات ابری برای استقرار سازمانی را انتخاب می کنید.

سرفصل:

  • multicloud چیست؟
  • استفاده از از مطالعات موردی
  • مشکلات و مشترک الگوهای
  • انتخاب فناوری ابر
  • ساخت یک فرایند عملیاتی
  • ساخت یک فرآیند توسعه
  • حکومت
  • استراتژی Multicloud و برنامه ریزی
  • استقرار و آزمایش
Planning a Multicloud Solution Publisher:Lynda Author:David Linthicum Duration:3h 8m Level:Intermediate

Multicloud architecture allows you to leverage the best technology from every stack. Learn how to plan an effective multicloud strategy using many different vendors, including Amazon, Google, and Microsoft.
Released: 2/22/2018

Many organizations now realize that they must use multiple services and vendors to build a cloud architecture that fully meets their needs. In fact, the most effective architectures leverage the best technology from every stack. For example, an enterprise may use separate providers for infrastructure and software services, or combine solutions: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, and Microsoft Azure. This course covers best practices for planning your own multicloud strategy as you choose cloud services for enterprise deployment.

Instructor David Linthicum covers building out operations and development processes; planning governance of resources, cost, and security; putting together a strategy; and staging deployment and testing. He also examines several use cases featuring multiple service providers, showing how these solutions are architected in the real world.

Topics include:
What is multicloud?
Use case studies
Common patterns and problems
Selecting cloud technology
Building an operations process
Building a development process
Governance
Multicloud strategy and planning
Deployment and testing

Introduction
Welcome
41s
What you should know
31s
1. What Is Multicloud?
What is multicloud?
4m 51s
Understanding the costs
7m 15s
Understanding the risks
5m 30s
2. Multicloud Case Studies
Use case one: AWS and Azure
6m 20s
Use case two: OpenStack, AWS, and Google
4m 56s
Use case three: AWS, OpenStack, and traditional systems
7m 34s
Use case four: Crossing international boundaries
6m 37s
Understanding common patterns
4m 23s
Understanding common problems
5m 39s
3. Selecting Technology
Public clouds
3m 35s
Private clouds
5m 16s
Tools for operations
5m 27s
Tools for security
7m 12s
Tools for governance
4m 38s
Connecting legacy technologies
4m 35s
Data integration
6m 2s
Linking things together
4m 14s
4. Approaching Operations
Building an ops process
6m 12s
Building automation
6m 54s
Building reactive ops
4m 7s
Building proactive ops
3m 22s
5. Approaching Development
Building a dev process
5m 23s
Building automation
1m 59s
Continuous everything
4m 1s
Integration of dev and ops
3m 51s
6. Approaching Governance
Resource governance and multicloud
6m 22s
Service governance and multicloud
7m 13s
Cost governance and multicloud
6m 2s
Security governance and multicloud
5m 59s
7. Putting Together a Strategy
Logical planning
2m 57s
Physical planning
4m 56s
Building a strategy
2m 20s
Deployment planning
4m 24s
8. Deployment and Testing
Staged deployment
3m 47s
Staged testing
6m 11s
Building into DevOps
5m 9s
Conclusion
Next steps
1m 52s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 214.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Planning a Multicloud Solution_git.ir.rar
captcha