تجزیه و تحلیل کسب و کار شامل مجموعه ای از ابزارها، فن آوری ها، فرایندها و بهترین شیوه هایی است که برای استخراج دانش از داده ها ضروری است. این یک اکتشاف تکراری و روشمند برای داده ها است تا بینش ها را از آن استخراج کند و به نوبه خود، تصمیمات استراتژیک و دقیقتری را که در حقایق است، ایجاد کند. در این دوره، در مورد مراحل تجزیه و تحلیل کسب و کار یاد می گیرید که برای پیش بینی و ایجاد تجزیه و تحلیل Predictive، Prescriptive و Experimental استفاده می شود. این دوره در هر مرحله به بحث در مورد ابزار و تکنیک های مورد استفاده و همچنین بهترین شیوه های استفاده شده در زمینه می پردازد.

 سرفصل:
  • تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست؟
  • مقایسه تجزیه و تحلیل کسب و کار، هوش تجاری، علم داده
  • فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار
  • تکنیک ها و ابزارها Predictive analytics
  • بهترین تمرینات prescriptive analytics
  • فرآیند experimental analytics