پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه IT Certification CompTIA Network+ N10-007 

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش کامپتیا (CompTIA)

این دوره شامل 10 فیلم است که بیش از 60 دقیقه آموزش را در دو موضوع اصلی امتحان ارائه می دهد: OSI Model و IP Addressing. شش فیلم اول شامل مقدمه ای بر OSI Model و هفت لایه مدل است. چهار فیلم آخر، بازبینی سیستم شماره گذاری باینری، بررسی زیربنایی اولیه و پیشرفته و مقدمه ای بر IPv6 را ارائه می دهد.

سرفصل:

  • معرفی OSI Mode
  • لایه 1 - لایه فیزیکی
  • لایه 2 - لایه پیوند داده
  • لایه 3 - لایه شبکه
  • لایه 4 - لایه حمل و نقل
  • لایه 5-7 لایه های بالا
  • IP Addressing - بخش 1 - شماره گذاری باینری
  • IP Addressing - بخش 2 - بررسی Subnetting اولیه
  • IP Addressing - بخش 3 - بررسی Subnetting پیشرفته
  • IP Addressing - بخش 4 - معرفی IPv6
CompTIA Network+ N10-007 Authorized Cert Guide, Safari Video Publisher: Pearson IT Certification Author:Anthony Sequeira Duration:2h


The CompTIA Network+ N10-007 Cert Guide has 10 accompanying videos that provide more than 60 minutes of training on two key exam topics: the OSI Model and IP Addressing. The first six videos provide an introduction to the OSI model and the seven layers of the model. The last four videos provide a review of the binary numbering system, a basic and advanced subnetting review, and an introduction to IPv6.
Table of Contents
Video
Introduction to the OSI Mode 00:09:23
Layer 1—The Physical Layer 00:11:10
Layer 2—The Data Link Layer 00:09:02
Layer 3—The Network Layer 00:10:34
Layer 4—The Transport Layer 00:09:58
Layer 5-7—The Upper Layers 00:11:36
IP Addressing, Part 1—Binary Numbering Review 00:13:22
IP Addressing, Part 2—Basic Subnetting 00:24:40
IP Addressing, Part 3—Advanced Subnetting 00:18:14
IP Addressing, Part 4—Introduction to IPv6 00:14:54

پیشنهاد فرادرس