مدیریت زنجیره تامین (به انگلیسی: Supply Chain Management) عبارت است از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد.

در این آموزش تصویری با طراحی شبکه زنجیره تامین آشنا می شوید.

این دوره می تواند راهنمای کاملی در خصوص بهینه سازی و تجزیه و تحلیل داده های حجیم (Big Data) برای زنجیره تامین کارآمد و پاسخگو باشد.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • اصول زنجیره تامین
 • نحوه طراحی شبکه
 • نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین
 • عوامل مؤثر بر طراحی زنجیره تامین
 • نحوه ارزیابی زنجیره تامین
 • نحوه توزیع شبکه
 • اصول مدلسازی زنجیره تامین
 • نحوه بهینه سازی شبکه
 • کار با Excel
 • ساخت مدل زنجیره تامین در اکسل
 • محاسبه فاصله بین دو نقطه
 • نحوه تخصیص تقاضا
 • نحوه بهینه سازی شبکه
 • معرفی کامپوننت ها در شبکه
 • کار با انواع تصمیم گیری ها
 • استراتژی های پیشرفته مدل سازی
 • استفاده از قانون 80/20
 • نحوه مدل سازی پیشرفته
 • نحوه تجزیه و تحلیل نتایج
 • چالش های پیش روی ایجاد شبکه ها
 • کار با ابزارهای بهینه سازی
 • نحوه تست شبکه
 • و…

عنوان دوره: Udemy The Comprehensive Supply Chain Network Design Course
مدت زمان: 4 ساعت
نویسنده: Baidhurya Mani


توضیحات:

Udemy The Comprehensive Supply Chain Network Design Course

Baidhurya Mani
4 Hours
All Levels

Learn and Master how to apply optimization & analytics to design an efficient and responsive supply chain
This Course is the first course in a series of courses on Supply Chain Optimization & Analytics. According to the 'Supply Chain Talent of the Future' report published by Deloitte, more than 95% of the supply chain leaders identified advanced analytics including optimization and predictive analytics as the foremost capability of the future and said either that their companies currently use them or that they expect to in the future.
As far as supply chain network design is concerned, it is the most critical discipline of supply chain & operations management as network costs contribute as much as 80% to the supply chain costs. Supply chain network design is necessary to implement a supply chain that can quickly and efficiently distribute the products. It is an important driver for growth and expansion of businesses. It would be no exaggeration to state that two of the planet's largest companies, Walmart and Amazon, have built their successful businesses around outstanding supply chain network design and operations.
This course will help you learn and master the art and science of supply chain network design & optimization. This course aims to teach you in detail how to use optimization to model and design a high performance supply chain.
Learn and Master the Practical Aspects of Supply Chain Network Design
Fundamental Concepts of Supply Chain Network Design
Advanced Network Modeling
Case Study Discussions
Supply Chain Network Optimization Problems
Real Life Network Design Project
Content and Overview
Through this course, you will learn fundamentals and establish a strong understanding of the concepts related to supply chain network design. In order to transform your learning into skills, the course includes case study discussions, network optimization sample problems and one real life project.
This course starts by giving you an overview of supply chain network design and then introduces you to supply chain optimization and use of Excel solver to solve supply chain problems.
Once the basics are mastered, the course helps you deep dive into network design and learn how to make network design decisions like facility location, capacity allocation, supply & demand allocation etc. The course also introduces some other components like service modeling and greenhouse gas emission modeling as part of network design.
I will then help you learn some advanced modeling strategies and finally will work with you on an hour long real life supply chain network design project. Upon completion you will have a strong understanding of supply chain network design and will be able to execute various types of network design projects.
You have 30 days money back guarantee! No questions asked. So, go ahead, and press that "Take the Course" button!
What are the requirements?
No special requirements. General knowledge about supply chain management will help
Computer with Microsoft Excel installed
What am I going to get from this course?
Over 43 lectures and 4 hours of content!
Understand fundamentals of supply chain network design
Model and solve complex supply chain network problems
Model and design an optimal supply chain network in real life
What is the target audience?
Anyone working in supply chain & logistics management, who is looking to gain a working understanding of supply chain network design
Students who are considering a career in supply chain analytics
Students and professionals interested in learning supply chain analytics and optimization

Section 1: Course Overview
Lecture 1
Course Overview
05:18
Section 2: Fundamentals of Supply Chain Network Design
Lecture 2
Introduction to Supply Chain Network Design
09:13
Lecture 3
Understanding Trade-Offs in Supply Chain
07:19
Lecture 4
Factors Affecting Supply Chain Design
02:49
Lecture 5
Understanding and Evaluating Supply Chain Design Options
08:46
Lecture 6
Case Study: The Evolution of Amazon's Distribution Network
07:14
Quiz 1
Fundamentals of Supply Chain Network Design Quiz
5 questions
Section 3: Fundamentals of Supply Chain Modeling
Lecture 7
Introduction to Supply Chain Modeling
04:50
Lecture 8
Introduction to Optimization Modeling
07:50
Lecture 9
Loading Excel Solver
Article
Lecture 10
Building & Solving a Basic Supply Chain Model in Excel
07:01
Lecture 11
Calculating Distance between two Locations
03:18
Section 4: DeepDive: Supply Chain Network Modeling
Lecture 12
Understanding Facility Location Decisions
08:41
Lecture 13
Greenfield Analysis Method: How to Locate a Single Facility
08:29
Lecture 14
Greenfield Analysis Method: How to Locate Multiple Facilities
06:28
Lecture 15
Location Allocation Model: Choosing Facilities from a Set of Potential Locations
07:45
Lecture 16
Understanding Capacity Allocation in Network Design
06:55
Lecture 17
Location Allocation Model: Capacity Allocation
05:51
Lecture 18
Understanding Supply & Demand Allocation in Supply Chain
03:04
Lecture 19
Location Allocation Model: Supply & Demand Allocation
07:49
Lecture 20
Modeling Assignment 1
01:04
Section 5: Supply Chain Network Modeling: Introducing Other Components
Lecture 21
Determining Optimal Number of Facilities
03:19
Lecture 22
Introducing Service Component in Network Design
04:08
Lecture 23
Introducing Green Component in Network Design
05:36
Lecture 24
Transportation Decisions in Network Design
06:31
Lecture 25
Modeling Assignment 2
00:48
Section 6: Advanced Modeling Strategies
Lecture 26
Section Introduction
02:42
Lecture 27
Applying 80/20 Rule in Modeling
04:22
Lecture 28
Aggregation in Modeling
04:12
Lecture 29
Baselines and Scenarios
04:40
Lecture 30
Infeasibility Analysis
07:36
Quiz 2
Advanced Modeling Strategies Quiz
5 questions
Section 7: Real Life Supply Chain Network Design Project
Lecture 31
Project Background
02:48
Lecture 32
Initial Project DIscussion
05:06
Lecture 33
Undestanding the Data
05:11
Lecture 34
Planning the Model
04:35
Lecture 35
Preparing the Data
11:31
Lecture 36
Downloading and Loading Open Solver
03:04
Lecture 37
Building the Baseline
14:09
Lecture 38
Running Scenarios
11:16
Lecture 39
Analyzing the Results
10:39
Section 8: Wrap Up
Lecture 40
Challenges associated with Network Design Study
06:08
Lecture 41
Supply Chain Network Optimization Tools
02:53
Lecture 42
Wrap Up
02:27
Lecture 43
Supply Chain Network Design Terminologies
4 pages