در این دوره، بر مولفه بعدی AWS، که رایانش serverless – سرویس API gateway- را ارائه می دهد، تمرکز خواهیم کرد. در این دوره ابتدا نحوه ی توسعه قسمت های مختلف API gateway ، سپس روش استقرار و امنیت  آن را خواهیم آموخت. در ادامه به مفاهیم کلیدی نحوه ی ادغام AWS Lambda و API gateway خواهیم پرداخت و در پایان، نگاهی به کل معماری serverless خواهیم داشت، همه اجزای کلیدی را باهم ترکیب کرده و سپس یک نمونه اپلیکیشن را با استفاده از کل تصویر serverless خواهیم ساخت.

این دوره راهنمایی جامع و همه جانبه برای استفاده از API gateway و ترکیب آن در اکوسیستم serverless شما است.

 • مقدمه ای بر سرویس API Gateway
 • مروری بر دوره
 • روش سنتی استقرار API
 • مقدمه ای بر API Gateway
 • معماری API Gateway
 • کار با API Gateway
 • ایجاد یک API Gateway
 • کار با منابع
 • کار با متد ها
 • استقرار یک API
 • مسیردهی پارامترهای درخواست
 • مسیردهی Response Payloads
 • کنترل دسترسی به API Gateway
 • راه اندازی سیاست های IAM
 • اجازه دادن به کاربران برای دسترسی به API Gateway
 • کنترل مدیریت API Gateway
 • جنبه های امنیت اضافی برای API Gateway
 • ادغام بین AWS Lambda و API Gateway
 • ادغام کردن AWS Lambda و API Gateway
 • نسخه ی نمایشی AWS Lambda و API Gateway
 • تصویر کامل Serverless
 • مروری بر معماری AWS Serverless Multi-Tier
 • چگونه میکرو سریس ها وارد عمل می شوند؟
 • نظارت بر معماری Serverless شما
 • اپلیکیشن نمونه- تنظیم DynamoDB، Lambda و CloudWatch
 • اپلیکیشن نمونه- تنظیم API Gateway
 • اپلیکیشن نمونه- تکمیل راه اندازی