این دوره شامل 10 فیلم است که بیش از 60 دقیقه آموزش را در دو موضوع اصلی امتحان ارائه می دهد: OSI Model و IP Addressing. شش فیلم اول شامل مقدمه ای بر OSI Model و هفت لایه مدل است. چهار فیلم آخر، بازبینی سیستم شماره گذاری باینری، بررسی زیربنایی اولیه و پیشرفته و مقدمه ای بر IPv6 را ارائه می دهد.

سرفصل:

  • معرفی OSI Mode
  • لایه 1 – لایه فیزیکی
  • لایه 2 – لایه پیوند داده
  • لایه 3 – لایه شبکه
  • لایه 4 – لایه حمل و نقل
  • لایه 5-7 لایه های بالا
  • IP Addressing – بخش 1 – شماره گذاری باینری
  • IP Addressing – بخش 2 – بررسی Subnetting اولیه
  • IP Addressing – بخش 3 – بررسی Subnetting پیشرفته
  • IP Addressing – بخش 4 – معرفی IPv6